สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก8,274.272,751.0066.8 %ผ่าน1,109.80937.9815.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก29,473.2224,181.6518.0 %ไม่ผ่าน2,092.14505.2575.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก12,177.48304.0097.5 %ผ่าน1,792.56297.2583.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก60,012.8660,292.00-0.5 %ไม่ผ่าน2,963.882,636.3311.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา7,130.024,772.0033.1 %ผ่าน426.42419.111.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี5,047.602,863.0043.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน937.80368.0560.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์6,850.696,170.009.9 %ไม่ผ่าน317.52233.1326.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก14,859.8916,366.00-10.1 %ไม่ผ่าน2,171.981,682.8222.5 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก11,608.739,106.1021.6 %ผ่าน1,732.86808.7453.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก18,907.759,264.0051.0 %ผ่าน2,880.563,058.76-6.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก8,975.808,410.006.3 %ไม่ผ่าน1,667.581,000.0040.0 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก11,828.405,978.0049.5 %ผ่าน1,792.741,134.0736.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก13,209.2613,900.00-5.2 %ไม่ผ่าน2,653.942,818.02-6.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก26,419.7326,528.00-0.4 %ไม่ผ่าน5,012.58460.6890.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก24,879.7617,923.4428.0 %ผ่าน3,299.722,221.0932.7 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก13,906.5611,884.7414.5 %ไม่ผ่าน2,092.14545.1373.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก318,596.3867,397.5478.8 %ผ่าน5,864.58762.7187.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก14,350.148,756.0039.0 %ผ่าน2,152.021,989.387.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก12,390.955,759.0053.5 %ผ่าน1,882.56119.7093.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก10,775.555,854.0045.7 %ผ่าน1,513.30893.3741.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก15,658.2513,088.0016.4 %ไม่ผ่าน2,211.90733.2966.8 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนครนายก169,858.4488,577.5047.9 %ผ่าน6,493.325,162.5920.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก30,605.5631,148.00-1.8 %ไม่ผ่าน4,617.083,667.6720.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก21,928.837,930.0063.8 %ผ่าน3,169.981,704.1246.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก43,908.7491,600.68-108.6 %ไม่ผ่าน5,205.90442.6591.5 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก11,299.6212,309.00-8.9 %ไม่ผ่าน1,692.94881.0048.0 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก16,063.6916,098.00-0.2 %ไม่ผ่าน2,411.501,413.0441.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก18,408.4114,289.0022.4 %ผ่าน2,621.081,270.6251.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก24,339.7015,779.0035.2 %ผ่าน2,990.341,043.1265.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก12,668.8119,768.00-56.0 %ไม่ผ่าน991.78309.2168.8 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก18,701.9510,675.0042.9 %ผ่าน1,762.80745.9757.7 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดนครนายก317,461.22243,044.0023.4 %ผ่าน2,929.953,123.38-6.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก8,364.544,928.0041.1 %ผ่าน1,253.82403.4767.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก22,235.788,341.0062.5 %ผ่าน1,832.66954.6447.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก69,118.4720,695.0970.1 %ผ่าน5,838.931,538.6073.6 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก9,912.958,400.0015.3 %ไม่ผ่าน1,493.34639.8957.2 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก48,193.8728,729.4240.4 %ผ่าน2,690.761,641.6939.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก18,616.349,332.0049.9 %ผ่าน2,930.462,397.3718.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครนายก13,081.9716,105.72-23.1 %ไม่ผ่าน1,812.701,141.8437.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก89,216.5476,999.9513.7 %ไม่ผ่าน3,537.962,945.5716.7 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก16,911.4835,030.25-107.1 %ไม่ผ่าน1,646.501,758.50-6.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก182,712.55107,679.0041.1 %ผ่าน2,662.444,788.44-79.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์156,830.7393,941.2040.1 %ผ่าน1,848.502,815.04-52.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก239,094.53412,760.00-72.6 %ไม่ผ่าน6,551.903,214.7250.9 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก71,054.8987,482.06-23.1 %ไม่ผ่าน7,458.846,511.3712.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 15,089.0411,556.4723.4 %ผ่าน2,032.261,209.5940.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก8,762.454,109.0053.1 %ผ่าน1,273.78808.5236.5 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก229,003.9767,040.1670.7 %ผ่าน14,111.2819,472.46-38.0 %ไม่ผ่าน
รวม 2,528,778 1,865,896 26.21 % ผ่าน 140,431 95,630 31.90 % ผ่าน