สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์11,427.764,408.0061.4 %ผ่าน2,281.32916.5759.8 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์107,558.4593,951.9812.7 %ไม่ผ่าน461.581,665.60-260.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์11,548.4325,460.77-120.5 %ไม่ผ่าน2,580.721,317.9748.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์15,088.008,221.0045.5 %ผ่าน2,949.98245.4291.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์97,747.7351,348.0047.5 %ผ่าน4,237.333,264.3423.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง5,166.923,757.0027.3 %ผ่าน394.50108.1872.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง5,460.542,670.0051.1 %ผ่าน359.9487.9875.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์4,843.522,834.0041.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ5,106.151,488.0070.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง6,907.385,276.0023.6 %ผ่าน613.38120.1380.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,930.762,614.0047.0 %ผ่าน381.36172.1254.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง5,697.122,508.0056.0 %ผ่าน504.78178.3264.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด5,502.842,965.0046.1 %ผ่าน487.14174.8964.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์5,484.711,923.0064.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย5,484.303,864.0029.5 %ผ่าน536.63249.3453.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ5,548.703,039.0045.2 %ผ่าน513.00157.7069.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง5,421.572,265.0058.2 %ผ่าน430.98121.6271.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน569.88222.3161.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย5,347.282,241.0058.1 %ผ่าน581.26213.4663.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ7,107.893,782.0046.8 %ผ่าน500.12142.1771.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก6,190.033,486.0043.7 %ผ่าน556.10110.6080.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่5,623.253,123.0044.5 %ผ่าน492.96175.8164.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์4,907.342,826.0042.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช5,003.372,362.0052.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์16,467.3917,003.79-3.3 %ไม่ผ่าน3,359.164,988.59-48.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย9,674.195,100.0047.3 %ผ่าน1,662.901,578.905.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง10,268.574,867.0052.6 %ผ่าน1,728.321,544.7010.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์11,419.049,846.0013.8 %ไม่ผ่าน1,732.141,045.9539.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง13,462.597,343.0045.5 %ผ่าน1,613.341,400.3013.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์9,650.498,630.2010.6 %ไม่ผ่าน2,291.30511.0677.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์28,454.8415,637.4545.0 %ผ่าน4,277.323,810.6610.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์18,011.075,030.6772.1 %ผ่าน3,598.682,481.6331.0 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์15,144.225,585.0063.1 %ผ่าน2,999.822,738.328.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์25,981.15532,190.88-1,948.4 %ไม่ผ่าน4,556.7013,314.09-192.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์17,644.3118,987.19-7.6 %ไม่ผ่าน4,275.06187.3495.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์39,359.8523,462.6440.4 %ผ่าน6,472.8610,042.76-55.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์34,885.5733,014.005.4 %ไม่ผ่าน5,494.881,023.1581.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์46,850.8385,688.31-82.9 %ไม่ผ่าน6,592.682,385.5063.8 %ผ่าน
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์7,514,963.00459,153.1993.9 %ผ่าน52,051.984,946.0090.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์14,718.808,735.5940.7 %ผ่าน3,119.583,392.74-8.8 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์16,616.303,803.0077.1 %ผ่าน525.90425.6619.1 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)16,616.309,480.0042.9 %ผ่าน510.6648.8890.4 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์12,956.745,966.5754.0 %ผ่าน2,940.00345.0288.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์24,605.624,063.0083.5 %ผ่าน4,676.521,764.5962.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์19,568.519,281.0052.6 %ผ่าน3,588.701,502.8858.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์27,686.5215,670.0043.4 %ผ่าน5,155.5614,610.24-183.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์31,082.2916,908.2945.6 %ผ่าน5,694.482,472.8956.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์18,628.0014,289.0023.3 %ผ่าน3,778.323,516.626.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์137,369.6672,144.9447.5 %ผ่าน5,035.74970.7280.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์23,080.2419,280.0016.5 %ไม่ผ่าน3,195.062,559.9619.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์19,988.203,021.2084.9 %ผ่าน3,778.323,082.9918.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์37,661.3738,188.00-1.4 %ไม่ผ่าน6,043.733,364.6744.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์27,780.9219,822.2428.6 %ผ่าน3,598.682,008.5344.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์18,623.7831,795.00-70.7 %ไม่ผ่าน3,019.84183.5193.9 %ผ่าน
สพ.บุรีรัมย์164,600.6472,415.0056.0 %ผ่าน3,716.833,660.731.5 %ไม่ผ่าน
รจจ.บุรีรัมย์ 305,408.56111,426.5163.5 %ผ่าน3,163.655,187.94-64.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์9,761.195,942.9339.1 %ผ่าน2,281.32900.7160.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์23,907.185,391.4777.4 %ผ่าน3,778.321,803.5352.3 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์70,054.7034,899.9950.2 %ผ่าน7,276.361,876.1874.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์11,829.825,819.0050.8 %ผ่าน2,690.501,276.1052.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์91,341.9349,620.0945.7 %ผ่าน3,957.902,200.7844.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์24,609.467,262.4670.5 %ผ่าน4,676.525,055.35-8.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์28,180.3146,527.66-65.1 %ไม่ผ่าน3,718.442,802.2524.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 296,093.8278,552.0018.3 %ไม่ผ่าน4,334.243,212.1325.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1104,515.2084,863.0018.8 %ไม่ผ่าน3,296.601,758.3046.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3156,387.7791,736.7441.3 %ผ่าน5,015.402,346.6153.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์85,649.7975,141.3112.3 %ไม่ผ่าน7,225.262,958.0059.1 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์35,152.3027,387.9122.1 %ผ่าน1,837.712,916.52-58.7 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์198,194.89119,673.3139.6 %ผ่าน3,423.662,111.7638.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสตึก227,924.56144,869.8136.4 %ผ่าน4,153.442,921.2529.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์228,659.88336,532.56-47.2 %ไม่ผ่าน6,404.2225,512.64-298.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง197,280.84136,036.8631.0 %ผ่าน2,940.302,739.376.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง156,736.47205,759.00-31.3 %ไม่ผ่าน456.426,334.52-1,287.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์214,687.63575,355.00-168.0 %ไม่ผ่าน1,409.764,469.67-217.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์138,769.14216,399.41-55.9 %ไม่ผ่าน14,368.7413,296.497.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 18,677.9315,464.1717.2 %ไม่ผ่าน3,728.542,285.1138.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์9,716.282,042.4179.0 %ผ่าน2,321.241,016.3156.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 11,200,465 4,189,519 62.60 % ผ่าน 272,977 200,536 26.54 % ผ่าน