สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์8,416.104,346.0048.4 %ผ่าน1,971.661,516.6223.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์219,124.2531,576.2485.6 %ผ่าน701.941,823.69-159.8 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์55,210.5342,841.2622.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์20,206.7323,180.95-14.7 %ไม่ผ่าน3,476.881,558.8355.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์14,967.319,203.0038.5 %ผ่าน2,630.3419.3899.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์82,973.2346,585.4443.9 %ผ่าน11,843.344,081.5365.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง6,076.713,170.0047.8 %ผ่าน410.8263.0984.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ5,526.722,316.0058.1 %ผ่าน311.2834.3789.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี6,225.783,103.0050.2 %ผ่าน472.2613.7897.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม5,635.382,954.0047.6 %ผ่าน439.80269.6538.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท10,091.636,151.0039.0 %ผ่าน520.56149.0071.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์16,871.318,260.0051.0 %ผ่าน518.34244.2052.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี9,790.955,303.0045.8 %ผ่าน553.64338.7238.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน5,700.783,509.0038.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ6,829.954,038.0040.9 %ผ่าน409.9245.3188.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม5,378.562,313.0057.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ11,842.105,620.0052.5 %ผ่าน548.80258.9152.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ5,406.782,091.0061.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
ด่านศุลกากรช่องจอม38,455.9046,988.99-22.2 %ไม่ผ่าน5,595.061,582.6071.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์26,957.4032,633.40-21.1 %ไม่ผ่าน3,408.784,062.20-19.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม14,423.765,233.0063.7 %ผ่าน1,322.402,650.50-100.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท19,267.756,862.2064.4 %ผ่าน1,657.801,583.754.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,520.161,192.2521.6 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์10,684.7214,215.23-33.0 %ไม่ผ่าน2,151.30857.7160.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์33,208.6818,365.1044.7 %ผ่าน4,117.364,921.17-19.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์14,422.965,795.3359.8 %ผ่าน2,869.862,085.9527.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์15,204.814,009.0073.6 %ผ่าน2,390.822,556.82-6.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์59,939.0439,602.0933.9 %ผ่าน8,421.607,833.757.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์18,218.0914,371.1221.1 %ผ่าน4,155.544,737.18-14.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์32,953.82ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ5,724.14ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ส.ป.ก. สุรินทร์34,057.2926,608.0021.9 %ผ่าน4,606.381,240.7073.1 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์134,945.7786,015.9936.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์16,215.9715,043.887.2 %ไม่ผ่าน2,999.601,062.8164.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน378.66178.5252.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน374.25282.4024.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)10,274.75ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ431.34161.3162.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์33,024.917,135.6578.4 %ผ่าน2,849.90386.6586.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์10,846.682,458.0077.3 %ผ่าน2,361.151,659.2829.7 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์19,633.7517,834.599.2 %ไม่ผ่าน3,408.78657.0580.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์53,894.58222,331.97-312.5 %ไม่ผ่าน30,469.8014,880.8351.2 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์17,625.0025,652.54-45.5 %ไม่ผ่าน3,289.022,396.9127.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์16,481.5918,470.00-12.1 %ไม่ผ่าน3,189.221,124.5864.7 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์221,936.9582,515.5362.8 %ผ่าน11,971.62889.5292.6 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์15,343.9915,637.87-1.9 %ไม่ผ่าน3,039.523,503.89-15.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์38,432.478,435.0078.1 %ผ่าน3,348.902,548.2123.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์34,987.3742,337.00-21.0 %ไม่ผ่าน5,444.705,556.65-2.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์48,788.0937,865.0022.4 %ผ่าน5,205.182,901.0344.3 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์16,801.2823,150.00-37.8 %ไม่ผ่าน2,657.94303.1688.6 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์26,925.1130,216.66-12.2 %ไม่ผ่าน3,648.302,317.3936.5 %ผ่าน
เรือนจำกลางสุรินทร์326,066.59140,679.3856.9 %ผ่าน5,000.641,544.2969.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์9,089.274,629.0049.1 %ผ่าน2,091.421,022.1451.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์28,768.8414,131.4150.9 %ผ่าน2,939.721,316.7455.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์69,886.2436,515.8047.7 %ผ่าน9,941.832,732.2972.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์11,138.148,229.0926.1 %ผ่าน2,330.941,227.2147.4 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์75,978.4439,965.3947.4 %ผ่าน3,456.481,877.1445.7 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์27,057.8517,808.1834.2 %ผ่าน4,786.021,132.3876.3 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์61,666.2018,515.0070.0 %ผ่าน8,239.081,871.4177.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์23,464.3526,142.22-11.4 %ไม่ผ่าน3,768.062,690.6228.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 187,142.95167,588.41-92.3 %ไม่ผ่าน6,529.741,815.5572.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 380,469.0533,459.0158.4 %ผ่าน4,778.342,235.2653.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 283,933.8680,831.913.7 %ไม่ผ่าน3,974.161,069.9373.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์80,870.4166,751.2517.5 %ไม่ผ่าน6,389.853,228.3549.5 %ผ่าน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์76,381.4142.8299.9 %ผ่าน2,789.8852,334.33-1,775.9 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์41,989.3930,403.5527.6 %ผ่าน2,537.042,155.6115.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมไม่ครบ495.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ50,355.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท213,440.00148,371.0030.5 %ผ่าน3,788.282,074.2345.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ไม่ครบ540,886.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,075.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์247,894.09119,476.7151.8 %ผ่าน2,738.521,876.3431.5 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์99,776.79174,427.00-74.8 %ไม่ผ่าน13,649.2815,237.27-11.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 15,073.9913,323.5411.6 %ไม่ผ่าน2,859.882,096.5526.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์11,271.146,419.5043.0 %ผ่าน2,271.06614.0073.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 3,158,358 2,204,054 30.22 % ผ่าน 246,955 186,683 24.41 % ผ่าน