สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ8,702.315,520.0036.6 %ผ่าน960.121,111.92-15.8 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ181,479.9466,640.0063.3 %ผ่าน1,475.22506.3865.7 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ19,255.2633,924.69-76.2 %ไม่ผ่าน3,153.801,226.9261.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ13,977.4512,614.009.8 %ไม่ผ่าน2,814.48432.2484.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ69,211.3038,526.2244.3 %ผ่าน5,113.443,846.5524.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์6,087.696,213.00-2.1 %ไม่ผ่าน628.02267.3057.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์6,030.883,049.0049.4 %ผ่าน416.94174.5258.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์6,093.814,137.0032.1 %ผ่าน508.80382.0024.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ6,463.053,532.0045.4 %ผ่าน529.32211.4960.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,722.121,773.0062.5 %ผ่าน305.105.7098.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ5,015.872,185.0056.4 %ผ่าน359.405.7098.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,722.541,882.0060.1 %ผ่าน221.345.7097.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่5,640.902,329.0058.7 %ผ่าน376.26111.4070.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,733.462,206.0053.4 %ผ่าน245.885.7097.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง5,154.401,562.0069.7 %ผ่าน337.445.7098.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์5,090.893,033.0040.4 %ผ่าน438.96209.5752.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ8,005.2413,946.00-74.2 %ไม่ผ่าน488.82147.4469.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,946.581,792.0063.8 %ผ่าน264.305.7097.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล5,552.954,012.0027.8 %ผ่าน411.18188.6154.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,758.452,196.0053.9 %ผ่าน279.725.7098.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,627.521,815.0060.8 %ผ่าน283.685.7098.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน5,171.702,351.0054.5 %ผ่าน270.005.7097.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย6,340.993,009.0052.5 %ผ่าน432.24203.1253.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ26,719.5019,514.2027.0 %ผ่าน3,662.782,419.9333.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์8,967.715,845.0034.8 %ผ่าน1,541.902,350.30-52.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ15,655.9613,791.4011.9 %ไม่ผ่าน1,310.52699.2046.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์9,339.734,119.0055.9 %ผ่าน1,608.241,061.1534.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย9,304.878,065.0013.3 %ไม่ผ่าน1,095.48934.8014.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ11,970.9720,295.82-69.5 %ไม่ผ่าน2,335.441,257.9646.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ32,735.3334,651.58-5.9 %ไม่ผ่าน4,491.125,805.07-29.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ14,125.409,122.0035.4 %ผ่าน2,694.721,328.1550.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ13,424.994,270.1968.2 %ผ่าน2,614.881,307.2650.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ66,246.1033,381.8849.6 %ผ่าน10,359.365,948.9142.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ17,863.9629,633.88-65.9 %ไม่ผ่าน3,917.282,692.0131.3 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ49,325.9947,781.733.1 %ไม่ผ่าน6,277.605,109.1418.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ32,087.0334,820.21-8.5 %ไม่ผ่าน4,511.08920.2279.6 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ96,357.7084,688.7912.1 %ไม่ผ่าน5,449.20ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ18,640.8715,527.0016.7 %ไม่ผ่าน3,413.284,064.90-19.1 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ10,785.353,122.0071.1 %ผ่าน391.62145.5962.8 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ14,007.275,898.0057.9 %ผ่าน2,934.24353.5688.0 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ13,646.408,125.1040.5 %ผ่าน2,574.961,845.1328.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ19,591.6226,416.76-34.8 %ไม่ผ่าน3,533.041,686.8052.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ51,294.3716,111.1368.6 %ผ่าน4,754.883,558.4525.2 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ28,006.1026,903.883.9 %ไม่ผ่าน5,349.46190.8696.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ16,459.4513,547.0017.7 %ไม่ผ่าน3,313.482,052.5138.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ317,321.88102,266.7967.8 %ผ่าน34,890.20683.2298.0 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ14,675.256.00100.0 %ผ่าน2,754.605,855.84-112.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ17,228.0123,306.18-35.3 %ไม่ผ่าน2,156.583,590.53-66.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ26,257.9640,849.04-55.6 %ไม่ผ่าน4,291.523,288.0123.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ200,126.2717,251.6291.4 %ผ่าน13,587.841,851.9286.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ17,101.2930,743.40-79.8 %ไม่ผ่าน2,814.54260.0290.8 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ23,653.2916,686.9029.5 %ผ่าน3,098.301,733.5244.0 %ผ่าน
รจจ.ศรีสะเกษ 325,805.56216,038.0533.7 %ผ่าน5,117.942,996.6641.4 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ9,827.975,638.0042.6 %ผ่าน2,155.801,214.0343.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ15,295.4032,792.99-114.4 %ไม่ผ่าน2,796.781,291.6353.8 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ69,773.1622,458.0067.8 %ผ่าน6,595.172,595.5860.6 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ11,163.745,517.0050.6 %ผ่าน2,335.441,354.3642.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ41,067.2431,210.6324.0 %ผ่าน4,191.721,757.5558.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ32,797.9233,865.00-3.3 %ไม่ผ่าน5,189.783,590.4230.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ21,046.8032,683.04-55.3 %ไม่ผ่าน4,191.721,532.5163.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 196,604.5689,940.336.9 %ไม่ผ่าน6,630.482,539.0061.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2123,981.7587,776.9429.2 %ผ่าน3,330.901,804.2845.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3434,963.1928,906.5693.4 %ผ่าน11,133.842,534.8677.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 490,451.9862,937.0030.4 %ผ่าน4,575.601,568.4565.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร113,798.4777,096.0032.3 %ผ่าน8,036.342,389.0370.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ19,436.0840,718.70-109.5 %ไม่ผ่าน1,502.86530.1064.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ191,316.06130,125.0032.0 %ผ่าน3,058.02986.6967.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ232,472.64330,260.34-42.1 %ไม่ผ่าน4,883.701,881.7061.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ214,199.83469,776.66-119.3 %ไม่ผ่าน5,679.1813,179.60-132.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์266,207.41314.8499.9 %ผ่าน5,248.862,871.2945.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ302,800.97669,105.00-121.0 %ไม่ผ่าน11,177.144,841.5956.7 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ174,186.6374,471.0057.2 %ผ่าน3,101.401,854.0540.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ128,688.74206,889.47-60.8 %ไม่ผ่าน13,822.648,374.2339.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 13,383.5113,041.002.6 %ไม่ผ่าน2,754.601,247.7254.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ12,497.067,446.0040.4 %ผ่าน2,539.321,437.1443.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ233,551.6980,672.0065.5 %ผ่าน60,805.8617,175.7371.8 %ผ่าน
รวม 4,760,025 3,664,668 23.01 % ผ่าน 337,449 153,614 54.48 % ผ่าน