สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี9,805.89ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,556.96ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2438,363.38280,502.0636.0 %ผ่าน2,611.922,887.64-10.6 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี229,684.97130,301.0043.3 %ผ่าน442.86718.63-62.3 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,390.98729.0947.6 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี2,788,245.3096,140.9496.6 %ผ่าน8,773.042,785.6068.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี17,553.6624,920.00-42.0 %ไม่ผ่าน3,317.36333.0690.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี221,396.94154,344.0030.3 %ผ่าน8,200.655,143.3037.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น5,019.963,676.0026.8 %ผ่าน420.0057.7686.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ5,326.643,670.0031.1 %ผ่าน400.80354.9111.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน5,667.014,226.0025.4 %ผ่าน492.54349.4729.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม4,502.411,768.0060.7 %ผ่าน357.3641.9788.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง5,079.052,364.0053.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม9,275.663,992.0057.0 %ผ่าน692.40207.5070.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล6,410.405,412.0015.6 %ไม่ผ่าน596.04352.9740.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม5,228.124,316.0017.4 %ไม่ผ่าน292.025.4098.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,821.002,152.0055.4 %ผ่าน515.4042.1391.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน5,068.893,754.0025.9 %ผ่าน656.9435.2994.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก5,618.243,365.0040.1 %ผ่าน658.98274.8858.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร8,442.243,574.0057.7 %ผ่าน581.88288.8350.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร4,885.433,341.0031.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ5,741.883,647.0036.5 %ผ่าน510.77315.7538.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี9,890.6515,305.00-54.7 %ไม่ผ่าน452.04479.44-6.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ8,723.736,211.0028.8 %ผ่าน483.96223.3953.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่5,758.183,518.0038.9 %ผ่าน609.54276.9154.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์5,633.981,739.0069.1 %ผ่าน276.6665.7976.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง5,443.182,352.0056.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร5,075.185,737.00-13.0 %ไม่ผ่าน451.04235.6047.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,908.083,754.0023.5 %ผ่าน276.425.4098.0 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเขมราฐ363,333.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,706.44ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ด่านศุลกากรช่องเม็ก66,078.98193,859.98-193.4 %ไม่ผ่าน5,286.002,513.1952.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี35,871.2930,057.9716.2 %ไม่ผ่าน3,874.326,016.99-55.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม10,952.9920,653.98-88.6 %ไม่ผ่าน1,979.641,078.3145.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล10,273.585,825.0043.3 %ผ่าน1,724.401,182.7531.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี37,918.517,119.6881.2 %ผ่าน5,670.99518.7990.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ9,687.3311,673.40-20.5 %ไม่ผ่าน1,609.021,209.0624.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร9,975.147,207.0027.8 %ผ่าน1,499.941,852.12-23.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ19,566.5618,064.387.7 %ไม่ผ่าน2,684.97666.5275.2 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี13,065.1014,781.02-13.1 %ไม่ผ่าน2,984.101,517.1849.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี24,698.0514,942.1939.5 %ผ่าน5,311.44981.4681.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี13,884.9710,734.2022.7 %ผ่าน3,337.382,327.2630.3 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 798,570.80236,504.67-139.9 %ไม่ผ่าน18,010.1429,122.25-61.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 418,481.9010,859.5041.2 %ผ่าน5,622.062,257.5859.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี10,740.3110,512.002.1 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี27,154.5732,986.00-21.5 %ไม่ผ่าน5,251.567,742.43-47.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 427,305.6525,382.647.0 %ไม่ผ่าน7,377.2411,768.87-59.5 %ไม่ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี153,431.34146,146.004.7 %ไม่ผ่าน9,832.866,846.7830.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี14,118.9831,020.62-119.7 %ไม่ผ่าน3,365.942,303.8931.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี41,107.7531,769.6022.7 %ผ่าน7,355.345,939.8119.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี31,177.1635,659.03-14.4 %ไม่ผ่าน3,740.941,687.1854.9 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1118,749.199,950.3146.9 %ผ่าน5,308.506,739.44-27.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี110,707.89133,266.13-20.4 %ไม่ผ่าน8,844.363,063.5265.4 %ผ่าน
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี1,906,905.902,001,055.50-4.9 %ไม่ผ่าน8,759.344,137.9752.8 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 9 76,019.34130,006.00-71.0 %ไม่ผ่าน13,090.6039,221.25-199.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)47,616.9654,925.67-15.3 %ไม่ผ่าน9,219.4815,179.75-64.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี18,838.429,275.5550.8 %ผ่าน3,994.08359.5991.0 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)20,072.7243,273.52-115.6 %ไม่ผ่าน5,400.243,723.9431.0 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)95,057.1174,494.2821.6 %ผ่าน14,580.243,648.0075.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1148,957.1448,272.171.4 %ไม่ผ่าน9,268.506,079.8034.4 %ผ่าน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง133,757.2871,532.9846.5 %ผ่าน2,429.76851.3565.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี7,348.522,452.5066.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี13,516.61ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,395.29ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี15,536.489,231.0040.6 %ผ่าน3,223.623,195.680.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี18,509.20ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,994.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี49,264.47ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ6,329.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี33,224.1621,720.0034.6 %ผ่าน6,269.523,664.1541.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี19,177.21ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,874.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี50,788.4483,279.99-64.0 %ไม่ผ่าน6,269.521,327.8278.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี44,995.0017,202.5261.8 %ผ่าน5,071.923,045.7039.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี18,691.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,874.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี27,012.2158,822.16-117.8 %ไม่ผ่าน5,251.564,220.7719.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี44,715.5142,539.994.9 %ไม่ผ่าน6,859.383,104.1354.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี136,696.55110,706.7619.0 %ไม่ผ่าน5,114.673,491.4131.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี431,610.41122,263.9871.7 %ผ่าน3,957.362,727.9231.1 %ผ่าน
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 359,769.09ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ9,634.954,978.8848.3 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี8,952.707,506.6516.2 %ไม่ผ่าน2,640.96910.1665.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี41,698.0518,186.6056.4 %ผ่าน4,173.721,848.0455.7 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี910,998.75116,949.9987.2 %ผ่าน8,634.684,559.5547.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี13,471.466,223.0053.8 %ผ่าน3,185.70808.8274.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี64,879.9239,067.0239.8 %ผ่าน5,451.162,228.7059.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี71,412.8832,286.0054.8 %ผ่าน11,059.924,108.7562.9 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี24,596.3532,862.27-33.6 %ไม่ผ่าน6,814.085,165.0024.2 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี531,221.3152,644.0090.1 %ผ่าน3,999.85503.2287.4 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ68,562.3454,791.0020.1 %ผ่าน11,059.92282.1597.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี77,417.1768,259.1311.8 %ไม่ผ่าน11,059.924,417.3060.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 194,625.47142,888.00-51.0 %ไม่ผ่าน3,913.503,221.4517.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2103,783.2990,673.4112.6 %ไม่ผ่าน4,221.602,007.3552.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 398,736.49140,794.91-42.6 %ไม่ผ่าน9,332.642,284.7475.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 493,163.7587,963.635.6 %ไม่ผ่าน8,805.841,782.2079.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5134,079.2294,160.0029.8 %ผ่าน5,798.011,875.6067.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ104,461.9074,743.2728.4 %ผ่าน9,594.183,457.8264.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ189,623.66111,669.0041.1 %ผ่าน2,555.941,705.9033.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี228,203.4136,928.1883.8 %ผ่าน3,826.442,653.9130.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ250,175.55146,177.9841.6 %ผ่าน5,020.622,863.2043.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม191,021.72125,747.0034.2 %ผ่าน2,282.104,603.90-101.7 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล171,060.34115,770.0032.3 %ผ่าน2,738.521,558.9543.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี201,910.02143,973.0028.7 %ผ่าน3,504.182,133.7039.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี255,363.06268,357.00-5.1 %ไม่ผ่าน4,430.583,244.4226.8 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี138,360.84205,196.70-48.3 %ไม่ผ่าน18,224.9415,732.0213.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี84,313.4663,945.0924.2 %ผ่าน14,709.669,822.5833.2 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี129,635.88234,243.00-80.7 %ไม่ผ่าน3,865.382,530.7034.5 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)14,044.3015,895.00-13.2 %ไม่ผ่าน2,253.72869.2061.4 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี297,140.81119,060.2559.9 %ผ่าน17,658.702,769.5384.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 18,246.5315,786.0013.5 %ไม่ผ่าน3,994.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 30,190.2352,961.00-75.4 %ไม่ผ่าน5,071.92857.6583.1 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี14,304.3410,830.4924.3 %ผ่าน3,275.521,827.6244.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี204,213.36107,363.5347.4 %ผ่าน39,845.1624,818.3037.7 %ผ่าน
รวม 12,624,303 7,548,013 40.21 % ผ่าน 501,537 333,957 33.41 % ผ่าน