สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร13,113.756,853.0047.7 %ผ่าน1,846.74634.3365.7 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร118,163.44100,760.3514.7 %ไม่ผ่าน1,502.28631.8257.9 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร14,493.35ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,206.081,181.1246.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร14,394.7710,962.0023.8 %ผ่าน2,176.0860.8297.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร58,662.1566,892.00-14.0 %ไม่ผ่าน3,214.562,466.8623.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม7,443.744,860.0034.7 %ผ่าน410.94114.7372.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง4,999.862,710.8345.8 %ผ่าน353.3429.6791.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว6,039.762,108.0065.1 %ผ่าน376.80262.4330.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว7,391.432,765.0062.6 %ผ่าน251.7688.5964.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย7,106.462,835.0060.1 %ผ่าน445.50185.0058.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร10,630.258,653.0018.6 %ไม่ผ่าน682.50297.9156.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา8,408.953,948.0053.1 %ผ่าน474.36261.5044.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร12,282.1033,959.37-176.5 %ไม่ผ่าน2,126.123,610.58-69.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร8,386.606.0099.9 %ผ่าน913.12798.9512.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ8,990.685,113.0043.1 %ผ่าน1,401.241,415.13-1.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย8,570.524,719.9944.9 %ผ่าน1,226.461,262.30-2.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร13,338.194,999.0062.5 %ผ่าน898.201,023.75-14.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร24,645.7511,154.0054.7 %ผ่าน3,503.362,914.8216.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร12,721.7411,211.0011.9 %ไม่ผ่าน2,000.901,306.1434.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร14,327.919,304.0035.1 %ผ่าน2,146.083,118.56-45.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร27,448.5613,598.0050.5 %ผ่าน3,014.404,197.58-39.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร13,505.8522,352.50-65.5 %ไม่ผ่าน2,816.382,015.4428.4 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร27,945.1317,970.4835.7 %ผ่าน4,421.522,749.5237.8 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร27,089.2842,421.29-56.6 %ไม่ผ่าน3,193.98782.0075.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร55,545.38113,846.60-105.0 %ไม่ผ่าน4,080.881,384.3266.1 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร16,905.1313,369.5020.9 %ผ่าน2,335.761,595.6331.7 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร13,754.459,312.0032.3 %ผ่าน1,956.781,311.5633.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร18,410.3218,601.00-1.0 %ไม่ผ่าน2,149.26395.2581.6 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดยโสธร46,380.70103,068.01-122.2 %ไม่ผ่าน4,361.6411,637.79-166.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร34,721.086,278.0081.9 %ผ่าน4,225.80ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร11,363.6611,394.00-0.3 %ไม่ผ่าน2,861.881,204.9057.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร62,354.8557,818.007.3 %ไม่ผ่าน4,837.85372.4292.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร15,174.3416,121.00-6.2 %ไม่ผ่าน1,840.701,566.9614.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร17,822.1719,019.00-6.7 %ไม่ผ่าน2,984.40747.4275.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร20,753.0730,187.00-45.5 %ไม่ผ่าน2,253.12870.2661.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร21,922.4720,239.007.7 %ไม่ผ่าน3,034.361,272.7358.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร13,288.4417,055.00-28.3 %ไม่ผ่าน2,086.26260.2687.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร20,063.6313,391.0033.3 %ผ่าน2,205.961,190.2046.0 %ผ่าน
รจ.จ.ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร8,444.567,205.0014.7 %ไม่ผ่าน1,547.34212.4186.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร14,721.5012,473.5015.3 %ไม่ผ่าน2,206.021,322.9740.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร55,094.5062,340.02-13.2 %ไม่ผ่าน6,145.231,464.7576.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร10,367.084,255.0059.0 %ผ่าน1,846.74940.9049.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร29,385.7129,476.95-0.3 %ไม่ผ่าน3,014.341,685.7044.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร23,586.2911,437.0051.5 %ผ่าน3,463.441,342.4861.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธร81,778.4038,064.7253.5 %ผ่าน12,325.502,168.8482.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 194,369.64105,731.30-12.0 %ไม่ผ่าน4,758.782,708.6943.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 278,130.8088,745.21-13.6 %ไม่ผ่าน3,975.18753.3581.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร286,938.09377,089.72-31.4 %ไม่ผ่าน10,311.184,820.2253.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา233,421.73131,432.0043.7 %ผ่าน4,564.204,158.668.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร49,188.38117,832.00-139.6 %ไม่ผ่าน10,144.447,834.3922.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 13,794.9011,942.5913.4 %ไม่ผ่าน2,325.722,474.76-6.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร10,627.643,683.0065.3 %ผ่าน1,667.041,155.3630.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร219,961.38ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ13,234.0813,799.77-4.3 %ไม่ผ่าน
รวม 1,813,916 1,841,563 -1.52 % ไม่ผ่าน 160,121 102,062 36.26 % ผ่าน