สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ10,342.37738.0092.9 %ผ่าน2,410.861,134.3053.0 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ47,057.4742,000.0010.7 %ไม่ผ่าน299.46289.413.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ15,822.5142,079.11-165.9 %ไม่ผ่าน3,368.941,025.8969.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ36,337.9310,740.0070.4 %ผ่าน2,418.69843.0265.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ64,623.6651,393.7620.5 %ผ่าน3,951.673,425.1213.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์5,495.793,712.0032.5 %ผ่าน646.74311.3951.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ5,897.634,678.0020.7 %ผ่าน441.96343.6622.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์5,070.082,022.0060.1 %ผ่าน374.34177.5952.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร5,688.892,669.5853.1 %ผ่าน669.00154.9276.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส6,221.164,075.0034.5 %ผ่าน581.76262.4154.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต5,470.633,045.0044.3 %ผ่าน603.32182.7969.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า5,918.603,430.0042.0 %ผ่าน394.68173.2456.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น6,077.342,622.0056.9 %ผ่าน475.30176.2462.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์5,437.133,553.0034.7 %ผ่าน465.36206.9655.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว6,282.124,606.0026.7 %ผ่าน634.92240.1862.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ9,945.8011,595.50-16.6 %ไม่ผ่าน691.02266.6561.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,592.243,285.0041.3 %ผ่าน669.24338.0749.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว6,848.703,922.0042.7 %ผ่าน588.48255.7256.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ18,866.6827,751.97-47.1 %ไม่ผ่าน3,728.222,987.8319.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส10,898.777,176.0034.2 %ผ่าน1,653.841,649.090.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว11,242.9210,879.803.2 %ไม่ผ่าน2,061.661,122.9045.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,030.341,449.2428.6 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ16,802.6619,420.80-15.6 %ไม่ผ่าน2,274.841,641.5227.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ31,801.3451,048.00-60.5 %ไม่ผ่าน4,346.983,002.4530.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ13,348.679,149.0031.5 %ผ่าน3,049.58504.3383.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ8,454.718,480.00-0.3 %ไม่ผ่าน2,171.341,765.1018.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ56,438.4533,585.1340.5 %ผ่าน9,716.225,880.1339.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ15,347.8142,074.96-174.1 %ไม่ผ่าน3,879.602,221.1242.7 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ29,473.3020,920.0029.0 %ผ่าน4,615.324,156.779.9 %ไม่ผ่าน
ส.ป.ก.ชัยภูมิ24,480.3241,025.24-67.6 %ไม่ผ่าน4,197.28203.7895.1 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ169,576.1484,397.0050.2 %ผ่าน4,794.721,377.9271.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ19,493.0415,647.2019.7 %ไม่ผ่าน3,608.461,205.3466.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ10,326.984,844.0053.1 %ผ่าน454.98137.8369.7 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ12,282.799,918.0019.3 %ไม่ผ่าน3,019.64342.4888.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ12,096.655,144.0057.5 %ผ่าน2,880.70494.0082.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ16,758.0526,184.00-56.2 %ไม่ผ่าน2,274.841,923.8115.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ203,589.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ25,823.94ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ25,965.9842,694.91-64.4 %ไม่ผ่าน5,046.231,378.3972.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ18,669.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,967.872,472.4437.7 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ30,182.7690,231.06-198.9 %ไม่ผ่าน3,688.30612.6383.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,129.421,375.3156.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ19,166.9719,688.98-2.7 %ไม่ผ่าน3,967.742,402.4239.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ34,913.4030,117.0013.7 %ไม่ผ่าน5,764.142,782.6651.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ27,135.7218,544.5231.7 %ผ่าน3,408.061,287.8562.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ16,486.9119,991.49-21.3 %ไม่ผ่าน6,880.44384.2294.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ14,878.5820,221.00-35.9 %ไม่ผ่าน3,059.564,111.76-34.4 %ไม่ผ่าน
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ325,978.19237,308.0027.2 %ผ่าน5,139.361,742.2066.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ9,015.395,730.0036.4 %ผ่าน2,410.861,096.6954.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ32,075.1013,430.8058.1 %ผ่าน3,488.701,372.8060.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ53,766.4431,351.0041.7 %ผ่าน5,970.451,446.0575.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ13,261.055,895.3055.5 %ผ่าน2,650.381,198.3254.8 %ผ่าน
สปส.จ.ชัยภูมิ31,305.8326,126.8716.5 %ไม่ผ่าน4,646.382,350.6549.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ26,289.8929,040.00-10.5 %ไม่ผ่าน4,836.003,488.0827.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ27,389.5660,181.76-119.7 %ไม่ผ่าน4,147.38844.5079.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 195,474.22107,910.00-13.0 %ไม่ผ่าน5,416.742,510.9853.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 283,300.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ5,514.603,200.1342.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 371,720.5491,454.02-27.5 %ไม่ผ่าน4,403.133,076.2830.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ83,822.89109,336.13-30.4 %ไม่ผ่าน7,955.222,008.7874.7 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ117,600.9064,578.8145.1 %ผ่าน1,622.601,724.76-6.3 %ไม่ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ189,509.91120,530.0036.4 %ผ่าน3,347.073,874.86-15.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์175,323.9763,183.0264.0 %ผ่าน2,647.263,221.90-21.7 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ190,693.19104,554.2945.2 %ผ่าน3,181.986,603.35-107.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ372,450.72ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ9,417.475,316.5443.5 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ173,701.0285,098.9151.0 %ผ่าน2,658.363,060.74-15.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ57,042.1358,530.01-2.6 %ไม่ผ่าน13,417.2014,147.62-5.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 13,367.4912,597.005.8 %ไม่ผ่าน3,129.42845.7673.0 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ12,904.606,136.0052.5 %ผ่าน1,735.922,131.90-22.8 %ไม่ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ298,729.94139,457.6953.3 %ผ่าน31,539.006,224.4080.3 %ผ่าน
รวม 2,899,522 2,231,730 23.03 % ผ่าน 248,632 130,168 47.65 % ผ่าน