สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ8,818.152,622.0070.3 %ผ่าน1,470.001,006.9931.5 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ212,698.0681,174.3261.8 %ผ่าน1,182.90935.3320.9 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ12,871.419,900.0023.1 %ผ่าน2,008.92584.8970.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ13,149.0112,971.841.3 %ไม่ผ่าน1,513.74338.6677.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ58,505.0487,133.38-48.9 %ไม่ผ่าน3,308.882,526.7923.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา6,191.773,613.0041.6 %ผ่าน220.97283.21-28.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน433.56384.5711.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ5,797.682,851.0050.8 %ผ่าน359.64232.1935.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม5,949.963,178.0046.6 %ผ่าน325.53309.614.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน5,770.323,840.0033.5 %ผ่าน410.64313.9923.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ21,272.4229,228.10-37.4 %ไม่ผ่าน3,026.884,449.63-47.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ12,198.5812,405.00-1.7 %ไม่ผ่าน2,048.84958.0353.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ14,376.4311,908.0017.2 %ไม่ผ่าน1,611.842,183.17-35.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบ7,334.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ958.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ14,841.554,608.4668.9 %ผ่าน2,248.441,160.9548.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ26,674.7020,424.1823.4 %ผ่าน4,224.482,664.5136.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ17,665.9620,362.15-15.3 %ไม่ผ่าน3,319.712,813.2015.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ15,881.816,489.0059.1 %ผ่าน2,547.842,794.80-9.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ20,405.4218,835.557.7 %ไม่ผ่าน2,556.266,158.17-140.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ90,308.9159,696.3233.9 %ผ่าน3,326.28898.7973.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ16,118.2413,819.5214.3 %ไม่ผ่าน2,358.22748.3468.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ17,241.588,126.0052.9 %ผ่าน2,188.56319.3485.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ10,317.605,088.0050.7 %ผ่าน1,709.52993.4341.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ16,416.1617,519.00-6.7 %ไม่ผ่าน2,607.721,563.2440.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบ1,188.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,348.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ73,887.256,740.7490.9 %ผ่าน4,823.281,183.1075.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ15,685.129,517.0039.3 %ผ่าน2,227.74892.5359.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ143,010.8419,741.2186.2 %ผ่าน6,879.16452.6093.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ15,208.4412,009.0021.0 %ผ่าน1,949.042,041.47-4.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ16,364.0122,624.00-38.3 %ไม่ผ่าน2,617.703,643.00-39.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ15,894.5618,299.00-15.1 %ไม่ผ่าน2,157.60953.9455.8 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ19,330.4811,898.1138.4 %ผ่าน2,967.001,117.2262.3 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ16,444.8322,480.15-36.7 %ไม่ผ่าน2,487.96575.3076.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ23,400.2810,671.0054.4 %ผ่าน2,328.061,283.4944.9 %ผ่าน
รจจ.อำนาจเจริญ 316,983.06278,960.4412.0 %ไม่ผ่าน3,399.842,876.5015.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ8,436.493,134.0062.9 %ผ่าน1,410.06210.4585.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ13,650.7614,363.69-5.2 %ไม่ผ่าน1,729.481,274.5926.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ80,268.3448,028.0140.2 %ผ่าน5,272.581,564.0270.3 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ10,272.813,921.0061.8 %ผ่าน1,639.66702.8257.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ35,001.2928,599.9718.3 %ไม่ผ่าน2,706.781,654.9638.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ12,612.117,897.0037.4 %ผ่าน2,068.801,446.0230.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบ23,765.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,323.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ96,816.52139,578.94-44.2 %ไม่ผ่าน4,188.122,648.3436.8 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ51,275.334,476.7591.3 %ผ่าน2,347.26801.5065.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน183,562.56103,728.0043.5 %ผ่าน2,974.342,757.487.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ304,412.3831,862.3389.5 %ผ่าน6,998.4611.4099.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ94,050.34130,582.01-38.8 %ไม่ผ่าน16,591.536,629.3260.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 12,899.1813,036.00-1.1 %ไม่ผ่าน2,058.761,816.1211.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ8,955.545,038.0043.7 %ผ่าน1,470.12779.4547.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบ6.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 2,191,893 1,382,979 36.90 % ผ่าน 128,303 71,937 43.93 % ผ่าน