สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู8,047.983,743.0053.5 %ผ่าน1,397.961,120.6019.8 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู69,393.2966,654.503.9 %ไม่ผ่าน760.92543.6228.6 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู11,376.2512,430.00-9.3 %ไม่ผ่าน1,986.78736.4062.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู13,460.4511,270.0016.3 %ไม่ผ่าน1,986.78119.9494.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�58,850.6592,689.00-57.5 %ไม่ผ่าน3,410.521,867.3945.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง5,804.782,533.0056.4 %ผ่าน436.50427.302.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวัง4,853.181,250.0074.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง5,389.442,634.0051.1 %ผ่าน434.52248.8742.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภูไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือง5,393.222,799.0048.1 %ผ่าน461.04383.8116.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา5,423.263,156.0041.8 %ผ่าน497.10595.31-19.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู24,189.9235,765.02-47.9 %ไม่ผ่าน3,064.623,397.31-10.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภุ8,654.185,748.0033.6 %ผ่าน1,577.601,153.8526.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู20,753.7324,591.21-18.5 %ไม่ผ่าน2,944.866,804.63-131.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู10,995.437,773.0029.3 %ผ่าน1,886.98741.0060.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู10,965.985,740.5347.7 %ผ่าน1,867.021,319.2129.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู25,743.2411,881.0053.8 %ผ่าน4,202.343,137.6225.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู22,803.9132,227.00-41.3 %ไม่ผ่าน4,828.561,369.2671.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู24,423.2317,439.7228.6 %ผ่าน3,962.822,306.5941.8 %ผ่าน
สปก. หนองบัวลำภู22,678.688,259.7063.6 %ผ่าน3,423.90704.6079.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู183,390.5559,594.4267.5 %ผ่าน7,016.701,804.3874.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู15,742.388,429.0046.5 %ผ่าน2,705.344,808.46-77.7 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู9,991.535,706.0042.9 %ผ่าน285.24147.7448.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู13,307.494,633.0065.2 %ผ่าน2,296.16142.4593.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู10,268.205,426.0047.2 %ผ่าน1,807.141,975.44-9.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู17,387.4819,342.00-11.2 %ไม่ผ่าน2,585.58986.4061.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู54,982.24197,139.03-258.6 %ไม่ผ่าน4,621.506,263.20-35.5 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู25,298.0227,535.75-8.8 %ไม่ผ่าน3,763.224,361.39-15.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู25,872.0713,805.0046.6 %ผ่าน2,555.64973.1061.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู127,554.7357,786.9854.7 %ผ่าน4,145.66308.9192.5 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู21,581.7013,357.0038.1 %ผ่าน2,585.582,688.50-4.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู19,478.0419,063.002.1 %ไม่ผ่าน2,445.861,710.8730.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู19,093.5124,273.00-27.1 %ไม่ผ่าน2,765.221,476.7446.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู18,191.4516,920.007.0 %ไม่ผ่าน2,525.701,233.0151.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู17,948.6418,041.00-0.5 %ไม่ผ่าน1,867.02266.8985.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู191,222.0510,505.0094.5 %ผ่าน3,757.841,618.9456.9 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู318,576.53297,785.506.5 %ไม่ผ่าน4,101.562,841.1330.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู17,013.576,828.0059.9 %ผ่าน2,884.98341.9788.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู15,961.6313,125.0017.8 %ไม่ผ่าน1,536.441,066.7430.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู96,876.8329,610.0069.4 %ผ่าน7,317.85930.2987.3 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู10,947.966,285.0042.6 %ผ่าน1,946.86732.6962.4 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู73,493.5119,028.0074.1 %ผ่าน2,825.101,811.8035.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู15,997.8915,596.002.5 %ไม่ผ่าน2,465.822,073.7315.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู17,115.8018,258.30-6.7 %ไม่ผ่าน2,579.481,987.3723.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 107,136.1299,912.006.7 %ไม่ผ่าน10,498.232,527.9875.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 289,554.2577,146.2613.9 %ไม่ผ่าน3,342.362,426.7527.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู86,081.8531,416.3863.5 %ผ่าน1,436.18537.9562.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง211,849.23117,094.0044.7 %ผ่าน3,788.282,204.0241.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู241,381.16222,248.387.9 %ไม่ผ่าน4,833.362,473.5048.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู61,944.9291,265.12-47.3 %ไม่ผ่าน9,042.585,938.2834.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13,988.4212,756.008.8 %ไม่ผ่าน2,286.181,217.1746.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,567.62994.4636.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู106,519.4855,022.0148.3 %ผ่าน23,882.2217,347.2327.4 %ผ่าน
รวม 2,614,950 1,963,516 24.91 % ผ่าน 173,195 105,197 39.26 % ผ่าน