สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี8,021.545,653.0029.5 %ผ่าน2,192.72843.1361.5 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี107,028.1037,442.8865.0 %ผ่าน294.12161.8845.0 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี44,876.853,816.6191.5 %ผ่าน387.96311.6819.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี357,606.8434,073.0390.5 %ผ่าน4,427.701,590.3264.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต 4260,951.5620,814.9692.0 %ผ่าน4,212.0094.9397.7 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี15,034.578,984.0040.2 %ผ่าน3,160.8488.0897.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 1089,331.6543,964.8450.8 %ผ่าน6,469.311,094.9783.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี104,851.84117,321.74-11.9 %ไม่ผ่าน6,896.043,283.9852.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ5,490.912,931.0046.6 %ผ่าน434.04297.8431.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี8,181.767,347.0010.2 %ไม่ผ่าน432.72275.9736.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน7,379.402,466.0066.6 %ผ่าน368.94311.1515.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน18,249.002,374.0087.0 %ผ่าน1,310.5860.0095.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม5,803.452,261.0061.0 %ผ่าน687.96289.0258.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด5,184.852,155.0058.4 %ผ่าน396.72268.8432.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง5,351.664,322.0019.2 %ไม่ผ่าน556.38517.297.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ6,928.362,548.0063.2 %ผ่าน533.52232.9056.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ5,527.052,725.0050.7 %ผ่าน494.94102.5179.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี16,161.6025,679.53-58.9 %ไม่ผ่าน970.20121.5287.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ5,689.303,431.0039.7 %ผ่าน607.20379.9537.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ5,988.132,313.0061.4 %ผ่าน356.52336.995.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม5,699.961,976.0065.3 %ผ่าน393.9042.8289.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ6,461.483,014.0053.4 %ผ่าน422.92333.4121.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง5,752.992,548.0055.7 %ผ่าน435.24223.5748.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน5,459.884,440.0018.7 %ไม่ผ่าน475.62361.6824.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 432,027.3546,590.10-45.5 %ไม่ผ่าน7,979.906,206.4222.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี18,963.1033,479.38-76.6 %ไม่ผ่าน3,470.162,729.0521.4 %ผ่าน
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี9,752.134,729.9751.5 %ผ่าน1,495.24843.8243.6 %ผ่าน
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ8,460.457,203.9014.9 %ไม่ผ่าน1,472.10911.9438.1 %ผ่าน
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ8,536.676,507.9023.8 %ผ่าน1,424.22897.6937.0 %ผ่าน
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี11,114.2513,159.00-18.4 %ไม่ผ่าน1,637.16904.2444.8 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี19,534.0210,031.0048.6 %ผ่าน2,743.801,443.4647.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี25,034.9717,273.0031.0 %ผ่าน4,617.86270.5294.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี14,162.078,770.0038.1 %ผ่าน3,170.763,403.78-7.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 5113,256.79240,704.00-112.5 %ไม่ผ่าน26,645.1234,426.65-29.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี15,945.535,661.0064.5 %ผ่าน3,051.002,260.1025.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี69,817.4525,294.0063.8 %ผ่าน11,733.605,343.9354.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี16,718.4110,460.7237.4 %ผ่าน3,572.94767.6078.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี32,922.1828,962.0012.0 %ไม่ผ่าน5,865.364,668.1820.4 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี26,923.7642,640.00-58.4 %ไม่ผ่าน4,847.40550.0488.7 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 321,326.9014,739.0030.9 %ผ่าน6,342.707,450.18-17.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี467,258.00113,703.1875.7 %ผ่าน8,799.54239.5997.3 %ผ่าน
ท่าอากาศยานอุดรธานี1,654,930.502,699,743.30-63.1 %ไม่ผ่าน8,095.205,350.4033.9 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)37,440.1642,522.86-13.6 %ไม่ผ่าน7,127.761,435.4579.9 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี15,936.9715,151.004.9 %ไม่ผ่าน3,320.522,398.2127.8 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี)54,032.2612,346.0477.2 %ผ่าน2,777.271,777.1736.0 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)78,838.2478,720.340.1 %ไม่ผ่าน14,365.189,006.1837.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 373,046.7367,170.998.0 %ไม่ผ่าน13,410.1218,430.70-37.4 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี19,718.407,973.0059.6 %ผ่าน513.16186.4963.7 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี16,083.169,891.0038.5 %ผ่าน3,500.16353.4989.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี12,033.527,133.0040.7 %ผ่าน2,831.501,939.7531.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี26,689.7132,884.01-23.2 %ไม่ผ่าน2,992.32522.5082.5 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี253,876.45337,881.22-33.1 %ไม่ผ่าน5,386.3210,890.97-102.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี31,354.7360,440.00-92.8 %ไม่ผ่าน5,356.381,027.8180.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี191,962.4499,076.3448.4 %ผ่าน7,721.351,134.0785.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี21,845.8818,641.0014.7 %ไม่ผ่าน2,691.722,527.396.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี33,627.0931,484.006.4 %ไม่ผ่าน3,216.272,300.3128.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี35,704.5120,872.0041.5 %ผ่าน5,675.741,629.7871.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี40,847.2823,981.0041.3 %ผ่าน3,860.582,513.5834.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี42,377.7134,107.0019.5 %ไม่ผ่าน2,742.85504.1281.6 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี85,227.9362,329.0026.9 %ผ่าน3,415.431,980.5942.0 %ผ่าน
เรือนจำกลางอุดรธานี 344,079.41366,852.69-6.6 %ไม่ผ่าน7,195.963,843.4546.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี9,977.407,949.0020.3 %ผ่าน2,392.321,019.9857.4 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี33,525.8822,480.0932.9 %ผ่าน3,799.552,188.1342.4 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี126,426.1373,512.5941.9 %ผ่าน10,675.022,067.2080.6 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี13,960.1313,347.004.4 %ไม่ผ่าน2,506.221,356.0045.9 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี93,955.6063,564.0032.3 %ผ่าน5,440.043,423.3337.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี48,679.6740,719.0016.4 %ไม่ผ่าน8,460.166,177.0127.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี56,576.7647,048.7916.8 %ไม่ผ่าน4,845.122,573.6846.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 194,952.8981,839.2413.8 %ไม่ผ่าน4,105.873,305.7319.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2112,675.5286,442.8423.3 %ผ่าน4,473.7672,134.37-1,512.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 381,280.1092,989.31-14.4 %ไม่ผ่าน4,110.872,615.3536.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4115,716.8471,435.9038.3 %ผ่าน4,644.152,304.7250.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี83,658.8166,807.0020.1 %ผ่าน7,597.105,683.4225.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี32,798.5039,902.49-21.7 %ไม่ผ่าน2,860.701,619.5143.4 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี793,965.4424,135.0097.0 %ผ่าน2,684.521,994.0325.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี236,927.73188,567.0020.4 %ผ่าน4,640.27468.3989.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ221,854.0692,429.1958.3 %ผ่าน3,925.203,343.1514.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน258,684.42220,368.0014.8 %ไม่ผ่าน5,051.052,384.0952.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี156,218.8941,533.0073.4 %ผ่าน1,825.681,256.8531.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี279,166.28396,826.13-42.1 %ไม่ผ่าน9,425.061,960.0079.2 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี275,772.38149,897.9745.6 %ผ่าน3,020.881,526.6249.5 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี376,314.722,708.6399.3 %ผ่าน9,402.242,278.0975.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี166,803.70143,555.0013.9 %ไม่ผ่าน16,742.1018,738.57-11.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี57,379.9264,649.56-12.7 %ไม่ผ่าน9,311.88996.6089.3 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี695,165.75457,245.0034.2 %ผ่าน4,887.282,000.2259.1 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 813,690.599,616.0429.8 %ผ่าน5,097.483,043.9940.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 19,235.2116,433.0014.6 %ไม่ผ่าน3,350.401,643.5650.9 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)31,998.1850,290.00-57.2 %ไม่ผ่าน6,450.283,729.2242.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี17,137.8630,542.47-78.2 %ไม่ผ่าน6,548.437,269.39-11.0 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4109,866.5940,450.7763.2 %ผ่าน7,940.343,408.2957.1 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี10,932.704,915.0055.0 %ผ่าน2,921.261,725.5740.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 9,713,719 7,645,909 21.29 % ผ่าน 411,118 318,929 22.42 % ผ่าน