สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี7,445.795,712.0023.3 %ผ่าน752.30604.2519.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี15,036.6614,444.003.9 %ไม่ผ่าน1,909.98521.4972.7 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี17,182.5412,025.0030.0 %ผ่าน1,550.7093.5894.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 484,299.7286,673.00-2.8 %ไม่ผ่าน4,310.403,841.1310.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1128,194.65191,434.00-49.3 %ไม่ผ่าน5,321.943,218.6039.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 296,248.16128,233.00-33.2 %ไม่ผ่าน4,845.452,635.3045.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย6,602.785,091.0022.9 %ผ่าน363.30359.850.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย6,836.516,264.008.4 %ไม่ผ่าน327.90456.00-39.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง12,046.3316,875.00-40.1 %ไม่ผ่าน492.06516.52-5.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่10,017.6913,506.00-34.8 %ไม่ผ่าน416.43342.0017.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 112,434.6121,404.00-72.1 %ไม่ผ่าน540.48422.7521.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 212,985.5417,596.00-35.5 %ไม่ผ่าน431.94475.31-10.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 114,294.3212,489.0012.6 %ไม่ผ่าน565.34239.9957.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 215,837.6526,032.00-64.4 %ไม่ผ่าน704.72247.0065.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 132,902.10ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,135.525,114.04-23.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี33,331.3639,046.00-17.1 %ไม่ผ่าน4,445.264,280.703.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี10,382.608,167.0021.3 %ผ่าน1,191.42527.7355.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี21,304.3611,491.7846.1 %ผ่าน2,838.302,807.751.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี11,428.337,867.0031.2 %ผ่าน1,361.08477.6064.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี10,575.156,450.0039.0 %ผ่าน1,300.44910.1530.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี22,889.5412,420.0045.7 %ผ่าน2,245.322,538.00-13.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี28,105.4716,450.0041.5 %ผ่าน5,084.40463.5090.9 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี22,034.7712,646.0042.6 %ผ่าน3,047.702,185.0028.3 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี303,828.81123,405.0059.4 %ผ่าน5,622.661,869.5566.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี13,275.5510,970.0017.4 %ไม่ผ่าน1,261.66823.2934.7 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 692,356.8146,251.0049.9 %ผ่าน2,098.422,337.91-11.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี15,050.926,424.0057.3 %ผ่าน1,786.90188.5889.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี10,003.184,385.5456.2 %ผ่าน1,161.48790.7731.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี36,963.8723,590.0036.2 %ผ่าน2,514.29650.6374.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี334,355.78174,978.0047.7 %ผ่าน8,796.307,785.5711.5 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี23,494.8025,026.00-6.5 %ไม่ผ่าน2,189.541,459.2733.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี16,707.3813,062.0021.8 %ผ่าน2,069.781,358.4034.4 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี105,403.3790,148.0014.5 %ไม่ผ่าน4,427.12560.6387.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,574.24480.9469.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี15,397.1213,647.0011.4 %ไม่ผ่าน1,575.581,177.0025.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี22,401.0716,439.0026.6 %ผ่าน2,149.50421.8080.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี29,206.1416,003.0045.2 %ผ่าน3,700.961,816.6850.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี56,970.85134,538.00-136.2 %ไม่ผ่าน4,903.98555.1088.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี93,157.2250,000.0046.3 %ผ่าน5,856.191,705.7370.9 %ผ่าน
รจก.บางขวาง 427,547.631,418,821.00-231.9 %ไม่ผ่าน9,021.422,932.2867.5 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี330,385.53378,284.00-14.5 %ไม่ผ่าน3,290.862,658.7419.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี8,722.655,714.0034.5 %ผ่าน892.02396.5755.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี34,384.1311,722.0065.9 %ผ่าน2,838.121,941.8931.6 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี60,618.7842,000.0030.7 %ผ่าน3,200.64908.7671.6 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี18,875.9311,542.0038.9 %ผ่าน1,790.221,090.8639.1 %ผ่าน
สปส.จ.นนทบุรี209,098.3189,926.0057.0 %ผ่าน4,824.142,207.8554.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี13,722.0113,266.003.3 %ไม่ผ่าน1,550.70646.5058.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนนทบุรี14,911.0627,521.00-84.6 %ไม่ผ่าน1,747.261,375.7421.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 189,974.6092,136.00-2.4 %ไม่ผ่าน1,177.521,775.10-50.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 287,491.74110,502.00-26.3 %ไม่ผ่าน1,909.401,920.86-0.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี82,004.24101,872.00-24.2 %ไม่ผ่าน1,938.822,207.49-13.9 %ไม่ผ่าน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี43,077.3397,147.00-125.5 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี28,351.9441,058.00-44.8 %ไม่ผ่าน2,239.4410,887.07-386.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี266,529.69236,451.0011.3 %ไม่ผ่าน5,750.885,180.859.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี114,793.16148,248.00-29.1 %ไม่ผ่าน16,792.106,066.7363.9 %ผ่าน
สถาบันทันตกรรม562,097.63372,000.0033.8 %ผ่าน1,168.24854.7126.8 %ผ่าน
สถาบันโรคทรวงอก4,664,511.004,030,000.0013.6 %ไม่ผ่าน70,620.064,520.9493.6 %ผ่าน
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ1,610,578.801,049,000.0034.9 %ผ่าน2,187.072,901.94-32.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 16,367.6214,839.009.3 %ไม่ผ่าน2,005.921,718.7814.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี8,705.003,785.0056.5 %ผ่าน931.94681.6526.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี268,310.41138,000.0048.6 %ผ่าน32,713.2632,353.171.1 %ไม่ผ่าน
รวม 10,729,147 9,855,016 8.15 % ไม่ผ่าน 268,461 142,489 46.92 % ผ่าน