สรุปผลประเมินจังหวัดเลย รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย9,088.163,968.0056.3 %ผ่าน2,312.941,749.1524.4 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย90,768.1047,917.6847.2 %ผ่าน319.08351.82-10.3 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย209,771.84160,623.0623.4 %ผ่าน915.48696.4823.9 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย30,149.8726,867.5110.9 %ไม่ผ่าน624.00278.9455.3 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย13,217.3414,985.00-13.4 %ไม่ผ่าน2,911.741,250.8557.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดเลย13,442.6211,400.0015.2 %ไม่ผ่าน1,256.52201.8383.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย81,551.8667,135.5317.7 %ไม่ผ่าน5,930.633,753.4536.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน7,035.554,013.0043.0 %ผ่าน504.36266.9547.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย5,487.842,340.0057.4 %ผ่าน687.96539.6021.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่5,556.783,788.0031.8 %ผ่าน465.06399.0014.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว1,700.74111.0093.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม4,951.093,273.0033.9 %ผ่าน573.77160.5572.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว2,584.70586.0077.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง5,835.942,931.0049.8 %ผ่าน527.88431.4518.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ5,168.332,882.0044.2 %ผ่าน475.74285.9539.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง9,649.897,117.0026.2 %ผ่าน704.76324.9053.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ4,966.883,287.0033.8 %ผ่าน297.84226.1024.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเชียงคาน17,628.8446,151.58-161.8 %ไม่ผ่าน2,863.681,368.9552.2 %ผ่าน
ด่านศุลกากรท่าลี่61,928.5444,446.0028.2 %ผ่าน4,761.362,954.1538.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย29,608.7228,404.574.1 %ไม่ผ่าน4,967.687,076.26-42.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย8,937.798,712.002.5 %ไม่ผ่าน2,283.061,075.4052.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย21,028.8015,573.0025.9 %ผ่าน4,169.286,067.67-45.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย12,160.564,939.0059.4 %ผ่าน2,851.86725.1874.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดเลย9,272.881,432.5084.6 %ผ่าน6,250.001,296.1079.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย17,195.2613,594.0020.9 %ผ่าน3,440.742,188.6036.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย22,472.5915,330.9531.8 %ผ่าน5,433.57759.5586.0 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย33,495.7517,759.7847.0 %ผ่าน5,845.863,793.7835.1 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย229,850.1124,772.0089.2 %ผ่าน4,169.225,553.85-33.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย43,226.5763,815.90-47.6 %ไม่ผ่าน5,247.001,767.6266.3 %ผ่าน
ท่าอากาศยานเลย378,240.69272,371.7228.0 %ผ่าน3,653.542,116.4442.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย17,780.8917,246.753.0 %ไม่ผ่าน3,430.70150.4495.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย10,703.305,483.0048.8 %ผ่าน386.83202.2047.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,047.331,025.0085.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย12,778.679,356.0026.8 %ผ่าน2,969.70325.8689.0 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย10,901.452,197.0079.8 %ผ่าน2,682.261,745.5734.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย17,907.7419,946.05-11.4 %ไม่ผ่าน3,450.661,364.7260.5 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดเลย539,094.8819,212.0096.4 %ผ่าน6,145.2613,807.39-124.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย19,220.1616,578.0013.7 %ไม่ผ่าน3,869.761,706.6855.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย17,293.1812,809.2425.9 %ผ่าน3,500.561,846.9247.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย85,339.8866,046.5322.6 %ผ่าน5,247.12872.4683.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย14,101.8717,336.00-22.9 %ไม่ผ่าน3,330.901,751.9547.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย20,036.5018,466.657.8 %ไม่ผ่าน3,720.121,829.2250.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย25,698.9024,868.003.2 %ไม่ผ่าน4,049.461,929.8352.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย42,201.6115,694.5562.8 %ผ่าน4,638.40794.0682.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย17,247.9722,707.33-31.7 %ไม่ผ่าน2,991.64261.2091.3 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย21,137.9715,431.0027.0 %ผ่าน3,091.382,052.7633.6 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดเลย309,764.59200,036.0535.4 %ผ่าน4,569.551,971.6156.9 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย8,043.113,510.5356.4 %ผ่าน2,243.08535.6076.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย27,607.557,956.0071.2 %ผ่าน2,841.821,608.3543.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย72,693.2933,978.9953.3 %ผ่าน5,427.852,678.5750.7 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย8,957.753,238.0063.9 %ผ่าน2,552.46920.2163.9 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)25,903.3630,302.16-17.0 %ไม่ผ่าน3,390.842,584.0523.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย25,618.2119,330.0124.5 %ผ่าน3,983.593,297.3617.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย97,503.1034,536.4964.6 %ผ่าน6,714.061,945.8671.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 191,362.9096,136.01-5.2 %ไม่ผ่าน7,604.401,563.3479.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 279,784.9964,111.2119.6 %ไม่ผ่าน4,620.965,307.05-14.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 380,979.4858,333.9128.0 %ผ่าน5,062.983,223.2236.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู78,162.2531,642.0359.5 %ผ่าน4,609.984,503.582.3 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย186,929.4815,510.3091.7 %ผ่าน1,975.68629.9468.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย182,433.6388,445.9951.5 %ผ่าน2,114.594,382.79-107.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง138,459.7392,949.5232.9 %ผ่าน1,414.92998.6229.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเลย242,313.13333,876.00-37.8 %ไม่ผ่าน8,458.384,269.3749.5 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย243,330.14202,370.3916.8 %ไม่ผ่าน5,005.402,401.8952.0 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย64,906.14111,217.00-71.4 %ไม่ผ่าน14,115.2812,499.3311.4 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลเลย3,315,946.803,201,224.803.5 %ไม่ผ่าน39,237.8359,342.32-51.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 16,700.1321,266.70-27.3 %ไม่ผ่าน3,440.681,481.5156.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย10,413.849,199.0011.7 %ไม่ผ่าน2,452.66679.4372.3 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 151,449.5539,363.3374.0 %ผ่าน23,068.3216,430.6528.8 %ผ่าน
รวม 7,723,730 5,903,465 23.57 % ผ่าน 282,855 211,556 25.21 % ผ่าน