สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,330.26672.6949.4 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย143,191.2570,880.1050.5 %ผ่าน424.68716.76-68.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย15,188.9127,379.26-80.3 %ไม่ผ่าน2,258.40842.0562.7 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย13,938.3311,509.0017.4 %ไม่ผ่าน2,158.60106.8095.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย66,699.2253,374.5520.0 %ไม่ผ่าน3,297.422,910.0411.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ8,798.543,087.0064.9 %ผ่าน528.06347.0234.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่7,219.563,206.0055.6 %ผ่าน543.30324.5040.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย8,260.653,559.0056.9 %ผ่าน521.88346.7933.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี6,782.602,790.0058.9 %ผ่าน763.26174.5477.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่7,199.744,722.0034.4 %ผ่าน496.02318.4835.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม6,586.402,885.0056.2 %ผ่าน571.26318.7944.2 %ผ่าน
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 229,081.7339,114.74-34.5 %ไม่ผ่าน3,145.38467.9785.1 %ผ่าน
สำนักงานศุลกากรหนองคาย484,117.38330,472.3431.7 %ผ่าน5,881.141,896.6467.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย42,885.9044,191.52-3.0 %ไม่ผ่าน3,785.343,997.03-5.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย15,257.5824,258.07-59.0 %ไม่ผ่าน2,138.64723.2466.2 %ผ่าน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย19,596.3316,372.0016.5 %ไม่ผ่าน3,036.843,806.25-25.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย12,912.357,508.0041.9 %ผ่าน1,993.49518.9574.0 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย15,876.883,533.9977.7 %ผ่าน2,228.46370.2383.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย25,638.4916,284.0036.5 %ผ่าน2,647.684,744.16-79.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย28,557.6317,260.5539.6 %ผ่าน5,880.24920.9884.3 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย19,197.1320,355.04-6.0 %ไม่ผ่าน3,006.90653.1878.3 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย22,026.3727,757.10-26.0 %ไม่ผ่าน2,617.381,274.0051.3 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย212,939.5980,025.0362.4 %ผ่าน4,084.742,380.4941.7 %ผ่าน
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย13,453.337,627.0043.3 %ผ่าน2,168.581,498.0530.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย147,564.443,552.0097.6 %ผ่าน1,356.42158.7288.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย13,034.0212,258.006.0 %ไม่ผ่าน2,068.78310.8685.0 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย10,744.473,940.0063.3 %ผ่าน1,779.361,082.5939.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย23,329.7323,325.610.0 %ไม่ผ่าน3,555.801,147.9367.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดหนองคาย302,525.3852,607.0082.6 %ผ่าน5,226.438,172.90-56.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย39,412.7037,780.004.1 %ไม่ผ่าน4,803.301,728.4364.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย32,670.5118,213.3044.3 %ผ่าน5,162.581,911.9363.0 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย49,357.2652,611.69-6.6 %ไม่ผ่าน3,605.70402.0988.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย10,793.2629,414.00-172.5 %ไม่ผ่าน1,749.422,076.99-18.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย17,267.4216,772.882.9 %ไม่ผ่าน2,747.421,840.8533.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย18,712.5621,935.17-17.2 %ไม่ผ่าน2,348.221,579.1132.8 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย23,685.7215,983.9232.5 %ผ่าน2,837.242,012.1429.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย13,907.6618,647.39-34.1 %ไม่ผ่าน1,809.30156.2291.4 %ผ่าน
สถานพินิจฯหนองคาย20,840.5515,073.0027.7 %ผ่าน2,228.461,412.2536.6 %ผ่าน
รจจ.หนองคาย 330,988.00191,516.2842.1 %ผ่าน3,230.231,978.0138.8 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย8,703.857,657.0012.0 %ไม่ผ่าน1,450.02510.1464.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย23,390.0619,835.8215.2 %ไม่ผ่าน3,126.661,837.4441.2 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย81,966.3335,359.0056.9 %ผ่าน8,126.102,857.3864.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย11,941.837,818.0034.5 %ผ่าน1,869.18956.9048.8 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย32,120.1230,522.595.0 %ไม่ผ่าน3,063.602,505.4618.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย13,865.3120,669.00-49.1 %ไม่ผ่าน2,108.701,309.1437.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย17,271.4221,428.50-24.1 %ไม่ผ่าน2,767.381,594.2742.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 193,354.55143,065.98-53.3 %ไม่ผ่าน4,093.383,754.998.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2112,488.74102,688.008.7 %ไม่ผ่าน4,533.002,518.2544.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย78,077.6974,337.714.8 %ไม่ผ่าน4,020.361,657.7558.8 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย34,712.5149,310.88-42.1 %ไม่ผ่าน2,006.621,911.704.7 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย185,522.80114,604.0038.2 %ผ่าน2,738.522,556.886.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย249,185.66337,428.06-35.4 %ไม่ผ่าน7,411.174,478.3539.6 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย214,217.00160,491.2825.1 %ผ่าน4,609.862,868.4137.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย94,689.34123,598.72-30.5 %ไม่ผ่าน10,106.009,903.562.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 15,467.0010,613.0031.4 %ผ่าน2,268.382,033.3610.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย10,993.986,662.0039.4 %ผ่าน1,749.42593.4766.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย220,426.7896,355.8856.3 %ผ่าน18,661.8020,754.79-11.2 %ไม่ผ่าน
รวม 3,778,635 2,694,227 28.70 % ผ่าน 184,727 120,903 34.55 % ผ่าน