สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม9,494.405,719.0039.8 %ผ่าน1,853.38938.4149.4 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม169,907.5549,132.5971.1 %ผ่าน1,182.63464.3660.7 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม17,660.8211,127.7437.0 %ผ่าน2,452.121,047.8157.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม15,654.6710,959.3930.0 %ผ่าน2,621.78413.1484.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม80,346.2177,130.004.0 %ไม่ผ่าน5,026.083,639.1327.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย6,289.332,454.0061.0 %ผ่าน385.30214.6444.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง4,807.112,959.0038.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ4,694.332,841.0039.5 %ผ่าน234.1251.7177.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย6,500.745,173.0020.4 %ผ่าน536.52199.8662.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน5,843.935,003.0014.4 %ไม่ผ่าน453.42345.6423.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก5,253.424,287.0018.4 %ไม่ผ่าน401.1055.3586.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน5,385.312,412.0055.2 %ผ่าน370.7448.6086.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ6,159.413,622.2041.2 %ผ่าน477.9073.6184.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย6,749.904,367.0035.3 %ผ่าน528.88444.7915.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม9,918.727,820.0021.2 %ผ่าน532.89138.4374.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช4,596.791,733.0062.3 %ผ่าน364.7453.9085.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม6,877.683,808.0044.6 %ผ่าน435.90333.7423.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม13,875.7525,745.65-85.5 %ไม่ผ่าน2,232.565,305.68-137.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ9,612.096,357.6433.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม12,402.7111,554.766.8 %ไม่ผ่าน2,162.70803.5862.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม24,429.909,587.0060.8 %ผ่าน3,699.681,333.3264.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม12,821.8612,418.003.1 %ไม่ผ่าน2,342.28537.5277.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม12,071.278,232.0031.8 %ผ่าน2,282.081,552.1332.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม52,311.554,767.0090.9 %ผ่าน8,450.104,437.4847.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม17,829.6522,277.00-24.9 %ไม่ผ่าน3,288.183,738.87-13.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม30,657.6420,409.9333.4 %ผ่าน4,917.186,193.10-25.9 %ไม่ผ่าน
ส.ป.ก. มหาสารคาม21,147.0020,969.000.8 %ไม่ผ่าน3,270.541,433.7856.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม182,886.98135,427.3326.0 %ผ่าน5,277.723,239.1738.6 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)77,251.89114,792.70-48.6 %ไม่ผ่าน10,585.8833,497.34-216.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม17,628.6113,877.5121.3 %ผ่าน2,791.442,233.3520.0 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม11,164.655,578.0050.0 %ผ่าน349.02131.7162.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม13,603.247,072.0048.0 %ผ่าน2,541.88180.2992.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม11,165.021,000.0091.0 %ผ่าน2,042.941,814.9311.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม19,427.4519,906.09-2.5 %ไม่ผ่าน2,684.13681.5174.6 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม57,846.12132,346.02-128.8 %ไม่ผ่าน6,984.808,785.44-25.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม44,850.1030,261.0032.5 %ผ่าน5,815.381,467.0874.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม17,052.4313,448.0021.1 %ผ่าน2,120.881,224.9742.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม48,999.4949,959.24-2.0 %ไม่ผ่าน6,064.68859.7985.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม13,079.917,010.0046.4 %ผ่าน2,342.341,460.4937.6 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม20,127.9620,183.00-0.3 %ไม่ผ่าน3,410.262,284.2533.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม21,596.9730,468.00-41.1 %ไม่ผ่าน3,350.321,404.4758.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม30,002.0418,281.0039.1 %ผ่าน3,759.441,207.5367.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม30,410.6329,046.124.5 %ไม่ผ่าน3,550.88739.3079.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม19,997.7612,506.0037.5 %ผ่าน2,321.241,357.8341.5 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 330,727.84517,506.84-56.5 %ไม่ผ่าน4,650.016,961.83-49.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม13,810.4516,300.00-18.0 %ไม่ผ่าน1,983.06792.5460.0 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม25,569.2719,701.0023.0 %ผ่าน1,731.791,239.0428.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม80,898.3231,521.0061.0 %ผ่าน7,149.321,286.3982.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม11,483.237,949.0030.8 %ผ่าน2,102.881,255.5140.3 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม41,432.8727,441.0033.8 %ผ่าน3,659.641,868.6148.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม31,401.4823,582.0024.9 %ผ่าน4,546.504,067.9210.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม88,046.2935,050.3560.2 %ผ่าน3,000.962,766.077.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 196,618.8083,144.1613.9 %ไม่ผ่าน3,921.901,492.4761.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2106,822.28117,451.60-10.0 %ไม่ผ่าน3,922.612,741.1530.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 385,807.2463,611.9525.9 %ผ่าน3,261.292,381.3227.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม86,438.6390,864.01-5.1 %ไม่ผ่าน5,260.261,074.7479.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม69,519.5650,108.1227.9 %ผ่าน2,588.762,562.191.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย193,661.30129,412.0033.2 %ผ่าน2,875.442,360.9717.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม211,159.58133,281.0236.9 %ผ่าน3,584.762,492.1330.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม213,304.69252,742.00-18.5 %ไม่ผ่าน4,229.2216,019.57-278.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม278,728.16310,052.25-11.2 %ไม่ผ่าน9,022.261,800.3580.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม209,616.55106,855.5449.0 %ผ่าน3,468.781,831.2047.2 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม303,374.41157,910.6647.9 %ผ่าน7,637.421,036.7486.4 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม102,483.95123,069.01-20.1 %ไม่ผ่าน11,005.377,877.4428.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 14,233.1313,526.005.0 %ไม่ผ่าน2,561.961,477.0542.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม12,163.315,913.0051.4 %ผ่าน2,042.18532.8973.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม263,292.0390,931.9565.5 %ผ่าน36,298.0210,406.9571.3 %ผ่าน
รวม 4,080,984 3,391,952 16.88 % ไม่ผ่าน 247,000 172,693 30.08 % ผ่าน