สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร8,764.303,016.0065.6 %ผ่าน2,201.90590.6073.2 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร42,147.7931,257.0025.8 %ผ่าน706.74721.06-2.0 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร61,953.4848,457.0021.8 %ผ่าน1,026.66264.7674.2 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร40,205.2625,578.0336.4 %ผ่าน3,998.301,239.3669.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร18,495.694,110.0077.8 %ผ่าน2,880.52249.3791.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร139,720.7083,624.0040.1 %ผ่าน7,524.774,390.1541.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์6,210.902,537.0059.2 %ผ่าน365.88288.1921.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า6,691.362,067.0069.1 %ผ่าน548.1617.8496.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ5,153.902,933.0043.1 %ผ่าน247.265.4097.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์5,484.092,041.0062.8 %ผ่าน441.4879.0182.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,992.542,367.0060.5 %ผ่าน282.0661.2078.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง5,902.121,888.0068.0 %ผ่าน608.40363.3640.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม7,383.023,610.0051.1 %ผ่าน446.40371.5516.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน8,761.144,126.0052.9 %ผ่าน475.70268.3243.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน359.165.4098.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน5,996.842,187.0063.5 %ผ่าน432.06322.6325.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร11,050.267,625.0031.0 %ผ่าน628.74234.8862.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส8,782.934,457.0049.3 %ผ่าน613.80196.8367.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ7,240.053,430.0052.6 %ผ่าน490.38369.7424.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน13,930.936,538.0053.1 %ผ่าน707.94617.5012.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว7,226.592,138.0070.4 %ผ่าน515.28277.1446.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย6,824.283,786.0044.5 %ผ่าน439.32254.6842.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร59,540.1225,007.4558.0 %ผ่าน8,808.654,863.9444.8 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร17,832.4113,212.0025.9 %ผ่าน2,471.36722.7670.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร30,766.5817,606.0042.8 %ผ่าน4,078.183,267.5919.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร17,157.679,719.0043.4 %ผ่าน2,820.661,108.0360.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร12,161.323,045.0075.0 %ผ่าน2,521.262,298.708.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร69,507.0314,099.0079.7 %ผ่าน11,523.224,422.9961.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร33,807.8814,393.0057.4 %ผ่าน6,296.041,177.9981.3 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร66,512.6624,095.0063.8 %ผ่าน9,407.465,525.9441.3 %ผ่าน
ส.ป.ก. สกลนคร63,839.3824,151.7562.2 %ผ่าน7,670.94435.8094.3 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร254,149.1984,851.6066.6 %ผ่าน5,814.664,365.3024.9 %ผ่าน
ท่าอากาศยานสกลนคร846,461.81477,403.6943.6 %ผ่าน3,553.821,580.1055.5 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)199,891.98133,026.5333.5 %ผ่าน27,230.4430,752.55-12.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร20,776.3417,646.9015.1 %ไม่ผ่าน3,235.112,292.9229.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร26,444.4431,651.00-19.7 %ไม่ผ่าน483.12255.2547.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)12,852.783,537.0072.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร14,992.627,833.0047.8 %ผ่าน3,080.02403.7486.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร12,045.545,230.0056.6 %ผ่าน2,571.161,439.5644.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร20,141.3118,154.009.9 %ไม่ผ่าน3,479.341,000.9971.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสกลนคร62,967.331,845.0097.1 %ผ่าน9,261.333,549.6961.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร33,197.4239,710.00-19.6 %ไม่ผ่าน4,966.362,448.0050.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร18,142.216,950.0061.7 %ผ่าน3,419.462,319.6832.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร149,086.4273,487.9450.7 %ผ่าน7,371.54575.5592.2 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร88,583.5398,975.94-11.7 %ไม่ผ่าน13,024.6213,942.00-7.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร33,669.9312,205.0063.8 %ผ่าน3,998.181,227.4069.3 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร21,800.5122,884.86-5.0 %ไม่ผ่าน3,908.481,981.6449.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร33,553.3923,902.0028.8 %ผ่าน4,766.221,579.3566.9 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร38,422.1522,029.3542.7 %ผ่าน4,916.34803.0783.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร109,223.0229,836.7972.7 %ผ่าน2,953.56241.5991.8 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร79,647.6533,433.9558.0 %ผ่าน5,814.602,074.0364.3 %ผ่าน
รจจ.สกลนคร 418,146.06743,465.00-77.8 %ไม่ผ่าน12,006.363,376.9571.9 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร10,732.256,164.0042.6 %ผ่าน2,221.86644.3571.0 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร58,507.2014,014.8176.0 %ผ่าน3,179.941,417.1755.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร75,200.2547,112.0137.4 %ผ่าน4,536.922,495.6245.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร19,127.907,434.0061.1 %ผ่าน2,581.141,063.6258.8 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร53,748.2425,068.6953.4 %ผ่าน4,916.462,539.9048.3 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร30,525.4923,304.9523.7 %ผ่าน4,796.703,154.3834.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร50,531.0235,830.9729.1 %ผ่าน6,413.421,276.0680.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1122,234.88102,744.0015.9 %ไม่ผ่าน6,994.922,873.2558.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2155,392.73123,970.6820.2 %ผ่าน8,339.163,618.0556.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3175,557.88112,213.9736.1 %ผ่าน8,372.882,664.3768.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร84,222.8350,714.4039.8 %ผ่าน6,924.634,198.8139.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร87,023.2330,233.5165.3 %ผ่าน2,783.191,790.9735.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม204,176.2285,429.6858.2 %ผ่าน4,121.7913,574.42-229.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร330,732.50525,187.00-58.8 %ไม่ผ่าน15,466.755,304.6865.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน320,151.66197,941.7838.2 %ผ่าน6,891.964,264.4238.1 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร187,006.8174,453.9860.2 %ผ่าน2,921.102,029.6730.5 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร198,409.66142,000.3128.4 %ผ่าน19,675.3810,149.6648.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 18,450.9512,481.0032.4 %ผ่าน3,140.021,265.1259.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร11,944.045,694.0052.3 %ผ่าน2,581.081,343.6547.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร284,138.63120,737.2857.5 %ผ่าน34,942.1418,914.7345.9 %ผ่าน
รวม 5,767,053 4,023,891 30.23 % ผ่าน 359,195 195,805 45.49 % ผ่าน