สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม8,022.804,234.0047.2 %ผ่าน1,690.40162.5190.4 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม71,219.8350,712.9928.8 %ผ่าน319.741,174.45-267.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม13,055.5713,502.00-3.4 %ไม่ผ่าน2,357.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม20,671.9610,302.0050.2 %ผ่าน2,487.06232.0690.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม50,102.5856,584.00-12.9 %ไม่ผ่าน3,562.593,664.64-2.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน15,412.782,397.0084.4 %ผ่าน396.84395.400.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,751.012,428.0057.8 %ผ่าน378.36414.33-9.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก5,386.753,473.0035.5 %ผ่าน500.64515.60-3.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า5,360.951,392.0074.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,971.185,336.0010.6 %ไม่ผ่าน489.24562.07-14.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก5,904.982,547.0056.9 %ผ่าน403.865.7098.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์5,256.392,357.0055.2 %ผ่าน409.805.7098.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร5,186.502,997.0042.2 %ผ่าน347.82440.87-26.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม6,602.622,801.0057.6 %ผ่าน506.22443.1412.5 %ไม่ผ่าน
ด่านศุลกากรนครพนม142,620.59199,272.00-39.7 %ไม่ผ่าน6,560.581,616.7575.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 20,592.7124,943.06-21.1 %ไม่ผ่าน3,505.024,643.60-32.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม9,956.8010,225.50-2.7 %ไม่ผ่าน1,099.64912.0017.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม8,591.0810,491.26-22.1 %ไม่ผ่าน1,301.36936.0028.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม9,988.839,786.602.0 %ไม่ผ่าน1,537.14912.0040.7 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม9,674.2212,293.00-27.1 %ไม่ผ่าน1,828.38942.0248.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม23,105.7511,591.0049.8 %ผ่าน3,744.484,013.82-7.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม16,287.576,259.0061.6 %ผ่าน2,666.70451.9083.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม10,384.158,771.0015.5 %ไม่ผ่าน1,948.141,025.4147.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม50,031.349,735.3080.5 %ผ่าน6,319.384,016.4736.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม25,850.6020,131.5022.1 %ผ่าน3,990.00692.8182.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม31,246.0421,042.9832.7 %ผ่าน4,971.965,327.86-7.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม19,376.5914,149.2627.0 %ผ่าน2,005.86251.0887.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม56,829.49102,918.42-81.1 %ไม่ผ่าน4,403.223,278.2025.5 %ผ่าน
ท่าอากาศยานนครพนม623,264.38601,669.753.5 %ไม่ผ่าน3,112.581,702.3045.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม16,387.559,062.0044.7 %ผ่าน2,926.182,047.5030.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม10,067.3613,774.00-36.8 %ไม่ผ่าน325.68270.1917.0 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,239.171,738.0076.0 %ผ่าน299.58172.8642.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม12,889.676,076.0052.9 %ผ่าน1,998.88253.8987.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม12,162.856,182.0049.2 %ผ่าน2,207.621,032.3053.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม18,442.4520,817.00-12.9 %ไม่ผ่าน3,025.981,508.3650.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนครพนม60,792.9254,192.2610.9 %ไม่ผ่าน5,211.606,975.43-33.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม25,252.5732,203.80-27.5 %ไม่ผ่าน3,984.001,722.3556.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม83,270.0111,603.8186.1 %ผ่าน13,415.161,999.3285.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม80,863.7271,547.3011.5 %ไม่ผ่าน6,499.02818.8787.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม111,438.4110,838.0090.3 %ผ่าน2,341.862,417.57-3.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม17,417.8622,043.44-26.6 %ไม่ผ่าน2,906.103,052.89-5.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม18,294.5221,526.00-17.7 %ไม่ผ่าน2,982.844,018.50-34.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม29,694.9316,230.2445.3 %ผ่าน3,804.422,051.6346.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม23,153.1928,189.83-21.8 %ไม่ผ่าน2,457.12409.3483.3 %ผ่าน
สพ.นครพนม177,793.0355,639.3968.7 %ผ่าน3,535.471,756.1950.3 %ผ่าน
รจก.นครพนม 342,284.81460,184.00-34.4 %ไม่ผ่าน6,133.555,160.6815.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม35,580.8420,283.1743.0 %ผ่าน4,642.74481.4189.6 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม22,896.6520,935.468.6 %ไม่ผ่าน2,906.222,330.4719.8 %ไม่ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม87,364.2033,381.0061.8 %ผ่าน6,863.072,238.8667.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม11,303.818,591.0024.0 %ผ่าน2,027.98755.0962.8 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม27,226.3131,212.00-14.6 %ไม่ผ่าน3,384.122,416.7828.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม25,563.2016,609.0035.0 %ผ่าน4,279.582,954.7831.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครพนม20,393.9930,590.55-50.0 %ไม่ผ่าน3,085.865,213.44-68.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1103,192.3082,503.1720.0 %ผ่าน3,914.045,819.60-48.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 291,947.4571,798.3121.9 %ผ่าน4,650.963,076.7533.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม78,650.3456,956.1327.6 %ผ่าน1,401.183,279.21-134.0 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม186,962.8931,495.9583.2 %ผ่าน2,165.981,152.3546.8 %ผ่าน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม257,152.91202,378.0621.3 %ผ่าน5,558.362,233.8859.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม246,879.63119,530.3951.6 %ผ่าน4,883.702,631.8946.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม71,126.55122,179.00-71.8 %ไม่ผ่าน11,113.208,907.8019.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 15,417.8913,933.009.6 %ไม่ผ่าน2,407.101,468.3539.0 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม12,975.0912,091.006.8 %ไม่ผ่าน2,008.025,529.38-175.4 %ไม่ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม218,142.8379,487.0063.6 %ผ่าน17,439.782,094.2188.0 %ผ่าน
รวม 3,841,928 3,020,144 21.39 % ผ่าน 207,274 126,991 38.73 % ผ่าน