สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร8,740.125,839.0033.2 %ผ่าน1,629.841,176.3627.8 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร93,036.9161,312.0034.1 %ผ่าน392.371,071.59-173.1 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร11,244.1411,158.000.8 %ไม่ผ่าน1,217.14461.0962.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร14,414.3013,450.006.7 %ไม่ผ่าน2,288.52356.0184.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร88,159.3399,983.15-13.4 %ไม่ผ่าน4,845.122,099.5056.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี8,830.942,436.0072.4 %ผ่าน586.14177.6569.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล8,527.072,979.0065.1 %ผ่าน387.27178.2754.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย9,012.153,179.0064.7 %ผ่าน360.66205.1743.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน606.30278.4354.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง7,533.461,925.0074.4 %ผ่าน386.94157.5659.3 %ผ่าน
ด่านศุลกากรมุกดาหาร768,382.44282,723.3863.2 %ผ่าน14,383.101,428.0790.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร23,586.9834,924.08-48.1 %ไม่ผ่าน3,585.804,495.91-25.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร10,693.508,704.0018.6 %ไม่ผ่าน1,132.22713.9736.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร20,436.5811,430.0044.1 %ผ่าน3,306.481,583.2252.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร11,741.5813,868.37-18.1 %ไม่ผ่าน2,108.881,211.1942.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร10,363.614,975.0052.0 %ผ่าน975.781,998.62-104.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร16,219.2020,004.65-23.3 %ไม่ผ่าน2,707.564,969.54-83.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร26,603.7517,283.0035.0 %ผ่าน5,832.54661.2088.7 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร26,131.399,574.0063.4 %ผ่าน4,324.322,715.1137.2 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 19,979.4620,398.00-2.1 %ไม่ผ่าน3,186.72991.3468.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร34,366.4756,576.28-64.6 %ไม่ผ่าน3,486.122,307.3733.8 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร15,930.068,960.0043.8 %ผ่าน2,657.663,006.01-13.1 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร9,993.366,623.0033.7 %ผ่าน297.785.7098.1 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร12,856.583,665.0071.5 %ผ่าน2,288.40382.4183.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร11,189.054,056.0063.8 %ผ่าน1,989.121,264.8336.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร25,845.2718,640.0027.9 %ผ่าน2,947.201,906.3235.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร63,244.97270,324.94-327.4 %ไม่ผ่าน4,264.449,728.19-128.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร24,595.1021,854.0011.1 %ไม่ผ่าน4,084.921,982.1851.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร18,851.1515,510.0017.7 %ไม่ผ่าน3,126.722,060.4334.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร99,443.4859,022.5740.6 %ผ่าน6,599.94502.2892.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร13,240.7513,033.001.6 %ไม่ผ่าน2,368.241,970.7016.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร17,448.3719,062.00-9.2 %ไม่ผ่าน2,937.102,819.964.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร15,487.3914,940.003.5 %ไม่ผ่าน2,647.681,150.0556.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร22,978.3110,798.0053.0 %ผ่าน3,136.701,871.8640.3 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร24,181.4018,895.5021.9 %ผ่าน1,929.12418.6478.3 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร198,744.8812,555.0093.7 %ผ่าน3,977.221,589.3560.0 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร322,995.44143,718.4855.5 %ผ่าน3,985.503,045.9823.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร10,532.779,653.008.4 %ไม่ผ่าน1,689.72674.2560.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร23,252.0022,353.003.9 %ไม่ผ่าน3,276.422,284.2630.3 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร73,084.3440,065.0045.2 %ผ่าน5,733.631,867.8367.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร11,470.358,821.0023.1 %ผ่าน1,989.12883.2855.6 %ผ่าน
สปส.จ.มุกดาหาร18,115.4516,771.587.4 %ไม่ผ่าน2,677.802,094.2621.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร21,911.497,854.0064.2 %ผ่าน3,605.88581.0183.9 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร71,816.8928,315.1760.6 %ผ่าน8,094.421,953.7175.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร99,385.6290,528.668.9 %ไม่ผ่าน10,671.602,073.1780.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร86,194.7779,923.887.3 %ไม่ผ่าน2,968.622,522.7515.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร72,459.7019,238.0073.5 %ผ่าน4,473.00494.8788.9 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร58,855.4832,036.1645.6 %ผ่าน1,793.651,406.1421.6 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร388,321.5372,280.4281.4 %ผ่าน2,823.061,025.4563.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร268,858.72132,936.2750.6 %ผ่าน5,933.461,408.3576.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย155,751.9459,061.9062.1 %ผ่าน2,601.602,612.52-0.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร36,923.22102,532.87-177.7 %ไม่ผ่าน9,402.784,572.2951.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 15,387.7515,460.00-0.5 %ไม่ผ่าน2,408.161,733.3328.0 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร8,680.955,277.0039.2 %ผ่าน1,570.021,138.9027.5 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร124,867.8162,286.0050.1 %ผ่าน23,069.5232,418.80-40.5 %ไม่ผ่าน
รวม 3,660,900 2,129,773 41.82 % ผ่าน 201,750 124,687 38.20 % ผ่าน