สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน8,809.544,366.6550.4 %ผ่าน1,658.52916.2144.8 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน367,500.81229,249.0037.6 %ผ่าน741.90450.4039.3 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน13,729.2128,149.96-105.0 %ไม่ผ่าน2,077.56966.8253.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน12,633.0114,490.60-14.7 %ไม่ผ่าน2,247.34175.4092.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน90,407.6166,142.1526.8 %ผ่าน3,898.542,199.2643.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง5,940.661,760.0070.4 %ผ่าน521.76228.5856.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ5,283.533,733.0029.3 %ผ่าน276.72147.3346.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง6,613.334,905.0025.8 %ผ่าน433.98181.9658.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง8,049.914,948.0038.5 %ผ่าน381.22147.3861.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน19,928.1014,673.0026.4 %ผ่าน588.6058.5890.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา4,942.063,365.0031.9 %ผ่าน393.8654.1586.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้6,352.793,867.0039.1 %ผ่าน704.88102.1785.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,968.842,734.0045.0 %ผ่าน250.08157.8636.9 %ผ่าน
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 230,009.9128,739.804.2 %ไม่ผ่าน1,628.22247.2484.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน28,033.2830,570.15-9.0 %ไม่ผ่าน3,694.444,669.83-26.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน10,025.365,306.0047.1 %ผ่าน1,778.281,002.0643.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน20,903.9317,233.3517.6 %ไม่ผ่าน3,494.724,134.80-18.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน14,952.319,386.4037.2 %ผ่าน2,406.901,533.4036.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน11,159.104,743.0057.5 %ผ่าน1,442.901,242.2813.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน16,331.9213,666.0016.3 %ไม่ผ่าน2,496.841,773.9529.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน22,979.3619,465.0015.3 %ไม่ผ่าน4,514.521,746.3661.3 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน28,426.1515,141.5946.7 %ผ่าน4,412.883,338.7424.3 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน19,927.4212,419.0037.7 %ผ่าน3,195.441,055.9267.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน159,241.59110,985.4230.3 %ผ่าน6,688.44417.7093.8 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน17,446.8211,668.2033.1 %ผ่าน2,736.242,781.50-1.7 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน12,227.9629,148.00-138.4 %ไม่ผ่าน303.9674.8375.4 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน13,204.175,949.3054.9 %ผ่าน2,407.02270.7588.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน11,316.316,511.0042.5 %ผ่าน2,037.76895.4456.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน22,686.0222,980.00-1.3 %ไม่ผ่าน3,035.762,113.7830.4 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดลำพูน52,777.0828,892.6845.3 %ผ่าน4,413.006,411.96-45.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน26,540.5816,939.0036.2 %ผ่าน4,413.003,620.9017.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน16,864.064,509.5073.3 %ผ่าน2,736.361,654.2439.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน47,843.8023,867.0050.1 %ผ่าน4,472.88580.9587.0 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,377.081,493.3037.2 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน22,030.6729,254.35-32.8 %ไม่ผ่าน3,185.462,825.6111.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน17,197.1117,294.50-0.6 %ไม่ผ่าน2,676.481,965.3226.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน20,198.6517,782.6412.0 %ไม่ผ่าน3,115.601,194.3161.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน29,745.2621,681.5027.1 %ผ่าน2,277.18336.9785.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน19,796.2514,632.0026.1 %ผ่าน1,365.42775.2043.2 %ผ่าน
รจจ.ลำพูน 332,685.50155,510.7353.3 %ผ่าน5,295.244,127.0622.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน10,789.731,270.1688.2 %ผ่าน1,718.40721.5758.0 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน50,022.6121,535.0056.9 %ผ่าน2,586.66593.1677.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน63,937.7448,412.0224.3 %ผ่าน3,502.811,222.2065.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน15,513.9612,480.0019.6 %ไม่ผ่าน2,067.701,246.4439.7 %ผ่าน
สปส.จ.ลำพูน54,772.4438,275.0030.1 %ผ่าน4,143.541,549.2462.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน15,694.7215,775.50-0.5 %ไม่ผ่าน2,616.601,194.6654.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน16,443.1815,299.007.0 %ไม่ผ่าน2,696.441,523.0743.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1103,215.0088,791.4114.0 %ไม่ผ่าน3,171.972,582.6618.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2132,221.1384,826.4935.8 %ผ่าน4,378.923,308.0724.5 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน33,457.9429,937.0010.5 %ไม่ผ่าน2,736.302,133.3922.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 170,501.7763,057.9463.0 %ผ่าน2,190.84957.8156.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง177,215.58111,792.9636.9 %ผ่าน2,700.50736.0772.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน198,726.3098,433.8450.5 %ผ่าน2,537.52793.2268.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน249,327.31265,900.13-6.6 %ไม่ผ่าน7,451.463,891.9247.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน71,018.1798,892.01-39.2 %ไม่ผ่าน9,701.522,560.8673.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 16,485.3621,053.15-27.7 %ไม่ผ่าน2,436.962,147.6911.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน22,431.235,086.7177.3 %ผ่าน3,275.28842.7074.3 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน247,095.23105,289.9857.4 %ผ่าน24,256.0113,429.2044.6 %ผ่าน
รวม 3,228,579 2,182,768 32.39 % ผ่าน 180,946 99,504 45.01 % ผ่าน