สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี8,554.304,910.0042.6 %ผ่าน1,130.76617.7845.4 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี24,268.5640,456.07-66.7 %ไม่ผ่าน2,088.001,326.2536.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี13,815.4210,390.0024.8 %ผ่าน1,848.48523.6671.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 163,846.6076,894.30-20.4 %ไม่ผ่าน3,984.963,265.1718.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2112,233.52167,671.95-49.4 %ไม่ผ่าน6,634.455,505.6517.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 112,420.1139,384.30-217.1 %ไม่ผ่าน712.41427.4940.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 28,521.939,872.00-15.8 %ไม่ผ่าน474.28247.0047.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี9,377.5717,567.20-87.3 %ไม่ผ่าน820.74342.0058.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี14,068.1813,945.000.9 %ไม่ผ่าน1,014.83378.1662.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว9,775.5913,037.00-33.4 %ไม่ผ่าน667.02359.0246.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา11,687.999,329.0020.2 %ผ่าน816.36570.0030.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก8,366.9210,960.00-31.0 %ไม่ผ่าน614.10335.8345.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ8,618.514,661.0045.9 %ผ่าน311.58370.50-18.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 129,216.7244,892.40-53.7 %ไม่ผ่าน3,396.192,911.5614.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 226,889.6751,634.18-92.0 %ไม่ผ่าน3,723.122,699.7427.5 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี14,273.492,790.0080.5 %ผ่าน2,529.24114.0095.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี27,071.1318,171.0032.9 %ผ่าน2,986.203,868.88-29.6 %ไม่ผ่าน
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 122,093.3031,540.25-42.8 %ไม่ผ่าน4,545.651,352.8670.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี12,871.258,113.0037.0 %ผ่าน1,709.181,109.3135.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี10,947.426,993.0036.1 %ผ่าน1,549.08861.3544.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 135,407.1350,284.98-42.0 %ไม่ผ่าน4,343.222,488.5742.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี15,388.6528,163.35-83.0 %ไม่ผ่าน1,968.243,322.76-68.8 %ไม่ผ่าน
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 160,706.8442,853.2173.3 %ผ่าน22,477.742,449.1289.1 %ผ่าน
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์111,305.82155,295.94-39.5 %ไม่ผ่าน4,900.323,302.5832.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 132,234.7558,572.99-81.7 %ไม่ผ่าน24,264.1612,745.6747.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี18,398.3820,224.00-9.9 %ไม่ผ่าน2,282.28943.0958.7 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี30,233.7229,876.201.2 %ไม่ผ่าน3,129.842,062.3234.1 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี16,722.0119,681.00-17.7 %ไม่ผ่าน2,148.721,141.4946.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี602,311.19182,525.5069.7 %ผ่าน16,219.683,152.4780.6 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)44,038.0642,834.502.7 %ไม่ผ่าน6,358.56664.0589.6 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี25,141.6817,981.6828.5 %ผ่าน2,836.751,838.7135.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี15,974.068,623.0046.0 %ผ่าน2,187.62271.7387.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี13,297.3311,352.5114.6 %ไม่ผ่าน1,592.921,908.76-19.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี32,979.8230,645.327.1 %ไม่ผ่าน2,616.821,285.4550.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี421,648.19167,466.0260.3 %ผ่าน24,419.041,493.6793.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี19,209.4525,890.00-34.8 %ไม่ผ่าน2,806.561,829.1334.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี14,034.3512,402.0011.6 %ไม่ผ่าน1,878.42903.5551.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี127,213.97128,695.43-1.2 %ไม่ผ่าน5,155.32704.6886.3 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี31,545.6176,811.00-143.5 %ไม่ผ่าน4,360.982,702.1038.0 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี18,903.104,720.0075.0 %ผ่าน1,728.541,090.0736.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี19,284.2421,286.00-10.4 %ไม่ผ่าน2,626.921,840.0030.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี37,302.1422,968.0038.4 %ผ่าน3,225.721,199.9762.8 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี30,788.5314,900.7451.6 %ผ่าน3,944.10953.2475.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี36,053.0636,049.000.0 %ไม่ผ่าน2,277.62488.2578.6 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี86,874.8953,680.0038.2 %ผ่าน3,672.781,983.6046.0 %ผ่าน
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 359,138.50522,455.94-45.5 %ไม่ผ่าน7,176.242,598.2063.8 %ผ่าน
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง333,563.34257,250.0222.9 %ผ่าน5,979.872,223.0062.8 %ผ่าน
รจจ.ปทุมธานี 815,743.50376,346.1653.9 %ผ่าน57,292.263,267.7194.3 %ผ่าน
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 444,618.19774,527.31-74.2 %ไม่ผ่าน9,435.423,021.0068.0 %ผ่าน
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี320,068.38156,486.0251.1 %ผ่าน5,171.94839.2383.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 182,030.75147,940.00-80.3 %ไม่ผ่าน10,586.344,864.9054.0 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี80,652.205,115.0093.7 %ผ่าน12,621.36484.6396.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี76,124.84155,895.81-104.8 %ไม่ผ่าน4,243.682,220.7147.7 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี94,160.8568,824.9826.9 %ผ่าน11,967.051,788.0085.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี22,757.9119,531.9814.2 %ไม่ผ่าน2,419.982,355.782.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี329,947.5983,338.5774.7 %ผ่าน11,980.023,875.6267.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี24,253.2423,926.651.3 %ไม่ผ่าน2,986.204,054.92-35.8 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต214,905.7888,221.5758.9 %ผ่าน13,282.113,805.9171.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี14,763.1927,214.54-84.3 %ไม่ผ่าน1,361.302,557.92-87.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 195,397.72100,408.00-5.3 %ไม่ผ่าน2,177.201,678.7622.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 281,606.1389,688.36-9.9 %ไม่ผ่าน3,255.422,724.5716.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี86,526.0792,810.07-7.3 %ไม่ผ่าน5,193.902,260.9256.5 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี102,278.6726,679.1173.9 %ผ่าน2,079.882,451.78-17.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี818,543.06430,403.4147.4 %ผ่าน218.826,677.03-2,951.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี233,723.88244,409.00-4.6 %ไม่ผ่าน4,148.648,252.85-98.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 262,540.31463,702.00-76.6 %ไม่ผ่าน9,263.942,802.1769.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี109,558.34134,896.00-23.1 %ไม่ผ่าน8,094.635,690.5729.7 %ผ่าน
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี2,212,724.501,404,540.0036.5 %ผ่าน47,679.976,551.5686.3 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)13,769.9310,879.7421.0 %ผ่าน2,181.921,032.8052.7 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 18,395.1417,830.213.1 %ไม่ผ่าน2,387.403,291.33-37.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี9,045.806,112.0032.4 %ผ่าน1,129.741,021.359.6 %ไม่ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี260,098.64144,626.6444.4 %ผ่าน19,923.3618,266.898.3 %ไม่ผ่าน
รวม 9,962,852 7,721,053 22.50 % ผ่าน 459,218 180,611 60.67 % ผ่าน