สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์8,741.733,924.0055.1 %ผ่าน1,905.34597.2368.7 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์63,017.1434,227.7045.7 %ผ่าน382.35548.66-43.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์32,015.7627,319.0014.7 %ไม่ผ่าน3,212.781,288.3759.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์14,854.1214,518.002.3 %ไม่ผ่าน2,783.46410.2285.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์87,186.8868,894.9421.0 %ผ่าน4,259.393,099.5927.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,455.594,458.0018.3 %ไม่ผ่าน338.28119.8564.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน5,501.913,238.0041.1 %ผ่าน465.84329.4229.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา5,018.402,781.0044.6 %ผ่าน558.66403.3427.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด5,060.762,079.0058.9 %ผ่าน298.08203.5131.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก5,153.392,710.0047.4 %ผ่าน739.20534.1427.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย5,905.593,630.0038.5 %ผ่าน503.76129.0574.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า5,650.883,743.0033.8 %ผ่าน572.64365.4036.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล5,438.542,713.0050.1 %ผ่าน334.44335.02-0.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์103,969.4030,766.8570.4 %ผ่าน5,797.547,649.54-31.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด8,862.257,432.0016.1 %ไม่ผ่าน1,915.861,033.2746.1 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์11,961.9412,988.80-8.6 %ไม่ผ่าน2,365.042,795.73-18.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์32,046.4217,507.0045.4 %ผ่าน3,801.483,256.9314.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 18,872.3420,036.88-6.2 %ไม่ผ่าน5,805.761,031.5882.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์12,086.599,895.0018.1 %ไม่ผ่าน2,494.04670.7373.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์7,268.389,353.00-28.7 %ไม่ผ่าน1,725.531,796.04-4.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์17,026.6315,067.0011.5 %ไม่ผ่าน2,825.485,447.04-92.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์18,080.7219,653.00-8.7 %ไม่ผ่าน4,010.22126.5796.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์26,031.5429,373.00-12.8 %ไม่ผ่าน4,639.805,068.28-9.2 %ไม่ผ่าน
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์20,213.2720,970.17-3.7 %ไม่ผ่าน3,362.58402.4088.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์157,577.6798,247.0037.7 %ผ่าน5,807.701,024.0582.4 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)61,476.0148,702.0120.8 %ผ่าน7,848.626,660.4515.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์18,372.2710,459.5043.1 %ผ่าน3,312.403,613.35-9.1 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์11,218.742,069.0081.6 %ผ่าน373.3270.2481.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์13,486.978,277.0038.6 %ผ่าน2,730.88237.2291.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์11,328.346,883.2039.2 %ผ่าน2,304.39375.7983.7 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์29,653.4417,091.5042.4 %ผ่าน3,422.303,292.733.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์81,932.5327,442.0066.5 %ผ่าน6,352.865,578.6612.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์34,658.9336,167.00-4.4 %ไม่ผ่าน5,777.581,818.0868.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์27,077.4918,510.0031.6 %ผ่าน3,262.68919.2271.8 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์71,582.2964,620.579.7 %ไม่ผ่าน5,278.58405.1092.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์17,869.3910,452.0041.5 %ผ่าน3,322.382,167.9834.7 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์20,399.5127,547.00-35.0 %ไม่ผ่าน3,701.743,748.37-1.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์23,441.5321,900.006.6 %ไม่ผ่าน3,472.203,106.2510.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์20,438.548,040.2060.7 %ผ่าน3,362.301,020.1769.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์15,088.5633,300.00-120.7 %ไม่ผ่าน860.10453.7447.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์19,885.0217,440.0012.3 %ไม่ผ่าน2,663.821,214.4354.4 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 328,131.53262,322.1320.1 %ผ่าน4,192.651,896.9054.8 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์9,105.775,436.0040.3 %ผ่าน2,054.92233.9588.6 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์15,838.3116,002.00-1.0 %ไม่ผ่าน2,893.361,060.1263.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์50,337.5945,685.999.2 %ไม่ผ่าน3,058.411,901.8337.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์11,688.4210,150.5013.2 %ไม่ผ่าน2,364.42771.1667.4 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์51,191.1930,829.0339.8 %ผ่าน4,242.581,829.5956.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์17,277.0413,370.0022.6 %ผ่าน3,187.821,447.6254.6 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์47,127.5521,701.0054.0 %ผ่าน740.661,229.28-66.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์25,354.8736,245.45-43.0 %ไม่ผ่าน3,442.261,100.8968.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 191,114.49133,512.55-46.5 %ไม่ผ่าน4,073.343,006.4026.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 288,738.8266,837.5824.7 %ผ่าน5,751.342,842.8850.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์65,105.7735,322.5245.7 %ผ่าน7,964.29948.5788.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย194,122.5985,320.0056.0 %ผ่าน2,700.492,555.875.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์245,755.77371,763.00-51.3 %ไม่ผ่าน6,880.836,433.206.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์232,123.00106,956.6853.9 %ผ่าน2,601.604,451.27-71.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์265,888.75254,551.034.3 %ไม่ผ่าน5,728.102,733.8452.3 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์1,244,622.30134,994.1689.2 %ผ่าน12,898.328,479.1134.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 19,793.4210,573.0046.6 %ผ่าน3,082.982,162.9029.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์12,194.056,067.0050.2 %ผ่าน1,611.241,125.1930.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์287,962.7286,011.0070.1 %ผ่าน40,653.558,990.4477.9 %ผ่าน
รวม 4,464,382 2,558,077 42.70 % ผ่าน 239,075 128,549 46.23 % ผ่าน