สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน8,722.904,522.0048.2 %ผ่าน2,252.76586.4574.0 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน90,101.1039,148.5956.6 %ผ่าน623.76725.03-16.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน13,343.3112,261.008.1 %ไม่ผ่าน1,188.261,112.046.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน12,840.1213,521.00-5.3 %ไม่ผ่าน3,992.22124.1996.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน64,396.2940,428.3737.2 %ผ่าน3,480.601,917.7644.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง5,355.103,317.0038.1 %ผ่าน422.04224.8146.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา7,607.036,080.0020.1 %ผ่าน545.58350.2235.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง6,254.693,775.0039.6 %ผ่าน637.62518.8818.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย6,196.272,293.0063.0 %ผ่าน601.80423.0129.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น5,820.173,231.0044.5 %ผ่าน539.36512.874.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ5,645.521,477.0073.8 %ผ่าน649.20512.3621.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง5,737.672,136.0062.8 %ผ่าน431.45384.0611.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว6,566.103,191.0051.4 %ผ่าน585.42420.4528.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน12,960.626,273.0051.6 %ผ่าน606.544,976.65-720.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม4,627.212,964.0035.9 %ผ่าน483.96290.2640.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา18,845.255,600.0070.3 %ผ่าน612.96348.6543.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง13,100.0236,951.95-182.1 %ไม่ผ่าน3,724.564,494.66-20.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน72,449.8535,708.4250.7 %ผ่าน12,275.629,807.3920.1 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน9,883.006,364.0035.6 %ผ่าน1,651.531,763.46-6.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน24,448.2815,111.0038.2 %ผ่าน4,528.084,015.2911.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน14,003.479,979.6328.7 %ผ่าน3,091.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน10,110.036,048.0040.2 %ผ่าน2,497.581,503.6339.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน24,918.0014,693.0041.0 %ผ่าน5,786.625,198.6010.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 731,873.9226,995.5315.3 %ไม่ผ่าน4,490.58380.1791.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน30,033.2127,446.818.6 %ไม่ผ่าน6,208.596,953.05-12.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน31,422.6326,468.6915.8 %ไม่ผ่าน7,080.547,174.14-1.3 %ไม่ผ่าน
ส.ป.ก. น่าน14,513.1319,239.89-32.6 %ไม่ผ่าน5,712.254,196.0526.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน154,251.6763,867.4558.6 %ผ่าน10,888.44417.3896.2 %ผ่าน
ท่าอากาศยานน่านนคร4,635,313.50614,946.0086.7 %ผ่าน7,527.362,969.0560.6 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน18,829.3111,118.0041.0 %ผ่าน3,819.62540.4385.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน13,471.858,989.0033.3 %ผ่าน652.80440.0832.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน11,008.49ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,632.94ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน19,223.4913,352.0030.5 %ผ่าน3,684.60285.9492.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ11,347.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน53,270.9524,972.6453.1 %ผ่าน8,959.262,170.4175.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน18,305.0412,608.0031.1 %ผ่าน3,809.641,552.4359.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน24,635.54ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,681.06595.6577.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน20,735.6223,800.37-14.8 %ไม่ผ่าน3,091.081,847.6640.2 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน31,968.5618,334.8042.6 %ผ่าน6,030.662,998.1150.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน19,316.7324,690.00-27.8 %ไม่ผ่าน3,749.762,469.0034.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน16,143.956.00100.0 %ผ่าน2,482.36317.5287.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน20,242.8324,646.00-21.8 %ไม่ผ่าน3,896.042,222.9742.9 %ผ่าน
รจจ.น่าน 327,880.56186,206.5043.2 %ผ่าน5,104.564,953.263.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน9,797.114,242.0056.7 %ผ่าน2,492.28793.5868.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน20,279.6313,027.5035.8 %ผ่าน4,052.101,478.2063.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน55,144.0830,907.0144.0 %ผ่าน4,545.132,645.2041.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน10,318.425,149.0050.1 %ผ่าน2,552.16771.3969.8 %ผ่าน
สปส.จ.น่าน36,927.8433,794.648.5 %ไม่ผ่าน3,969.201,926.6351.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน26,634.6518,575.0030.3 %ผ่าน5,136.982,108.7558.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่านไม่ครบ32,606.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ917.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1106,359.80121,636.23-14.4 %ไม่ผ่าน7,658.043,549.8153.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 290,212.8795,667.95-6.0 %ไม่ผ่าน5,485.324,151.3024.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน42,130.8434,223.5518.8 %ไม่ผ่าน3,995.402,116.1447.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา183,050.5087,016.1952.5 %ผ่าน2,510.341,948.4522.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน315,656.38240,729.0023.7 %ผ่าน13,694.525,809.2057.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคปัว223,818.63111,908.5850.0 %ผ่าน4,381.653,185.3227.3 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน211,367.631,177.2099.4 %ผ่าน7,169.462,265.3368.4 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน185,887.38130,850.1229.6 %ผ่าน20,319.007,406.4063.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบ6,262.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ596.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน12,369.107,208.0041.7 %ผ่าน2,552.16688.1573.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 133,145.2096,212.0027.7 %ผ่าน27,292.8610,522.0461.4 %ผ่าน
รวม 7,563,829 2,435,086 67.81 % ผ่าน 255,793 134,060 47.59 % ผ่าน