สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา8,186.739,709.96-18.6 %ไม่ผ่าน1,749.18691.9160.4 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา108,336.2533,103.0069.4 %ผ่าน1,082.52605.5944.1 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา13,026.9027,233.31-109.1 %ไม่ผ่าน2,377.921,510.3636.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา16,785.6910,815.4035.6 %ผ่าน2,537.6018.6799.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา82,335.6160,737.6726.2 %ผ่าน3,899.192,470.1236.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน5,745.573,914.0031.9 %ผ่าน446.16145.0267.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ8,074.655,480.0032.1 %ผ่าน675.27196.7470.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน5,533.232,441.0055.9 %ผ่าน631.08359.4443.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้7,238.704,283.0040.8 %ผ่าน361.0159.5783.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง5,416.313,029.0044.1 %ผ่าน687.36247.8263.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง5,530.252,787.0049.6 %ผ่าน713.10355.5850.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา18,995.2710,191.0046.3 %ผ่าน602.16306.5249.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ6,025.192,955.0051.0 %ผ่าน361.26202.7743.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา28,840.5714,387.7650.1 %ผ่าน4,324.028,519.60-97.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา9,266.156.0099.9 %ผ่าน1,868.941,106.6840.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา26,851.923,902.0085.5 %ผ่าน3,854.963,952.42-2.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา12,010.208,375.0030.3 %ผ่าน2,387.90323.3286.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา11,102.347,930.3228.6 %ผ่าน2,288.101,518.9233.6 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา21,231.949,083.0057.2 %ผ่าน3,725.224,614.59-23.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา23,477.9927,579.10-17.5 %ไม่ผ่าน5,361.961,539.5071.3 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา30,009.6952,171.11-73.8 %ไม่ผ่าน4,683.30752.2183.9 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา20,974.3321,895.00-4.4 %ไม่ผ่าน3,487.80735.6978.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา155,127.9757,114.0163.2 %ผ่าน5,322.022,281.1457.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา19,595.2411,932.5839.1 %ผ่าน3,290.821,165.8164.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา9,956.176,338.0036.3 %ผ่าน2,734.38139.1894.9 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา13,789.207,142.0048.2 %ผ่าน2,707.26207.8392.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา10,557.454,939.7853.2 %ผ่าน2,048.58910.6355.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา17,738.1115,375.3813.3 %ไม่ผ่าน1,906.32570.5170.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดพะเยา34,717.9750,121.18-44.4 %ไม่ผ่าน4,803.065,567.86-15.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา26,516.5628,608.00-7.9 %ไม่ผ่าน4,443.781,132.2274.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา19,496.155,069.0074.0 %ผ่าน3,425.821,409.9558.8 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา55,803.1851,123.038.4 %ไม่ผ่าน4,324.02678.7484.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา11,566.8010,083.0012.8 %ไม่ผ่าน1,223.363,144.60-157.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา37,588.7125,825.1831.3 %ผ่าน3,968.862,728.8831.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา14,601.7627,031.42-85.1 %ไม่ผ่าน2,767.141,864.3432.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา25,382.4523,760.006.4 %ไม่ผ่าน3,765.142,495.1433.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา14,635.1623,120.00-58.0 %ไม่ผ่าน2,167.23294.4286.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา35,216.9522,040.0037.4 %ผ่าน3,266.141,544.7752.7 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดพะเยา318,559.69245,916.7822.8 %ผ่าน4,770.601,062.7677.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา9,110.80772.0091.5 %ผ่าน1,729.301,000.1342.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา17,263.6115,475.1310.4 %ไม่ผ่าน2,467.741,591.4035.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา60,910.9035,370.3041.9 %ผ่าน4,636.731,975.7757.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา10,321.5960.0099.4 %ผ่าน2,108.46915.5456.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา37,276.4228,717.8723.0 %ผ่าน4,024.623,503.9512.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา15,258.5217,775.00-16.5 %ไม่ผ่าน2,886.90791.0072.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา31,147.4526,234.0015.8 %ไม่ผ่าน2,707.261,183.7556.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 187,314.7971,525.3118.1 %ไม่ผ่าน3,540.282,107.1140.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 283,477.5464,023.5723.3 %ผ่าน6,227.102,830.3054.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา72,961.1836,889.6849.4 %ผ่าน253.341,240.29-389.6 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา34,556.0029,884.0013.5 %ไม่ผ่าน3,097.302,018.2334.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา189,984.83101,141.9146.8 %ผ่าน3,222.243,638.23-12.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ194,407.5897,032.0050.1 %ผ่าน3,058.021,435.4353.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้156,478.9558,887.7062.4 %ผ่าน2,099.522,199.52-4.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา258,862.06186,423.0028.0 %ผ่าน6,444.482,218.2565.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา55,515.6641,176.3325.8 %ผ่าน10,232.376,268.9338.7 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 15,091.188,646.3142.7 %ผ่าน2,707.261,575.4841.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา11,596.075,992.0048.3 %ผ่าน1,948.781,122.7242.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา96,630.2169,065.6128.5 %ผ่าน25,452.6737,810.35-48.6 %ไม่ผ่าน
รวม 2,734,010 1,832,640 32.97 % ผ่าน 193,885 132,858 31.48 % ผ่าน