สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย11,003.935,253.0052.3 %ผ่าน2,508.121,094.2656.4 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย116,739.0825,555.0078.1 %ผ่าน443.76862.04-94.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย18,831.6925,582.00-35.8 %ไม่ผ่าน3,765.601,797.0552.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย14,759.9911,564.0021.7 %ผ่าน3,166.92160.0394.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย66,816.0966,103.601.1 %ไม่ผ่าน5,449.565,019.817.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล5,346.342,390.0055.3 %ผ่าน404.9492.5977.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ5,885.033,338.0043.3 %ผ่าน722.28189.3073.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน5,963.202,789.0053.2 %ผ่าน303.60278.378.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง6,722.615,494.0018.3 %ไม่ผ่าน583.56371.9436.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด10,012.664,544.0054.6 %ผ่าน372.12220.1740.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย4,989.462,260.0054.7 %ผ่าน397.98148.4162.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน7,598.277,203.005.2 %ไม่ผ่าน668.25230.3465.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย9,425.8214,286.60-51.6 %ไม่ผ่าน650.22340.8547.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน8,456.525,026.0040.6 %ผ่าน539.16310.3942.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง5,129.051,320.0074.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว5,489.373,698.0032.6 %ผ่าน310.8666.4178.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย5,114.772,431.0052.5 %ผ่าน559.4468.4487.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย7,462.288,734.00-17.0 %ไม่ผ่าน555.84448.9519.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น4,802.443,089.0035.7 %ผ่าน574.1476.8786.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย7,491.824,298.0042.6 %ผ่าน439.02219.5150.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า2,366.762,527.00-6.8 %ไม่ผ่าน643.08245.3461.8 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเชียงของ185,076.73159,942.9813.6 %ไม่ผ่าน4,628.901,810.1460.9 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเชียงแสน66,859.9479,165.98-18.4 %ไม่ผ่าน4,880.313,723.3123.7 %ผ่าน
ด่านศุลกากรแม่สาย3,219,257.50333,994.5689.6 %ผ่าน9,345.103,822.9859.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย46,180.8478,731.88-70.5 %ไม่ผ่าน6,729.6313,342.08-98.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย12,745.3611,080.0013.1 %ไม่ผ่าน2,747.642,275.0217.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย31,236.3515,415.0050.7 %ผ่าน4,613.905,632.33-22.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย15,885.5913,113.0017.5 %ไม่ผ่าน3,346.441,037.5269.0 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย13,632.4113,307.202.4 %ไม่ผ่าน2,987.161,764.1740.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย23,623.1010,114.0057.2 %ผ่าน4,364.407,300.53-67.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย17,148.4210,800.0037.0 %ผ่าน4,342.381,461.7766.3 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย38,257.6817,581.4954.0 %ผ่าน6,839.444,764.0530.3 %ผ่าน
ส.ป.ก. เชียงราย34,219.8126,949.4221.2 %ผ่าน5,082.965,434.42-6.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 358,048.6995,133.0073.4 %ผ่าน7,747.62423.3294.5 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)31,024.1737,821.00-21.9 %ไม่ผ่าน7,921.923,416.2056.9 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย20,684.2316,615.0419.7 %ไม่ผ่าน3,705.723,601.782.8 %ไม่ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)90,220.27100,397.02-11.3 %ไม่ผ่าน14,198.589,969.0729.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย23,606.8134,360.00-45.6 %ไม่ผ่าน542.70214.2660.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)12,946.824,209.9067.5 %ผ่าน1,969.2094.8695.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย13,217.385,286.0060.0 %ผ่าน3,047.04386.2587.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย11,571.468,390.0027.5 %ผ่าน2,637.861,404.1046.8 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย24,650.7623,219.005.8 %ไม่ผ่าน3,561.342,699.4624.2 %ผ่าน
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย75,261.59256,064.00-240.2 %ไม่ผ่าน7,777.5612,375.39-59.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย41,706.2437,090.0011.1 %ไม่ผ่าน6,639.845,320.2119.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย18,055.8910,738.0040.5 %ผ่าน3,585.96455.0587.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย169,048.9880,653.4352.3 %ผ่าน11,145.961,073.2090.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย20,268.1111,815.0041.7 %ผ่าน2,747.641,078.2760.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย23,147.1518,227.2621.3 %ผ่าน4,184.762,837.0832.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย22,070.2915,201.0031.1 %ผ่าน4,134.862,321.2343.9 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย50,894.5627,718.2845.5 %ผ่าน7,278.563,925.3646.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย24,263.1734,529.05-42.3 %ไม่ผ่าน3,456.22657.9781.0 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย77,373.7747,172.0039.0 %ผ่าน3,003.332,066.1931.2 %ผ่าน
เรือนจำกลางเชียงราย420,940.50726,062.00-72.5 %ไม่ผ่าน10,360.416,600.4836.3 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย10,296.985,500.0046.6 %ผ่าน2,389.02778.8967.4 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย145,594.591,493.0099.0 %ผ่าน3,612.542,245.5937.8 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย85,699.6163,868.0025.5 %ผ่าน7,617.033,059.8059.8 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ60,419.00138,840.00-129.8 %ไม่ผ่าน11,042.401,955.8282.3 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย14,318.167,362.0048.6 %ผ่าน2,907.321,662.2042.8 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย100,311.4253,400.9346.8 %ผ่าน5,681.763,872.7331.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย17,236.247,189.6058.3 %ผ่าน3,765.601,434.6361.9 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย47,512.9118,388.8861.3 %ผ่าน9,409.601,910.6879.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย23,361.4233,757.88-44.5 %ไม่ผ่าน4,949.452,069.2858.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1107,503.4798,152.998.7 %ไม่ผ่าน7,700.164,348.7243.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 291,736.0584,456.007.9 %ไม่ผ่าน7,794.543,911.4549.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 381,869.9075,701.577.5 %ไม่ผ่าน7,883.403,380.2257.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 489,757.2683,218.847.3 %ไม่ผ่าน7,228.536,573.799.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย111,930.2751,139.0154.3 %ผ่าน9,344.401,574.9783.1 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย109,806.9327,861.1774.6 %ผ่าน2,438.648,166.32-234.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย181,558.3490,338.0050.2 %ผ่าน3,126.463,357.01-7.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง148,693.6792,640.0037.7 %ผ่าน1,825.683,484.81-90.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย192,393.69188,900.021.8 %ไม่ผ่าน2,819.464,294.43-52.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย188,690.89169,536.0010.2 %ไม่ผ่าน3,396.783,545.76-4.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย240,146.94400,968.00-67.0 %ไม่ผ่าน7,451.462,592.2765.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเทิง174,495.8369,928.0059.9 %ผ่าน2,282.102,264.510.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย306,139.38370,630.00-21.1 %ไม่ผ่าน7,530.965,433.6527.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย94,367.69539,375.13-471.6 %ไม่ผ่าน15,247.1112,135.6020.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 16,623.3117,414.00-4.8 %ไม่ผ่าน3,566.001,273.9064.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย15,115.985,425.0064.1 %ผ่าน2,987.161,344.1455.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 307,295.5385,580.0072.2 %ผ่าน35,659.3220,589.9342.3 %ผ่าน
รวม 8,526,407 5,349,446 37.26 % ผ่าน 372,271 232,790 37.47 % ผ่าน