สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน8,923.924,859.0045.6 %ผ่าน2,453.68607.1675.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน74,632.5122,975.0169.2 %ผ่าน402.60686.77-70.6 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน82,395.5518,332.0077.8 %ผ่าน508.53488.643.9 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน17,283.3312,786.0026.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน9,595.579,183.004.3 %ไม่ผ่าน1,056.06376.5864.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน13,108.898,075.4038.4 %ผ่าน1,766.240.57100.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน32,459.2975,167.60-131.6 %ไม่ผ่าน1,985.942,060.71-3.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม5,729.732,560.0055.3 %ผ่าน651.9696.3885.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย5,609.812,663.0052.5 %ผ่าน641.46185.5671.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน้อย5,306.252,174.0059.0 %ผ่าน737.58149.1579.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง5,643.473,704.0034.4 %ผ่าน971.06197.6079.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย5,150.921,798.0065.1 %ผ่าน856.32170.0580.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง16,645.4822,506.00-35.2 %ไม่ผ่าน3,356.902,597.5522.6 %ผ่าน
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน15,483.8027,565.00-78.0 %ไม่ผ่าน2,142.543,364.96-57.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน18,526.8333,421.57-80.4 %ไม่ผ่าน3,701.184,260.75-15.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง9,216.1116,709.70-81.3 %ไม่ผ่าน2,416.561,280.6047.0 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน10,453.386,371.0039.1 %ผ่าน2,523.541,596.2036.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน28,862.8613,379.0053.6 %ผ่าน4,260.061,753.3758.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,666.848,215.0029.6 %ผ่าน2,842.90525.0381.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน9,733.205,280.0045.8 %ผ่าน2,563.461,062.6258.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน28,176.1211,939.0057.6 %ผ่าน5,188.143,621.4030.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน13,114.0725,944.35-97.8 %ไม่ผ่าน2,802.848.7599.7 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน24,028.0710,912.0054.6 %ผ่าน4,852.003,121.9835.7 %ผ่าน
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน14,502.5614,567.06-0.4 %ไม่ผ่าน3,272.04157.4495.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน34,540.5242,378.17-22.7 %ไม่ผ่าน4,140.301,243.6470.0 %ผ่าน
ท่าอากาศยานปาย 219,887.2043,424.9880.3 %ผ่าน2,542.74802.6268.4 %ผ่าน
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 333,022.81222,554.0033.2 %ผ่าน2,308.351,954.1015.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน14,980.0912,662.6315.5 %ไม่ผ่าน3,242.04773.1776.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน20,399.1531,782.40-55.8 %ไม่ผ่าน475.36236.6950.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน12,649.534,398.0065.2 %ผ่าน3,082.42309.7090.0 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน12,047.856,416.5046.7 %ผ่าน2,862.86965.6466.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน18,003.5117,116.004.9 %ไม่ผ่าน3,641.18890.0075.6 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน29,572.80179,136.41-505.7 %ไม่ผ่าน4,918.747,266.27-47.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน31,111.8928,559.008.2 %ไม่ผ่าน5,757.062,769.9451.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,531.089,525.00-45.8 %ไม่ผ่าน3,649.501,457.5260.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน21,364.0431,025.45-45.2 %ไม่ผ่าน3,541.44517.3185.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน18,875.4222,415.72-18.8 %ไม่ผ่าน2,942.64215.8392.7 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน17,868.2620,412.00-14.2 %ไม่ผ่าน3,631.312,048.6843.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน14,900.3514,211.434.6 %ไม่ผ่าน3,331.92919.1472.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน18,080.959,367.0048.2 %ผ่าน3,230.56770.2576.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน9,917.786,738.0032.1 %ผ่าน2,086.18315.8184.9 %ผ่าน
สพ.แม่ฮ่องสอน37,925.0725,798.4732.0 %ผ่าน2,250.341,682.4425.2 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 321,431.31161,077.7349.9 %ผ่าน4,788.752,227.4753.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน8,738.345,448.0037.7 %ผ่าน2,403.781,087.7154.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน17,353.626,873.0060.4 %ผ่าน3,152.221,132.7064.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน45,822.3126,864.7241.4 %ผ่าน6,873.76860.7987.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน10,056.863,813.0062.1 %ผ่าน2,574.90614.6076.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน14,534.1816,550.23-13.9 %ไม่ผ่าน3,052.48993.5867.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน19,008.1711,761.6538.1 %ผ่าน4,000.521,183.9670.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน15,703.0217,138.89-9.1 %ไม่ผ่าน1,845.78746.4959.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 182,524.0986,599.29-4.9 %ไม่ผ่าน6,025.501,398.0576.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 282,924.3471,462.0013.8 %ไม่ผ่าน7,214.623,132.5256.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน69,481.2611,325.0083.7 %ผ่าน1,539.751,437.686.6 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน101,970.0449,110.1451.8 %ผ่าน1,522.341,145.5124.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน184,452.48100,321.7445.6 %ผ่าน2,951.52730.0375.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง169,911.4160,030.0264.7 %ผ่าน2,419.022,306.754.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน41,506.7174,490.20-79.5 %ไม่ผ่าน12,031.148,127.6732.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 13,023.529,117.0030.0 %ผ่าน3,062.40494.3883.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน8,855.102,726.2669.2 %ผ่าน2,403.721,075.4955.3 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน267,631.7258,052.0078.3 %ผ่าน22,559.889,312.0858.7 %ผ่าน
รวม 2,812,855 1,861,769 33.81 % ผ่าน 200,011 91,516 54.24 % ผ่าน