สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี9,867.977,139.0027.7 %ผ่าน1,935.36680.9864.8 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี21,589.1726,320.94-21.9 %ไม่ผ่าน2,504.22722.0771.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี15,178.7510,880.0028.3 %ผ่าน2,454.38348.6085.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี54,565.1699,138.00-81.7 %ไม่ผ่าน3,243.954,098.40-26.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน6,026.822,709.0055.1 %ผ่าน298.86215.6527.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่5,421.614,018.0025.9 %ผ่าน860.64424.6550.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี8,433.626,802.0019.3 %ไม่ผ่าน386.10253.9234.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก14,460.785,813.0059.8 %ผ่าน857.06455.4046.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,869.112,849.0041.5 %ผ่าน362.28281.2022.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง13,287.774,289.0067.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง19,238.374,523.0076.5 %ผ่าน367.62104.5071.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต5,296.272,791.0047.3 %ผ่าน408.30232.7543.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี44,624.4940,028.9710.3 %ไม่ผ่าน4,191.065,119.14-22.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี9,384.7310,750.00-14.5 %ไม่ผ่าน909.721,064.75-17.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี30,824.6019,717.0036.0 %ผ่าน4,990.793,896.1421.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี11,925.166,816.0042.8 %ผ่าน2,364.381,226.8948.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี14,211.617,623.0046.4 %ผ่าน2,144.821,211.8043.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี41,520.159,115.8078.0 %ผ่าน6,060.183,843.7836.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี33,298.8520,310.4039.0 %ผ่าน4,146.403,059.8726.2 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี27,362.7215,860.2742.0 %ผ่าน4,719.783,551.0724.8 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี30,304.4333,212.73-9.6 %ไม่ผ่าน2,929.48734.6474.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี181,901.5275,966.3958.2 %ผ่าน5,763.06330.9294.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี20,841.3916,236.0322.1 %ผ่าน2,825.622,528.8510.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี14,951.218,653.0042.1 %ผ่าน2,400.66417.9782.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี11,423.027,359.0035.6 %ผ่าน2,144.94640.4570.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี27,579.2024,338.1111.8 %ไม่ผ่าน3,222.662,021.9837.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี161,102.28141,073.1912.4 %ไม่ผ่าน6,431.927,927.75-23.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี23,156.7427,560.00-19.0 %ไม่ผ่าน3,761.701,172.9368.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี19,432.4313,753.0029.2 %ผ่าน3,282.66637.4680.6 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี102,066.9060,770.0340.5 %ผ่าน6,390.20486.8192.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี21,808.1317,504.0019.7 %ไม่ผ่าน3,381.941,704.4749.6 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี20,230.3214,028.0030.7 %ผ่าน2,883.461,660.4642.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี17,545.3813,411.0023.6 %ผ่าน2,743.741,164.9257.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี24,181.4416,599.9031.4 %ผ่าน3,821.251,535.9959.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี35,796.2918,700.0047.8 %ผ่าน3,162.90395.5787.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี20,356.219,240.0054.6 %ผ่าน3,814.141,141.9070.1 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี329,305.78161,763.7350.9 %ผ่าน3,501.232,582.7026.2 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี9,716.115,561.0042.8 %ผ่าน2,817.36416.9485.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี15,085.277,787.0048.4 %ผ่าน2,025.111,441.4028.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี50,671.0833,908.0033.1 %ผ่าน8,022.691,571.3680.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี94,930.449,617.0089.9 %ผ่าน15,498.18865.4394.4 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี33,738.1531,303.777.2 %ไม่ผ่าน2,941.981,680.1142.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี27,524.5019,289.0029.9 %ผ่าน3,715.561,013.2572.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุทัยธานี28,212.1227,837.951.3 %ไม่ผ่าน4,360.50650.4285.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1111,866.49108,954.672.6 %ไม่ผ่าน10,160.233,864.5562.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2108,484.7599,791.008.0 %ไม่ผ่าน4,715.882,918.6638.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท80,633.7132,774.0059.4 %ผ่าน2,074.621,439.1530.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี35,951.4636,711.21-2.1 %ไม่ผ่าน2,366.221,781.7624.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี283,198.22210,739.2025.6 %ผ่าน2,940.306,863.89-133.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี233,859.91384,288.00-64.3 %ไม่ผ่าน5,558.383,028.4645.5 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี195,305.3388,833.0254.5 %ผ่าน1,899.781,924.58-1.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี261,133.59133,274.9249.0 %ผ่าน10,823.408,402.3422.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 22,407.9014,798.1034.0 %ผ่าน3,137.401,902.1439.4 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี10,591.247,104.0032.9 %ผ่าน1,965.301,473.6125.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี165,060.4193,122.0043.6 %ผ่าน26,265.9610,005.0061.9 %ผ่าน
รวม 3,221,741 2,313,355 28.20 % ผ่าน 216,956 109,120 49.70 % ผ่าน