สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร9,791.205,599.0042.8 %ผ่าน2,015.401,219.2039.5 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร50,870.4830,070.2040.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร26,215.7515,451.5841.1 %ผ่าน2,634.161,233.6553.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร29,527.3020,481.2830.6 %ผ่าน2,793.845.7099.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร53,984.7145,340.5616.0 %ไม่ผ่าน3,455.223,551.99-2.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี9,130.464,676.0048.8 %ผ่าน703.38223.3268.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง8,350.073,657.0056.2 %ผ่าน620.36284.4354.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน6,890.394,461.2535.3 %ผ่าน599.58214.7664.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม6,897.744,210.0039.0 %ผ่าน378.60386.16-2.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี6,831.924,814.0029.5 %ผ่าน459.54345.9524.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย7,406.253,188.0057.0 %ผ่าน435.66134.2469.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร9,854.637,185.0027.1 %ผ่าน759.60226.0670.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ7,172.406,928.003.4 %ไม่ผ่าน422.58234.1744.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร37,438.1646,795.30-25.0 %ไม่ผ่าน4,410.606,023.00-36.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร70,341.804,616.0093.4 %ผ่าน10,345.201,123.3989.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร29,025.7816,027.0044.8 %ผ่าน3,991.445,146.13-28.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร16,197.0510,681.0034.1 %ผ่าน2,853.72490.6882.8 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 4482,003.50249,508.4748.2 %ผ่าน19,402.0828,003.15-44.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร20,254.2012,670.0037.4 %ผ่าน2,434.561,216.5650.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร22,794.319,180.0059.7 %ผ่าน2,417.222,053.4815.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร20,768.8023,054.00-11.0 %ไม่ผ่าน3,604.14167.9095.3 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร31,895.0412,732.0060.1 %ผ่าน5,069.285,715.50-12.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร45,386.6425,063.3544.8 %ผ่าน4,650.121,265.7972.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร164,410.2091,326.0044.5 %ผ่าน5,608.20613.6389.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร20,625.9613,238.4035.8 %ผ่าน2,536.98456.0082.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร13,278.772,221.0083.3 %ผ่าน413.5298.7076.1 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร18,258.496,546.0064.1 %ผ่าน2,793.84391.0686.0 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร13,303.344,040.0069.6 %ผ่าน2,324.78626.5673.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร27,894.5916,800.4839.8 %ผ่าน1,718.161,552.169.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร40,928.225,700.0086.1 %ผ่าน4,350.721,461.4866.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร26,091.7625,228.503.3 %ไม่ผ่าน3,632.161,740.8752.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร27,383.1118,406.0032.8 %ผ่าน3,572.28779.9778.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร359,286.38174,066.5251.6 %ผ่าน6,925.561,587.5577.1 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร135,831.19100,544.9926.0 %ผ่าน7,513.262,870.9661.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร24,870.0614,201.0042.9 %ผ่าน2,793.841,996.7428.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร30,505.6817,424.0042.9 %ผ่าน2,973.545.7099.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร23,690.3615,818.0033.2 %ผ่าน3,432.561,594.7553.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร28,168.9214,650.6048.0 %ผ่าน3,632.161,698.9353.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร28,540.4219,520.0031.6 %ผ่าน2,704.02382.3785.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร209,233.9116,970.0091.9 %ผ่าน5,591.881,392.2175.1 %ผ่าน
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 340,614.34467,278.00-37.2 %ไม่ผ่าน5,649.584,477.9220.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร9,460.586,658.0029.6 %ผ่าน2,135.161,151.4546.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร21,262.279,123.0057.1 %ผ่าน2,793.842,139.4623.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร83,647.1644,459.0046.8 %ผ่าน9,173.942,550.4172.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร15,681.947,438.0052.6 %ผ่าน2,554.32985.0061.4 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร110,270.2131,504.5271.4 %ผ่าน4,530.363,167.4130.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร31,094.0718,383.0040.9 %ผ่าน4,230.961,983.3853.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร26,401.3913,015.2250.7 %ผ่าน3,059.883,446.51-12.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1106,922.44131,299.64-22.8 %ไม่ผ่าน4,759.723,038.7236.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 284,889.8086,861.00-2.3 %ไม่ผ่าน5,334.753,973.0725.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร107,374.5474,136.0431.0 %ผ่าน8,027.255,673.0629.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร78,350.5547,567.0039.3 %ผ่าน1,753.164,794.71-173.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี164,126.69180,624.31-10.1 %ไม่ผ่าน2,053.921,912.356.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร190,559.88247,140.00-29.7 %ไม่ผ่าน3,866.702,775.2228.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร323,098.75352,281.97-9.0 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร194,379.5393,125.0052.1 %ผ่าน2,497.261,771.7529.1 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร148,688.28101,760.2331.6 %ผ่าน11,799.306,577.3944.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 17,554.018,003.0054.4 %ผ่าน2,793.842,229.5120.2 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2194,946.0542,438.0178.2 %ผ่าน4,797.422,695.5543.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร13,466.875,485.0059.3 %ผ่าน2,254.92835.1463.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร126,790.8253,556.6057.8 %ผ่าน30,379.749,682.2068.1 %ผ่าน
รวม 4,590,910 3,145,227 31.49 % ผ่าน 251,420 144,375 42.58 % ผ่าน