สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา20,502.153,885.0081.1 %ผ่าน3,116.82591.9081.0 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา46,577.9040,995.0812.0 %ไม่ผ่าน2,867.501,483.4548.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต 111,931.2115,825.30-32.6 %ไม่ผ่าน2,365.20245.8889.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13,096.8913,390.00-2.2 %ไม่ผ่าน1,919.04312.0783.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา168,720.95112,170.00-63.2 %ไม่ผ่าน4,883.644,591.586.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา266,219.96107,924.23-63.0 %ไม่ผ่าน3,810.863,774.940.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ6,911.155,271.0023.7 %ผ่าน366.66310.8915.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง6,557.773,758.0042.7 %ผ่าน292.86219.0125.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,605.823,622.0021.4 %ผ่าน276.54273.990.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร6,373.034,974.0022.0 %ผ่าน411.00194.9152.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล5,115.594,833.005.5 %ไม่ผ่าน218.82364.68-66.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน5,578.765,039.009.7 %ไม่ผ่าน248.64276.74-11.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน8,802.708,903.00-1.1 %ไม่ผ่าน493.08448.019.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก2,151.361,476.0031.4 %ผ่าน222.666.0097.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,965.322,176.0056.2 %ผ่าน279.84189.9732.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา8,137.2312,969.00-59.4 %ไม่ผ่าน342.12243.0729.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี5,554.543,871.0030.3 %ผ่าน287.94287.140.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช5,335.142,600.0051.3 %ผ่าน244.7425.0089.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง5,699.984,033.0029.2 %ผ่าน389.38184.4252.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย9,262.5611,463.00-23.8 %ไม่ผ่าน410.40308.6424.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา6,906.466,464.006.4 %ไม่ผ่าน727.14207.3571.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย9,982.3517,924.00-79.6 %ไม่ผ่าน451.26283.6737.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 127,422.1249,317.73-79.8 %ไม่ผ่าน3,463.442,511.8727.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 222,500.6423,547.00-4.7 %ไม่ผ่าน3,349.775,193.20-55.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,114.9014,423.00-29.8 %ไม่ผ่าน1,619.821,161.3628.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา21,751.5715,976.0026.6 %ผ่าน3,317.164,943.95-49.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,637.3012,767.00-1.0 %ไม่ผ่าน1,978.92581.9470.6 %ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 119,278.8216,658.0013.6 %ไม่ผ่าน3,231.131,993.3038.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,273.836,538.0042.0 %ผ่าน1,739.581,461.1016.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา27,747.0419,508.0029.7 %ผ่าน4,320.202,259.2547.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,656.7713,433.6314.2 %ไม่ผ่าน3,109.802,117.5531.9 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา26,519.3219,653.3625.9 %ผ่าน3,980.583,305.2317.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,751.9216,226.003.1 %ไม่ผ่าน2,587.882,369.348.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒20,470.0419,046.097.0 %ไม่ผ่าน2,637.72336.3087.3 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา204,120.38150,976.0026.0 %ผ่าน11,799.842,512.8478.7 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,904.0417,963.0014.1 %ไม่ผ่าน2,767.462,853.77-3.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา14,077.989,572.0032.0 %ผ่าน2,175.42298.4886.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,411.698,165.4934.2 %ผ่าน2,297.441,794.8721.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,349.369,193.0054.8 %ผ่าน2,997.065.7099.8 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา32,536.4219,061.0041.4 %ผ่าน4,733.581,632.1665.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา56,358.7936,101.0035.9 %ผ่าน7,757.522,489.0667.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21,553.0620,572.934.5 %ไม่ผ่าน3,056.761,610.9947.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา148,321.8876,433.0948.5 %ผ่าน5,564.04489.4191.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา22,265.8617,674.1320.6 %ผ่าน2,158.681,835.1215.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา36,774.8432,144.0012.6 %ไม่ผ่าน2,757.482,067.5325.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา37,620.4533,774.0010.2 %ไม่ผ่าน3,356.281,243.4463.0 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา43,752.0219,187.0056.1 %ผ่าน3,835.202,037.5446.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา33,082.8934,336.00-3.8 %ไม่ผ่าน2,877.12178.8493.8 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา87,447.8549,567.8343.3 %ผ่าน3,521.39756.0978.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา73,445.7341,552.8043.4 %ผ่าน2,761.541,362.7750.7 %ผ่าน
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 327,978.69223,275.7531.9 %ผ่าน2,611.241,017.1661.0 %ผ่าน
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 319,097.09209,180.0034.4 %ผ่าน2,308.941,597.0930.8 %ผ่าน
รจก.พระนครศรีอยุธยา 330,703.56379,705.72-14.8 %ไม่ผ่าน2,937.531,871.7436.3 %ผ่าน
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 337,762.69290,900.0013.9 %ไม่ผ่าน4,240.683,529.8216.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,864.246,370.0041.4 %ผ่าน910.40826.089.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา42,639.7422,456.0047.3 %ผ่าน3,212.17494.4084.6 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา85,616.3350,017.9841.6 %ผ่าน8,510.691,814.8978.7 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,824.4715,368.008.7 %ไม่ผ่าน2,278.321,896.7616.7 %ไม่ผ่าน
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา61,436.9488,544.00-44.1 %ไม่ผ่าน5,302.024,161.8721.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา25,488.3015,120.0040.7 %ผ่าน3,835.322,472.8535.5 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา172,771.1347,486.1072.5 %ผ่าน8,317.444,512.0045.8 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา278,808.9124,757.5391.1 %ผ่าน1,878.041,720.828.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา202,256.559,626.0095.2 %ผ่าน16,606.381,597.7890.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑87,915.0461,159.1830.4 %ผ่าน3,789.972,418.3236.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2277,184.1696,258.4265.3 %ผ่าน8,830.653,529.4160.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,571.621,624.5654.5 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา41,009.3954,011.93-31.7 %ไม่ผ่าน2,887.211,224.1657.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 152,318.8165,871.4056.8 %ผ่าน1,620.302,843.11-75.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 197,238.06150,686.2723.6 %ผ่าน2,966.764,190.95-41.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 184,798.48111,365.2639.7 %ผ่าน2,067.595,910.00-185.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา258,812.92307,850.28-18.9 %ไม่ผ่าน7,934.764,482.0743.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์187,612.91153,828.0018.0 %ไม่ผ่าน2,188.442,083.674.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา183,691.94113,336.0038.3 %ผ่าน1,611.121,694.58-5.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา173,890.1985,393.2750.9 %ผ่าน2,190.84594.3772.9 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 252,626.06294,539.19-16.6 %ไม่ผ่าน5,028.232,120.5157.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา113,071.63130,092.09-15.1 %ไม่ผ่าน10,156.268,063.7520.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18,364.119,344.0049.1 %ผ่าน2,797.463,428.51-22.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,543.7010,449.0016.7 %ไม่ผ่าน1,799.46591.2067.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา249,833.31235,346.025.8 %ไม่ผ่าน20,619.4213,301.8635.5 %ผ่าน
รวม 6,030,296 4,459,270 26.05 % ผ่าน 267,388 151,841 43.21 % ผ่าน