สรุปผลประเมินจังหวัดตาก รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก9,210.124,500.0051.1 %ผ่าน2,600.101,069.0658.9 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก64,345.0263,662.501.1 %ไม่ผ่าน209.04592.78-183.6 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก138,193.5079,161.6842.7 %ผ่าน445.02691.92-55.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก18,347.5633,009.72-79.9 %ไม่ผ่าน3,698.001,096.4670.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดตาก14,486.0114,254.001.6 %ไม่ผ่าน2,835.26754.9673.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก84,530.0865,477.1522.5 %ผ่าน10,108.587,046.0830.3 %ผ่าน
ด่านศุลกากรแม่สอด3,352,883.30156,985.0095.3 %ผ่าน9,627.604,759.6750.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก20,773.1439,991.60-92.5 %ไม่ผ่าน4,216.929,884.14-134.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก24,955.9010,725.0057.0 %ผ่าน2,779.86856.9069.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก35,795.9218,502.6848.3 %ผ่าน4,696.023,385.2127.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก13,000.5910,204.0021.5 %ผ่าน3,248.86655.3379.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดตาก13,102.816,725.0048.7 %ผ่าน3,258.841,592.3451.1 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก21,856.1121,590.001.2 %ไม่ผ่าน4,276.804,307.39-0.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก20,902.7620,070.514.0 %ไม่ผ่าน3,650.451,733.4852.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก30,490.6913,572.0255.5 %ผ่าน5,594.163,943.4529.5 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)24,539.6519,184.6721.8 %ผ่าน3,977.461,186.4870.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก155,080.9775,560.6951.3 %ผ่าน4,576.262,075.1654.7 %ผ่าน
ท่าอากาศยานตาก138,283.3929,269.7978.8 %ผ่าน3,269.64143.5095.6 %ผ่าน
ท่าอากาศยานแม่สอด633,055.44514,926.3118.7 %ไม่ผ่าน7,947.021,732.0078.2 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่4151,868.44116,708.8923.2 %ผ่าน23,902.2639,250.95-64.2 %ไม่ผ่าน
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก18,400.669,549.0048.1 %ผ่าน3,857.641,889.4051.0 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)115,756.0068,738.1940.6 %ผ่าน17,251.38878.8394.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก23,356.972,883.0087.7 %ผ่าน609.42282.6153.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)10,908.941,605.0085.3 %ผ่าน521.4068.4086.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)10,908.941,723.0084.2 %ผ่าน229.0265.8371.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก13,392.244,908.0063.4 %ผ่าน3,378.66300.6791.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก23,221.503,694.0084.1 %ผ่าน3,139.14307.6190.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก25,408.8933,648.35-32.4 %ไม่ผ่าน3,977.401,896.2552.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดตาก93,117.40163,832.02-75.9 %ไม่ผ่าน5,833.749,027.00-54.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก52,687.2043,922.0016.6 %ไม่ผ่าน7,739.861,950.0074.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก15,902.7514,735.007.3 %ไม่ผ่าน3,618.121,701.1653.0 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก352,688.0950,116.7185.8 %ผ่าน4,544.56559.6887.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก22,040.8319,838.0010.0 %ไม่ผ่าน3,747.861,480.3760.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก18,672.1024,837.41-33.0 %ไม่ผ่าน2,477.002,676.17-8.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก14,905.0519,745.00-32.5 %ไม่ผ่าน3,558.301,780.8550.0 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก13,252.649,382.2629.2 %ผ่าน2,267.34516.6677.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก12,975.1611,515.5011.2 %ไม่ผ่าน1,430.48177.0787.6 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก54,783.1820,485.3262.6 %ผ่าน2,941.172,387.3118.8 %ไม่ผ่าน
เรือนจำกลางตาก 333,255.09142,358.1757.3 %ผ่าน5,767.772,038.0864.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก10,856.845,330.0050.9 %ผ่าน2,660.04389.7885.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก43,219.3824,240.3043.9 %ผ่าน7,510.201,257.5983.3 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก63,104.1643,415.0031.2 %ผ่าน6,106.823,962.5535.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก13,277.408,666.0034.7 %ผ่าน1,903.041,279.7632.8 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก127,063.0216,383.2387.1 %ผ่าน3,817.722,483.7334.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก39,052.5531,076.4620.4 %ผ่าน5,300.581,618.6669.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตาก21,935.8220,920.564.6 %ไม่ผ่าน3,678.061,713.8653.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 184,055.5290,758.40-8.0 %ไม่ผ่าน16,172.402,567.9084.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 88,968.2457,860.2835.0 %ผ่าน8,305.802,718.4867.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก76,782.2535,163.0054.2 %ผ่าน8,780.301,477.5483.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก44,023.4637,028.7815.9 %ไม่ผ่าน2,823.064,356.59-54.3 %ไม่ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดตาก60,626.0640,852.6532.6 %ผ่าน1,275.602,618.94-105.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก191,404.67137,696.2028.1 %ผ่าน2,618.103,398.34-29.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคตาก228,183.8397,614.4857.2 %ผ่าน4,873.622,666.0745.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด248,380.9137,928.0084.7 %ผ่าน4,974.964,743.924.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก65,066.74134,043.00-106.0 %ไม่ผ่าน15,447.7010,350.8933.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 17,623.6017,181.792.5 %ไม่ผ่าน3,917.523,531.989.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก8,868.575,023.0043.4 %ผ่าน2,660.04581.4078.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก336,547.0080,104.0076.2 %ผ่าน70,174.345,095.7692.7 %ผ่าน
รวม 7,960,375 2,882,882 63.78 % ผ่าน 354,808 173,555 51.08 % ผ่าน