สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย8,445.256,099.0027.8 %ผ่าน1,761.361,007.9142.8 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย46,081.2824,204.7047.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย13,339.1113,841.00-3.8 %ไม่ผ่าน2,602.44951.1263.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย13,868.9113,301.004.1 %ไม่ผ่าน2,602.3217.1099.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย63,141.1650,916.4619.4 %ไม่ผ่าน3,200.582,704.3515.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ6,018.575,122.0014.9 %ไม่ผ่าน403.08174.8056.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ5,674.565,092.0010.3 %ไม่ผ่าน380.46116.8569.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม5,258.924,242.0019.3 %ไม่ผ่าน459.90132.2371.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย6,597.745,353.0018.9 %ไม่ผ่าน508.62247.0051.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย12,001.0811,581.003.5 %ไม่ผ่าน465.79287.8538.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร5,663.073,195.0043.6 %ผ่าน366.00173.8552.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย6,321.255,942.006.0 %ไม่ผ่าน719.64143.4480.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง7,116.645,232.0026.5 %ผ่าน471.78341.1627.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก6,953.085,966.0014.2 %ไม่ผ่าน514.44243.7252.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย30,441.4533,918.48-11.4 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย12,970.1410,543.0018.7 %ไม่ผ่าน2,243.101,561.6130.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย21,833.7310,535.0051.7 %ผ่าน3,887.104,598.10-18.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย12,865.499,972.0022.5 %ผ่าน2,542.56613.8575.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย13,587.385,070.0062.7 %ผ่าน2,602.44849.9767.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย46,361.1031,189.0032.7 %ผ่าน7,772.086,037.0422.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย13,699.6216,684.14-21.8 %ไม่ผ่าน2,808.241,104.3860.7 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย22,051.6421,087.004.4 %ไม่ผ่าน3,859.923,005.1922.1 %ผ่าน
ส.ป.ก. สุโขทัย32,743.9131,066.005.1 %ไม่ผ่าน3,610.421,163.9467.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย147,374.9287,842.0040.4 %ผ่าน5,177.28534.1089.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย16,508.7119,457.00-17.9 %ไม่ผ่าน3,021.601,279.7657.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย24,133.406,488.6073.1 %ผ่าน447.3617.1096.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย13,734.126,305.0054.1 %ผ่าน2,662.32255.1390.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย14,274.058,072.0043.4 %ผ่าน2,422.80713.5370.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย18,253.4811,527.4836.8 %ผ่าน2,961.721,646.5944.4 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย1,844,215.60151,453.9891.8 %ผ่าน5,247.145,178.141.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย43,411.3228,715.0033.9 %ผ่าน16,699.562,460.0085.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย16,113.2811,688.0027.5 %ผ่าน2,841.961,163.2859.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย109,747.2892,627.4215.6 %ไม่ผ่าน5,237.16537.4489.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย14,689.503,429.0076.7 %ผ่าน2,420.201,084.2455.2 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย25,758.1835,883.00-39.3 %ไม่ผ่าน3,450.743,066.0611.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย25,567.3033,912.00-32.6 %ไม่ผ่าน3,839.961,283.6066.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย16,445.6113,720.0016.6 %ไม่ผ่าน2,981.681,099.0963.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย21,939.4626,180.00-19.3 %ไม่ผ่าน2,163.32118.3994.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย20,365.2215,440.0024.2 %ผ่าน2,542.561,935.8023.9 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย319,523.69193,582.0239.4 %ผ่าน3,432.332,401.1430.0 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย8,473.686,577.0022.4 %ผ่าน1,821.24715.0560.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย22,432.5820,211.309.9 %ไม่ผ่าน2,782.081,468.6847.2 %ผ่าน
สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย74,299.8845,005.9939.4 %ผ่าน8,620.682,453.8571.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย10,160.269,079.2010.6 %ไม่ผ่าน2,003.641,267.5236.7 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย26,808.2928,407.40-6.0 %ไม่ผ่าน3,167.562,287.8827.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย29,768.6528,316.684.9 %ไม่ผ่าน4,039.561,614.7160.0 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย29,796.4541,892.50-40.6 %ไม่ผ่าน6,231.705,112.6018.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย17,208.8031,217.57-81.4 %ไม่ผ่าน2,592.46562.7478.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 189,476.51125,812.51-40.6 %ไม่ผ่าน5,789.762,813.9851.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2106,259.3982,270.7422.6 %ผ่าน6,260.752,632.5858.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย92,236.4262,399.5232.3 %ผ่าน11,600.012,565.7577.9 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย151,224.6632,708.9078.4 %ผ่าน2,954.311,700.0642.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย176,098.1482,728.6753.0 %ผ่าน2,601.601,830.6529.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง197,492.95142,344.0027.9 %ผ่าน3,118.863,736.54-19.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย185,590.27117,433.0536.7 %ผ่าน2,013.902,091.90-3.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย236,244.97284,929.50-20.6 %ไม่ผ่าน5,920.862,908.1550.9 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย162,082.08106,367.0234.4 %ผ่าน2,297.321,660.6727.7 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย238,207.50227,672.004.4 %ไม่ผ่าน5,066.273,201.0736.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย73,913.61105,100.85-42.2 %ไม่ผ่าน10,138.808,492.5116.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 16,265.4917,153.04-5.5 %ไม่ผ่าน2,672.181,391.6747.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย8,712.568,473.002.7 %ไม่ผ่าน1,883.88446.0376.3 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย183,429.9793,280.0049.1 %ผ่าน26,401.2015,148.4442.6 %ผ่าน
รวม 5,241,274 2,775,855 47.04 % ผ่าน 231,311 116,352 49.70 % ผ่าน