สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก9,848.534,884.0050.4 %ผ่าน514.14428.7316.6 %ไม่ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 436,752.6844,671.25-21.5 %ไม่ผ่าน11,994.182,508.3079.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก159,774.20127,281.0120.3 %ผ่าน399.87569.26-42.4 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก411,830.22134,013.7367.5 %ผ่าน1,720.38851.9950.5 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก27,556.6036,684.52-33.1 %ไม่ผ่าน3,518.64429.7787.8 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต ๖12,723.4714,118.84-11.0 %ไม่ผ่าน2,740.20244.7691.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก16,747.6014,446.0013.7 %ไม่ผ่าน1,806.78499.4372.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 761,088.12118,824.00-94.5 %ไม่ผ่าน5,737.201,783.5968.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก103,014.76167,526.00-62.6 %ไม่ผ่าน5,208.604,847.916.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 645,509.6465,014.01-42.9 %ไม่ผ่าน8,794.547,543.0014.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก42,960.0457,547.16-34.0 %ไม่ผ่าน5,514.648,002.40-45.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก15,090.6110,475.6130.6 %ผ่าน2,440.801,069.1156.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก26,690.5912,291.0054.0 %ผ่าน4,297.082,409.3043.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก13,606.8811,855.0012.9 %ไม่ผ่าน2,859.961,334.3153.3 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 3141,728.50507,350.78-258.0 %ไม่ผ่าน21,920.5224,876.70-13.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 619,395.518,086.0058.3 %ผ่าน6,939.182,159.8668.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก12,248.677,802.0036.3 %ผ่าน2,760.102,353.6814.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์ 628,423.1233,900.57-19.3 %ไม่ผ่าน8,564.925,583.3934.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก31,391.7716,094.0048.7 %ผ่าน5,534.606,416.77-15.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 829,321.2135,140.00-19.8 %ไม่ผ่าน5,265.14254.5095.2 %ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 996,942.81142,155.7885.7 %ผ่าน8,926.081,977.9077.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก16,209.4337,718.10-132.7 %ไม่ผ่าน3,342.661,731.1248.2 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก33,024.6826,252.0020.5 %ผ่าน5,315.044,000.0424.7 %ผ่าน
ส.ป.ก. พิษณุโลก19,590.3517,541.0010.5 %ไม่ผ่าน3,748.182,119.8543.4 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 224,595.5018,708.0023.9 %ผ่าน6,719.787,162.86-6.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก116,164.22141,455.84-21.8 %ไม่ผ่าน20,632.381,316.3093.6 %ผ่าน
ท่าอากาศยานพิษณุโลก3,477,352.801,120,554.0067.8 %ผ่าน3,871.934,002.39-3.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)85,097.5471,824.0015.6 %ไม่ผ่าน13,576.3820,160.90-48.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก21,445.1223,016.31-7.3 %ไม่ผ่าน3,917.843,673.896.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (จ.พิษณุโลก)23,501.4042,619.61-81.3 %ไม่ผ่าน8,681.941,416.4583.7 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)156,214.14148,843.004.7 %ไม่ผ่าน17,900.828,507.6952.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 953,712.7847,511.0011.5 %ไม่ผ่าน10,693.984,335.8059.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก21,685.056,432.0070.3 %ผ่าน477.00106.4477.7 %ผ่าน
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก4,585,569.5019,647.0099.6 %ผ่าน1,495.2017.1098.9 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก14,059.829,064.0035.5 %ผ่าน3,089.44214.0793.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก12,715.211,974.0084.5 %ผ่าน2,620.441,791.2831.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก20,736.3129,880.00-44.1 %ไม่ผ่าน2,635.801,344.2849.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก94,157.95255,747.38-171.6 %ไม่ผ่าน6,871.927,990.15-16.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก26,975.1732,118.00-19.1 %ไม่ผ่าน4,895.882,183.9955.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก17,149.838,899.0048.1 %ผ่าน3,428.82737.9878.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก141,026.0382,888.8041.2 %ผ่าน6,812.04816.3688.0 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก36,777.0866,633.16-81.2 %ไม่ผ่าน7,550.343,538.4053.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก15,298.2616,827.00-10.0 %ไม่ผ่าน1,712.862,251.56-31.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก22,977.1118,123.7121.1 %ผ่าน3,877.922,406.3537.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก20,032.4916,939.0015.4 %ไม่ผ่าน3,708.261,666.7755.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก32,777.3617,430.0046.8 %ผ่าน4,526.623,623.7019.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก31,568.4639,732.00-25.9 %ไม่ผ่าน3,987.70884.4477.8 %ผ่าน
สพ.พิษณุโลก164,624.0952,023.0068.4 %ผ่าน3,234.341,241.6561.6 %ผ่าน
รจจ.พิษณุโลก 343,221.69429,393.72-25.1 %ไม่ผ่าน7,889.515,159.6334.6 %ผ่าน
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก326,380.25164,286.3849.7 %ผ่าน6,348.503,879.1438.9 %ผ่าน
เรือนจำกลางพิษณุโลก 360,310.251,091,457.00-202.9 %ไม่ผ่าน9,621.263,902.6559.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 647,019.6295,158.99-102.4 %ไม่ผ่าน10,042.986,965.5630.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก10,099.863,540.0065.0 %ผ่าน2,360.90837.1464.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก26,109.1411,620.0055.5 %ผ่าน3,817.982,108.1644.8 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก164,569.0295,124.9842.2 %ผ่าน13,707.874,685.4065.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก12,319.6310,356.0015.9 %ไม่ผ่าน2,680.26867.0767.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก66,093.7213,470.0079.6 %ผ่าน4,898.121,975.6759.7 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก15,185.417,682.0049.4 %ผ่าน3,159.361,561.0550.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก16,633.1127,236.26-63.7 %ไม่ผ่าน3,338.941,210.0463.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1104,160.1892,361.7711.3 %ไม่ผ่าน3,444.332,333.2032.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 296,847.18104,999.31-8.4 %ไม่ผ่าน7,779.461,826.1376.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3107,037.6367,783.6636.7 %ผ่าน6,015.122,636.0656.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์92,877.2375,204.6219.0 %ไม่ผ่าน12,194.972,386.3680.4 %ผ่าน
พิษณุโลกปัญญานุกูล736,174.88127,751.7882.6 %ผ่าน8,280.999,281.50-12.1 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7494,101.0655,965.8188.7 %ผ่าน3,033.603,003.901.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย184,829.69104,215.0143.6 %ผ่าน2,875.442,756.384.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก269,681.56494,144.00-83.2 %ไม่ผ่าน8,941.743,653.7159.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว183,357.28105,570.0142.4 %ผ่าน2,416.682,471.95-2.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก220,522.13168,663.0223.5 %ผ่าน4,290.364,215.841.7 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก203,492.22140,300.9531.1 %ผ่าน3,249.102,266.1930.3 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก298,331.88494,635.53-65.8 %ไม่ผ่าน6,846.301,155.4583.1 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก158,230.75318,204.00-101.1 %ไม่ผ่าน14,811.1722,548.01-52.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก83,790.5192,923.01-10.9 %ไม่ผ่าน12,500.641,193.2390.5 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก141,260.5036,328.0074.3 %ผ่าน6,054.424,626.0623.6 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)13,940.277,150.0048.7 %ผ่าน5,055.34891.2082.4 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก216,189.66189,725.9812.2 %ไม่ผ่าน12,139.981,554.9887.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 14,184.5613,996.491.3 %ไม่ผ่าน3,009.661,478.6450.9 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)28,470.2854,512.99-91.5 %ไม่ผ่าน4,124.7617.1099.6 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)6,735.084,300.0036.2 %ผ่าน5,033.10122.2697.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก12,089.417,330.0039.4 %ผ่าน1,568.46863.0945.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 6479,794.81363,698.0024.2 %ผ่าน114,405.7555,866.1651.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก371,592.25119,427.0067.9 %ผ่าน78,244.5021,292.9772.8 %ผ่าน
รวม 17,433,316 9,129,078 47.63 % ผ่าน 670,965 346,978 48.29 % ผ่าน