สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร15,968.377,314.0054.2 %ผ่าน1,657.62795.6252.0 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร21,942.1522,837.72-4.1 %ไม่ผ่าน2,376.183,340.23-40.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร18,096.5913,856.0023.4 %ผ่าน2,356.22336.1285.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร103,695.4988,076.9915.1 %ไม่ผ่าน4,341.063,450.7820.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน18,815.275,427.0071.2 %ผ่าน386.59296.1623.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ18,274.343,957.0078.3 %ผ่าน366.36165.1954.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก15,800.717,375.0053.3 %ผ่าน710.82395.8844.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล12,839.525,091.0060.3 %ผ่าน466.68419.8010.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง16,975.143,289.0080.6 %ผ่าน305.28172.8743.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน297.18412.30-38.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน18,689.004,578.0075.5 %ผ่าน335.52154.1454.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก18,843.944,153.0078.0 %ผ่าน386.71217.7243.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม19,023.666,237.0067.2 %ผ่าน483.66318.3034.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร23,276.3526,064.00-12.0 %ไม่ผ่าน3,653.625,232.51-43.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร10,527.458,711.1017.3 %ไม่ผ่าน1,747.44604.5865.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร26,201.1710,294.0760.7 %ผ่าน3,633.663,593.191.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร16,727.9113,128.0021.5 %ผ่าน2,226.48972.1456.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร17,710.2510,093.7443.0 %ผ่าน1,927.082,708.94-40.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร31,218.0917,123.0045.2 %ผ่าน4,859.945,631.18-15.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร21,077.4022,220.50-5.4 %ไม่ผ่าน3,198.583,166.221.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร24,775.7213,490.0045.6 %ผ่าน3,992.944,020.56-0.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)19,214.0628,239.00-47.0 %ไม่ผ่าน3,114.54441.3685.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร213,267.8369,027.0367.6 %ผ่าน5,609.70288.8494.9 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร15,233.038,600.0043.5 %ผ่าน2,615.70543.9779.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร11,109.175,168.0053.5 %ผ่าน303.60220.8027.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร18,151.998,075.0055.5 %ผ่าน2,366.20319.6086.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร12,290.736,276.0048.9 %ผ่าน2,016.901,221.7639.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร21,599.0919,451.009.9 %ไม่ผ่าน2,915.101,109.3561.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดพิจิตร37,950.778,939.0076.4 %ผ่าน4,292.3466,190.35-1,442.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร36,840.0927,300.0025.9 %ผ่าน4,951.022,933.3140.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร27,318.8713,394.0051.0 %ผ่าน2,785.36789.7971.6 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร86,316.3461,149.9629.2 %ผ่าน4,761.40881.3181.5 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,176.582,021.757.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร20,613.0129,668.80-43.9 %ไม่ผ่าน3,034.862,199.9527.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร20,011.4225,024.50-25.1 %ไม่ผ่าน3,034.861,514.7250.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร24,270.5516,708.0031.2 %ผ่าน1,890.902,053.85-8.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร21,187.5740,206.50-89.8 %ไม่ผ่าน2,076.78265.0587.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร13,079.8912,463.004.7 %ไม่ผ่าน2,136.661,834.4314.1 %ไม่ผ่าน
รจจ.พิจิตร 323,288.25230,253.6628.8 %ผ่าน3,659.221,595.9256.4 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร15,721.546,970.0055.7 %ผ่าน1,657.62527.9568.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร18,531.309,455.7049.0 %ผ่าน2,316.301,961.7915.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร81,000.0040,621.0049.9 %ผ่าน8,547.353,155.9063.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร21,586.7610,136.9653.0 %ผ่าน1,624.141,039.1036.0 %ผ่าน
สปส.จ.พิจิตร35,577.6135,319.390.7 %ไม่ผ่าน3,513.901,421.5259.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร30,618.0835,525.27-16.0 %ไม่ผ่าน3,454.142,359.9631.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิจิตร18,564.9827,214.46-46.6 %ไม่ผ่าน2,316.30552.3176.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 199,885.12101,233.91-1.4 %ไม่ผ่าน3,543.811,578.2255.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 286,986.5189,634.03-3.0 %ไม่ผ่าน3,961.232,541.8135.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร83,838.0135,466.8557.7 %ผ่าน4,768.44887.0481.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร62,656.6529,999.3952.1 %ผ่าน2,414.283,310.83-37.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรไม่ครบ91,243.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,795.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร355,820.84350,747.691.4 %ไม่ผ่าน8,854.563,989.7854.9 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร192,700.41107,271.9344.3 %ผ่าน3,278.631,480.3354.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร76,107.24151,542.06-99.1 %ไม่ผ่าน8,866.4710,107.55-14.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 15,528.379,300.0040.1 %ผ่าน2,316.42985.0457.5 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)51,283.7449,073.994.3 %ไม่ผ่าน5,486.523,227.8841.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร17,897.275,298.0070.4 %ผ่าน1,837.26802.0356.3 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 2,656,526 1,998,070 24.79 % ผ่าน 162,209 162,760 -0.34 % ไม่ผ่าน