สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์8,371.306,594.0021.2 %ผ่าน2,283.06816.3664.2 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์2,183,556.8036,050.3498.3 %ผ่าน384.60467.40-21.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์18,353.6322,133.80-20.6 %ไม่ผ่าน3,640.341,035.0171.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์13,260.8613,638.00-2.8 %ไม่ผ่าน2,518.00220.7391.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์66,014.6059,600.009.7 %ไม่ผ่าน5,408.715,574.43-3.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ8,746.572,882.0067.0 %ผ่าน565.74482.3214.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน7,200.354,572.0036.5 %ผ่าน519.54256.2250.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว1,927.29455.0076.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน5,427.345,914.00-9.0 %ไม่ผ่าน357.84351.111.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน864.67594.2231.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง5,051.913,758.0025.6 %ผ่าน458.7626.6294.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี5,892.053,425.0041.9 %ผ่าน727.74233.4867.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ5,439.762,884.0047.0 %ผ่าน650.34237.5263.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่7,425.194,019.0045.9 %ผ่าน577.46186.4867.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า6,885.284,921.0028.5 %ผ่าน397.92341.2514.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก7,276.575,024.0031.0 %ผ่าน727.74264.5663.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์31,972.7443,851.97-37.2 %ไม่ผ่าน5,217.124,588.9712.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์9,718.299,383.703.4 %ไม่ผ่าน2,522.521,528.1239.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์27,155.4923,621.6713.0 %ไม่ผ่าน4,857.904,482.997.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์12,279.717,954.0035.2 %ผ่าน2,941.74606.3679.4 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์12,105.855,982.0050.6 %ผ่าน2,702.221,282.5052.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์41,883.8519,252.0054.0 %ผ่าน7,103.705,955.1516.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์11,713.0415,447.73-31.9 %ไม่ผ่าน3,103.561,324.4057.3 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์24,954.8122,605.329.4 %ไม่ผ่าน4,917.784,809.122.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์16,703.5439,562.00-136.8 %ไม่ผ่าน4,078.232,885.2729.3 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์108,860.6948,823.6455.2 %ผ่าน5,975.66103.0398.3 %ผ่าน
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์428,824.81159,821.5962.7 %ผ่าน2,234.561,202.7046.2 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 6 97,978.6192,625.005.5 %ไม่ผ่าน15,942.1817,239.50-8.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์16,409.2917,345.70-5.7 %ไม่ผ่าน3,540.541,687.4252.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์10,830.836,947.0035.9 %ผ่าน453.54152.7966.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์13,246.408,548.0035.5 %ผ่าน3,141.34270.1791.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์10,534.515,020.4852.3 %ผ่าน2,702.221,813.7032.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์24,490.8327,291.78-11.4 %ไม่ผ่าน3,660.242,315.9836.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์31,623.5029,704.356.1 %ไม่ผ่าน5,456.704,008.4326.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์24,285.7845,021.72-85.4 %ไม่ผ่าน4,837.942,306.9752.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์16,651.97153.5799.1 %ผ่าน3,660.301,877.5648.7 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์116,178.6255,291.6352.4 %ผ่าน3,854.781,307.6566.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์18,767.3420,788.80-10.8 %ไม่ผ่าน2,821.981,400.7450.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์19,036.6235,817.99-88.2 %ไม่ผ่าน3,829.963,930.65-2.6 %ไม่ผ่าน
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์36,466.2332,929.329.7 %ไม่ผ่าน6,414.782,758.5757.0 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์27,915.6814,106.6049.5 %ผ่าน4,259.041,847.6256.6 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์17,964.5524,187.00-34.6 %ไม่ผ่าน2,179.92362.5583.4 %ผ่าน
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์22,268.1219,795.0011.1 %ไม่ผ่าน7,713.952,763.9564.2 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์328,979.53280,196.7214.8 %ไม่ผ่าน5,730.306,867.90-19.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,651.988,286.0014.2 %ไม่ผ่าน2,342.94487.8879.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์16,731.7014,513.0713.3 %ไม่ผ่าน3,120.961,447.4353.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์74,426.5935,328.0052.5 %ผ่าน6,838.152,647.4261.3 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์14,961.2310,048.0032.8 %ผ่าน2,893.281,383.5952.2 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์28,973.2221,088.1327.2 %ผ่าน3,839.943,616.655.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์22,026.8413,793.2037.4 %ผ่าน4,360.343,095.8129.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์27,184.0326,316.013.2 %ไม่ผ่าน3,660.301,972.8346.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 189,231.20103,899.19-16.4 %ไม่ผ่าน4,642.181,076.9076.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 290,593.2783,332.008.0 %ไม่ผ่าน5,310.162,592.3651.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 383,233.36109,942.58-32.1 %ไม่ผ่าน5,670.592,747.2951.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์82,786.3175,539.558.8 %ไม่ผ่าน7,844.345,070.5935.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์28,201.4229,027.28-2.9 %ไม่ผ่าน2,320.153,342.59-44.1 %ไม่ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์140,733.9171,495.9949.2 %ผ่าน2,632.582,102.2620.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน181,655.19116,749.0035.7 %ผ่าน2,738.521,689.3338.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี200,965.03126,167.9737.2 %ผ่าน2,557.686,565.50-156.7 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์180,968.2570,895.0060.8 %ผ่าน2,752.317,550.12-174.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์289,358.22489,421.09-69.1 %ไม่ผ่าน10,230.605,699.0144.3 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์166,782.52119,757.9928.2 %ผ่าน2,403.792,806.27-16.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์46,452.30114,232.12-145.9 %ไม่ผ่าน13,684.3812,864.436.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 17,100.9714,352.6216.1 %ไม่ผ่าน3,252.562,356.8827.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์10,958.285,048.0053.9 %ผ่าน2,582.44852.9467.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์163,840.0346,813.0171.4 %ผ่าน36,072.8417,457.8751.6 %ผ่าน
รวม 5,877,447 2,993,992 49.06 % ผ่าน 277,688 182,194 34.39 % ผ่าน