สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี9,033.42971.0089.3 %ผ่าน1,515.40473.1068.8 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี93,779.8361,917.8634.0 %ผ่าน6,225.78404.0093.5 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี20,329.2037,702.25-85.5 %ไม่ผ่าน2,810.46844.5569.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี13,818.5510,226.0026.0 %ผ่าน2,231.68349.9284.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี70,512.84165,744.00-135.1 %ไม่ผ่าน4,240.023,713.8812.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง7,510.953,688.0050.9 %ผ่าน444.72139.7168.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก7,331.614,128.0043.7 %ผ่าน444.24153.1665.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ7,575.484,455.0041.2 %ผ่าน311.99304.002.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง9,044.389,151.00-1.2 %ไม่ผ่าน619.08441.7528.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ7,646.264,363.0042.9 %ผ่าน540.66325.7339.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม9,230.925,821.0036.9 %ผ่าน510.36396.4022.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี11,438.1216,941.00-48.1 %ไม่ผ่าน544.32494.959.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง6,088.872,900.0052.4 %ผ่าน177.48191.90-8.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง6,822.043,512.0048.5 %ผ่าน838.80498.1740.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี24,001.3727,810.30-15.9 %ไม่ผ่าน3,095.983,081.350.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี11,439.655,922.0048.2 %ผ่าน2,091.96664.2268.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี23,253.8813,988.0039.8 %ผ่าน3,668.801,697.9153.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี13,428.307,680.0042.8 %ผ่าน2,362.701,058.5855.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี11,802.767,246.0038.6 %ผ่าน1,972.201,509.7323.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี91,753.8824,233.0073.6 %ผ่าน13,469.103,262.6975.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1050,673.6243,564.0014.0 %ไม่ผ่าน9,718.921,840.6981.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี23,198.9925,573.00-10.2 %ไม่ผ่าน3,399.282,743.6219.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี28,020.9729,357.20-4.8 %ไม่ผ่าน6,488.94429.5693.4 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี26,523.5821,186.1720.1 %ผ่าน4,387.302,513.4342.7 %ผ่าน
ส.ป.ก. ราชบุรี17,755.0213,962.0021.4 %ผ่าน8,982.787,593.3515.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1020,268.4311,279.0044.4 %ผ่าน11,274.899,384.3316.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 112,841.6597,542.9313.6 %ไม่ผ่าน4,834.501,637.9866.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี24,244.2920,098.3617.1 %ไม่ผ่าน3,938.262,013.4648.9 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 867,050.3231,337.2353.3 %ผ่าน2,826.994,688.99-65.9 %ไม่ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)100,995.0777,362.9223.4 %ผ่าน16,969.087,253.9257.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 780,519.4778,339.032.7 %ไม่ผ่าน13,135.864,302.4067.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี15,363.913,820.0075.1 %ผ่าน2,690.70316.8888.2 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี14,819.309,997.6032.5 %ผ่าน2,391.361,889.3021.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี15,113.8520,713.49-37.0 %ไม่ผ่าน2,570.9444.9098.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดราชบุรี109,208.31210,083.63-92.4 %ไม่ผ่าน10,175.7610,757.97-5.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี20,629.799,964.0051.7 %ผ่าน3,469.204,918.51-41.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี16,123.348,742.0045.8 %ผ่าน2,800.481,189.7557.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี360,515.4494,911.6473.7 %ผ่าน3,986.20448.2488.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี19,536.0311,611.0040.6 %ผ่าน2,411.321,368.0043.3 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี17,973.7014,656.0018.5 %ไม่ผ่าน3,049.981,785.3541.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี23,745.1818,247.0023.2 %ผ่าน3,549.04990.8072.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี47,319.9516,253.0065.7 %ผ่าน3,688.762,187.7240.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี32,830.3631,639.823.6 %ไม่ผ่าน2,511.06178.9792.9 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี159,769.8324,195.0084.9 %ผ่าน5,432.162,678.7150.7 %ผ่าน
สพ.ราชบุรี289,931.13166,254.4842.7 %ผ่าน5,417.381,362.0374.9 %ผ่าน
รจก.เขาบิน ไม่ครบ1,218,111.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,384.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,910.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี8,942.146,024.0032.6 %ผ่าน1,672.80630.7262.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี36,534.1227,426.7824.9 %ผ่าน3,748.582,012.5646.3 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี159,066.9888,658.9944.3 %ผ่าน9,873.921,548.8584.3 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี19,062.0613,054.2731.5 %ผ่าน2,411.321,201.2750.2 %ผ่าน
สปส.จ.ราชบุรี48,927.0536,162.0626.1 %ผ่าน4,067.941,662.5059.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี25,558.7519,758.0022.7 %ผ่าน3,768.602,547.1932.4 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี20,851.5014,619.0029.9 %ผ่าน4,960.224,469.409.9 %ไม่ผ่าน
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง30,609.7131,266.38-2.1 %ไม่ผ่าน6,139.56854.4786.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี129,008.29123,630.644.2 %ไม่ผ่าน14,940.163,338.2377.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1124,110.02104,872.0015.5 %ไม่ผ่าน4,690.954,590.832.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 290,691.5689,735.521.1 %ไม่ผ่าน3,019.234,111.44-36.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี82,063.9262,903.0023.3 %ผ่าน13,220.942,389.5981.9 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี34,259.5438,317.61-11.8 %ไม่ผ่าน2,188.591,020.1553.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง156,168.3198,477.0036.9 %ผ่าน721.295,630.90-680.7 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ167,495.80114,815.2931.5 %ผ่าน2,076.717,218.92-247.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี212,380.42188,798.2211.1 %ไม่ผ่าน2,456.944,660.64-89.7 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม215,006.83225,027.03-4.7 %ไม่ผ่าน4,511.163,284.9327.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบ764,985.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,654.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2184,948.53101,347.9945.2 %ผ่าน2,376.421,864.3721.5 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี163,272.6696,677.9440.8 %ผ่าน1,611.12171.0089.4 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี83,744.12113,288.98-35.3 %ไม่ผ่าน12,110.826,756.4044.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี68,354.7865,975.953.5 %ไม่ผ่าน10,812.42188.2198.3 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี963,807.50709,146.0026.4 %ผ่าน8,721.831,226.0985.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 26,859.6519,561.0027.2 %ผ่าน3,129.881,595.3949.0 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี10,411.174,670.0055.1 %ผ่าน1,872.401,063.7243.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 5,212,949 3,903,304 25.12 % ผ่าน 313,321 158,562 49.39 % ผ่าน