สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี26,034.454,745.0081.8 %ผ่าน2,760.54384.6086.1 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 431,513.56176,982.9859.0 %ผ่าน1,573.741,038.7834.0 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี50,413.4583,043.26-64.7 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี57,080.17102,301.40-79.2 %ไม่ผ่าน331.74298.0610.2 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี21,746.9824,210.00-11.3 %ไม่ผ่าน4,527.001,754.1261.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี14,370.1811,820.0017.7 %ไม่ผ่าน3,628.86147.3895.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี68,213.4357,682.2815.4 %ไม่ผ่าน4,565.766,027.33-32.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย5,617.212,939.0047.7 %ผ่าน450.66249.5344.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ5,322.234,449.0016.4 %ไม่ผ่าน973.62526.2445.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง8,356.148,919.00-6.7 %ไม่ผ่าน579.12344.2340.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา7,891.667,270.007.9 %ไม่ผ่าน524.27278.5446.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค5,581.924,102.0026.5 %ผ่าน720.66280.0261.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย5,674.853,973.0030.0 %ผ่าน497.70435.9112.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน5,697.874,264.0025.2 %ผ่าน401.91207.8048.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน624.06425.6231.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ5,425.313,886.0028.4 %ผ่าน534.36191.4864.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์5,242.511,972.0062.4 %ผ่าน881.10528.4240.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี5,480.631,995.0063.6 %ผ่าน1,159.92455.1460.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ5,763.132,611.0054.7 %ผ่าน518.70427.6017.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา6,074.714,167.0031.4 %ผ่าน490.38434.4011.4 %ไม่ผ่าน
ด่านศุลกากรสังขละบุรี15,159.4329,017.00-91.4 %ไม่ผ่าน3,402.901,394.6759.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี30,169.4332,893.00-9.0 %ไม่ผ่าน5,684.747,961.76-40.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี15,605.3316,049.00-2.8 %ไม่ผ่าน3,748.56185.2595.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี23,060.1515,717.0031.8 %ผ่าน6,962.162,231.5367.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี13,351.738,888.0033.4 %ผ่าน2,954.36346.7888.3 %ผ่าน
สำนักชลประทานที่ 131,929,955.301,407,790.3027.1 %ผ่าน304,893.9725,820.8091.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี14,010.198,782.0037.3 %ผ่าน3,528.46705.8480.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี26,307.4727,673.00-5.2 %ไม่ผ่าน5,602.826,382.20-13.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี11,552.9114,214.21-23.0 %ไม่ผ่าน3,255.59703.3978.4 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี28,030.8532,382.98-15.5 %ไม่ผ่าน3,879.602,691.7530.6 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี23,250.3836,342.00-56.3 %ไม่ผ่าน2,527.424,362.23-72.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี171,999.34106,710.0038.0 %ผ่าน6,024.06805.6986.6 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี15,042.3514,295.005.0 %ไม่ผ่าน1,718.861,730.67-0.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี14,080.378,594.0039.0 %ผ่าน3,688.68318.8591.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี11,167.865,931.0046.9 %ผ่าน3,169.721,099.0565.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี20,177.1629,620.48-46.8 %ไม่ผ่าน4,257.602,466.4742.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี36,218.27135.5399.6 %ผ่าน5,664.189,932.13-75.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี16,108.0019,072.00-18.4 %ไม่ผ่าน3,908.30865.3077.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี33,868.9982,842.53-144.6 %ไม่ผ่าน5,566.26588.2189.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี21,478.6218,323.0014.7 %ไม่ผ่าน3,787.944,132.44-9.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี17,508.5936,593.40-109.0 %ไม่ผ่าน4,177.762,761.4333.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี20,867.2716,231.0022.2 %ผ่าน4,586.342,466.0346.2 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี22,922.0522,022.593.9 %ไม่ผ่าน4,706.702,268.2251.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี41,820.6134,867.0716.6 %ไม่ผ่าน3,616.32481.7386.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี67,607.6552,570.0122.2 %ผ่าน3,366.132,653.4621.2 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี344,548.59359,359.78-4.3 %ไม่ผ่าน6,665.223,026.8654.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี9,297.387,527.1919.0 %ไม่ผ่าน1,356.401,374.88-1.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี25,810.3619,797.6823.3 %ผ่าน5,021.462,393.2152.3 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี56,432.3928,984.9748.6 %ผ่าน4,983.742,559.6648.6 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี12,383.6013,325.06-7.6 %ไม่ผ่าน3,377.341,507.2255.4 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี75,975.6140,489.3246.7 %ผ่าน2,150.641,691.5321.3 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี24,019.7027,553.00-14.7 %ไม่ผ่าน5,205.104,047.2922.2 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"59,256.358,914.5385.0 %ผ่าน8,249.282,368.7271.3 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี327,898.5335,504.7189.2 %ผ่าน2,212.92991.5155.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน สกร.จังหวัดกาญจนบุรี)130,788.1726,765.6779.5 %ผ่าน20,802.363,662.5382.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 199,466.5073,248.6826.4 %ผ่าน5,549.342,959.2746.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 291,263.42108,600.00-19.0 %ไม่ผ่าน30,516.253,319.1589.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 378,033.5761,247.3621.5 %ผ่าน7,460.884,757.2536.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 481,804.0453,218.0334.9 %ผ่าน6,034.982,324.7961.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี74,169.4524,493.5567.0 %ผ่าน1,586.161,628.27-2.7 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี15,668.1732,065.89-104.7 %ไม่ผ่าน2,261.251,929.9314.7 %ไม่ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี88,490.9411,224.0087.3 %ผ่าน2,363.672,114.2910.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี229,934.78159,083.6430.8 %ผ่าน4,366.422,259.9348.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน151,554.8958,362.4961.5 %ผ่าน1,871.341,927.26-3.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว201,283.64169,195.0015.9 %ไม่ผ่าน3,134.971,967.3137.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี198,141.05233,380.91-17.8 %ไม่ผ่าน4,632.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี226,622.92304,835.13-34.5 %ไม่ผ่าน5,800.023,997.7531.1 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี232,689.17269,435.00-15.8 %ไม่ผ่าน4,647.862,231.9452.0 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี327,775.88170,778.0247.9 %ผ่าน16,327.0810,260.0037.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 17,637.0719,295.00-9.4 %ไม่ผ่าน4,107.841,687.6458.9 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1187,058.7565,325.2165.1 %ผ่าน14,115.8611,103.1221.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี12,545.359,348.0025.5 %ผ่าน3,209.64807.3674.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี3,935,815.30294,152.0092.5 %ผ่าน38,642.3426,860.4330.5 %ผ่าน
รวม 10,699,186 5,274,398 50.70 % ผ่าน 642,444 205,550 68.00 % ผ่าน