สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี13,609.856,913.0049.2 %ผ่าน1,695.18804.9752.5 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี122,370.9989,489.9626.9 %ผ่าน498.30631.75-26.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี15,558.7611,189.0028.1 %ผ่าน2,383.80939.9360.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี17,177.7210,240.0040.4 %ผ่าน2,303.9652.7997.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี48,978.025,208.0089.4 %ผ่าน3,760.443,660.592.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนเจดีย์8,093.516,016.0025.7 %ผ่าน360.84176.7051.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช7,109.884,881.0031.3 %ผ่าน477.90200.4558.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี16,416.669,212.0043.9 %ผ่าน512.70353.4031.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามชุก8,147.157,535.007.5 %ไม่ผ่าน465.8492.4580.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ5,265.525,218.000.9 %ไม่ผ่าน473.28207.3556.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง11,050.005,834.0047.2 %ผ่าน538.98354.3534.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง6,290.233,607.0042.7 %ผ่าน417.24203.8151.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า9,602.775,164.0046.2 %ผ่าน374.94403.75-7.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์5,913.984,011.0032.2 %ผ่าน315.18337.25-7.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง11,098.997,371.0033.6 %ผ่าน584.34410.4029.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี40,885.1833,186.0018.8 %ไม่ผ่าน3,973.176,778.12-70.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี13,082.1010,123.3522.6 %ผ่าน2,234.10885.2660.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี26,831.3516,377.0039.0 %ผ่าน3,601.362,342.6735.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี14,166.368,883.0037.3 %ผ่าน2,282.481,179.7848.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี19,694.8312,895.0034.5 %ผ่าน2,114.342,327.49-10.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี29,087.0120,926.0028.1 %ผ่าน3,638.406,764.88-85.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี20,563.7316,230.0021.1 %ผ่าน2,803.793,054.41-8.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี30,819.5221,659.0029.7 %ผ่าน5,168.224,771.857.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)34,131.1227,376.8019.8 %ไม่ผ่าน3,651.263,886.38-6.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี135,827.6389,473.4134.1 %ผ่าน6,844.8678.9498.8 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง124,439.6991,721.1626.3 %ผ่าน14,322.9045,524.55-217.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)71,164.3454,667.6523.2 %ผ่าน9,620.108,690.609.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี17,297.2112,710.0026.5 %ผ่าน2,872.824,711.65-64.0 %ไม่ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)83,169.1952,001.5937.5 %ผ่าน8,651.248,659.25-0.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี14,872.7310,252.0031.1 %ผ่าน2,713.98310.7888.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี18,163.876,029.0066.8 %ผ่าน2,144.281,351.3037.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี37,537.1127,800.7025.9 %ผ่าน3,192.181,995.4637.5 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี64,512.7938,068.1641.0 %ผ่าน3,611.344,959.00-37.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี54,354.3441,329.2624.0 %ผ่าน4,210.147,417.12-76.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี17,458.699,521.0045.5 %ผ่าน2,952.661,090.7763.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี104,742.8772,667.2430.6 %ผ่าน5,926.70813.6086.3 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี45,658.8493,028.21-103.7 %ไม่ผ่าน7,407.001,680.5577.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี19,832.9215,255.0023.1 %ผ่าน2,473.624,055.55-64.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี26,203.8129,408.63-12.2 %ไม่ผ่าน2,763.043,543.18-28.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี22,346.7215,686.0029.8 %ผ่าน3,371.821,988.1841.0 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี26,339.2917,736.0032.7 %ผ่าน3,711.141,341.3263.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี32,982.5425,750.0021.9 %ผ่าน2,673.22225.8291.6 %ผ่าน
สพ.สุพรรณบุรี44,276.6543,168.012.5 %ไม่ผ่าน2,412.602,007.8016.8 %ไม่ผ่าน
รจ.จ.สุพรรณบุรี 347,269.34500,681.00-44.2 %ไม่ผ่าน5,509.473,522.4836.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี9,367.386,340.0032.3 %ผ่าน1,715.14531.9569.0 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี27,435.6816,058.0041.5 %ผ่าน2,892.782,396.9217.1 %ไม่ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี145,764.97110,106.0224.5 %ผ่าน9,497.562,552.4873.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี14,595.687,588.0048.0 %ผ่าน2,293.981,531.6733.2 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี42,471.3929,699.0030.1 %ผ่าน3,381.802,512.3825.7 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี21,318.2213,367.5037.3 %ผ่าน2,782.201,211.7956.4 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี27,191.8124,565.009.7 %ไม่ผ่าน4,711.444,201.5010.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี33,778.5929,721.0012.0 %ไม่ผ่าน1,623.602,799.98-72.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 285,792.4678,341.078.7 %ไม่ผ่าน3,344.342,166.4435.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3104,091.0465,582.7937.0 %ผ่าน4,291.083,314.5722.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1176,476.75135,096.3023.4 %ผ่าน80,558.182,548.7396.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี76,857.1719,276.0074.9 %ผ่าน5,202.783,183.9038.8 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี48,353.4965,206.63-34.9 %ไม่ผ่าน2,578.233,668.90-42.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง182,881.09122,182.5233.2 %ผ่าน2,464.681,416.8042.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง194,403.05118,033.0239.3 %ผ่าน2,784.181,680.7539.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี201,819.13203,038.78-0.6 %ไม่ผ่าน3,302.824,508.70-36.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี273,352.59748,788.00-173.9 %ไม่ผ่าน7,531.984,158.7644.8 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส196,679.30135,256.9831.2 %ผ่าน2,658.362,829.83-6.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี283,340.75266,995.695.8 %ไม่ผ่าน6,207.303,713.4340.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี189,404.88159,875.0015.6 %ไม่ผ่าน11,551.926,435.4544.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 33,338.7024,398.8926.8 %ผ่าน3,000.241,994.4833.5 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม46,970.8961,639.04-31.2 %ไม่ผ่าน7,278.48639.5891.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี17,362.656,383.0063.2 %ผ่าน2,234.101,397.8137.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี234,277.8382,898.9964.6 %ผ่าน18,045.549,727.0446.1 %ผ่าน
รวม 4,511,722 4,126,936 8.53 % ไม่ผ่าน 333,948 215,913 35.35 % ผ่าน