สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร8,776.348,951.00-2.0 %ไม่ผ่าน948.20708.5725.3 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร13,899.2511,148.0019.8 %ไม่ผ่าน1,806.48323.3082.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร13,023.7411,706.0010.1 %ไม่ผ่าน1,564.83164.8289.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 194,426.6878,854.6016.5 %ไม่ผ่าน3,849.402,640.6131.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2125,257.03128,307.00-2.4 %ไม่ผ่าน5,068.442,676.3347.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 135,038.3333,794.843.5 %ไม่ผ่าน500.34384.5323.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร25,510.1351,416.09-101.6 %ไม่ผ่าน3,393.302,931.1313.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร10,581.395,310.0049.8 %ผ่าน1,299.421,102.0015.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร22,274.1311,927.0046.5 %ผ่าน3,063.961,390.1154.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร12,212.008,305.0032.0 %ผ่าน1,566.96133.1291.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร11,980.806,529.0045.5 %ผ่าน1,467.161,081.2826.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร13,177.3216,565.16-25.7 %ไม่ผ่าน1,603.421,230.9223.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร11,724.5016,208.00-38.2 %ไม่ผ่าน2,108.88307.7885.4 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร25,562.2719,459.8123.9 %ผ่าน3,572.942,495.7130.1 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร247,058.86101,716.1658.8 %ผ่าน3,782.52327.6291.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร18,266.8113,209.0027.7 %ผ่าน2,185.721,270.6341.9 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร15,671.917,737.0050.6 %ผ่าน2,105.88482.9577.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร13,666.506,296.0053.9 %ผ่าน1,686.721,523.649.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร19,064.7830,668.25-60.9 %ไม่ผ่าน2,405.28627.8373.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร104,852.08255,029.98-143.2 %ไม่ผ่าน4,381.283,573.4518.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร27,528.5493,503.00-239.7 %ไม่ผ่าน3,283.522,744.2716.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร13,278.1312,771.003.8 %ไม่ผ่าน1,746.60596.4765.8 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร274,615.75123,621.0255.0 %ผ่าน38,447.22231.1699.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร10,816.7810,063.007.0 %ไม่ผ่าน1,307.48992.7524.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร15,311.4213,632.0011.0 %ไม่ผ่าน2,046.001,214.0440.7 %ผ่าน
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร16,498.4431,284.00-89.6 %ไม่ผ่าน2,205.681,297.2041.2 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร17,902.6112,674.0029.2 %ผ่าน2,215.661,336.7839.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร31,778.2725,125.0020.9 %ผ่าน1,986.12507.9274.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร19,669.9511,613.0041.0 %ผ่าน1,598.361,326.7217.0 %ไม่ผ่าน
รจจ.สมุทรสาคร 324,731.84354,044.03-9.0 %ไม่ผ่าน3,124.272,329.2525.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 762,808.84113,316.00-80.4 %ไม่ผ่าน6,586.266,395.072.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร9,059.978,923.001.5 %ไม่ผ่าน1,067.96617.8642.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร286,089.84105,783.6963.0 %ผ่าน7,535.003,548.1852.9 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร64,856.5829,487.0054.5 %ผ่าน4,550.391,268.2872.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร21,768.7229,267.00-34.4 %ไม่ผ่าน2,904.261,987.1231.6 %ผ่าน
สปส.จ.สมุทรสาคร522,832.88109,118.0079.1 %ผ่าน7,924.632,504.7568.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร20,988.4810,030.0052.2 %ผ่าน2,874.245.7099.8 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร343,300.5941,393.6087.9 %ผ่าน1,811.881,933.58-6.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร60,689.7045,047.2725.8 %ผ่าน7,249.10882.8187.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร86,374.1674,682.7013.5 %ไม่ผ่าน3,353.851,592.3052.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม72,074.9121,844.0069.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร103,952.3624,119.3676.8 %ผ่าน1,652.971,601.993.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว182,620.13128,400.0029.7 %ผ่าน2,441.842,429.490.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร275,217.3459,930.4978.2 %ผ่าน10,069.501,385.0886.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร71,532.1691,482.20-27.9 %ไม่ผ่าน7,333.686,240.9814.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 22,641.0518,791.1017.0 %ไม่ผ่าน2,744.603,499.04-27.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร8,749.926,180.1329.4 %ผ่าน1,028.04924.1410.1 %ไม่ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร435,603.63205,500.4452.8 %ผ่าน83,742.7818,185.5978.3 %ผ่าน
รวม 4,245,318 2,634,764 37.94 % ผ่าน 261,193 92,955 64.41 % ผ่าน