สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง8,927.595,534.0038.0 %ผ่าน1,073.02623.6741.9 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง11,341.069,261.0018.3 %ไม่ผ่าน1,413.54897.8836.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง11,825.5211,682.001.2 %ไม่ผ่าน1,267.12209.6283.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง53,470.0488,980.24-66.4 %ไม่ผ่าน2,722.922,686.691.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย5,508.693,391.0038.4 %ผ่าน223.92445.55-99.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก5,357.332,865.0046.5 %ผ่าน185.94221.35-19.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง5,401.683,082.0042.9 %ผ่าน280.32129.9253.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง8,866.4214,828.00-67.2 %ไม่ผ่าน328.56177.2346.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ9,687.445,621.0042.0 %ผ่าน410.10361.0012.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้2,908.851,526.0047.5 %ผ่าน205.805.7097.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา5,209.923,549.0031.9 %ผ่าน186.90251.75-34.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง14,866.8922,008.50-48.0 %ไม่ผ่าน1,842.722,501.21-35.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง9,437.569,435.500.0 %ไม่ผ่าน1,054.261,592.05-51.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง23,190.8612,633.0045.5 %ผ่าน2,830.702,970.49-4.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง13,885.452,419.0282.6 %ผ่าน1,445.64972.5932.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง12,374.357,119.0042.5 %ผ่าน1,553.261,108.2028.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง15,120.6715,788.00-4.4 %ไม่ผ่าน1,972.304,382.72-122.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง12,139.8923,177.24-90.9 %ไม่ผ่าน2,189.641,574.9628.1 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง19,256.9212,642.0034.4 %ผ่าน2,421.522,555.59-5.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง466,935.1697,483.3779.1 %ผ่าน3,888.582,256.2642.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง15,882.857,950.0049.9 %ผ่าน2,022.321,866.737.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง14,039.265,809.0058.6 %ผ่าน1,862.52226.2087.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง10,651.303,570.0066.5 %ผ่าน1,353.66779.6842.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง19,285.8621,344.00-10.7 %ไม่ผ่าน2,132.101,183.9744.5 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง43,261.63154,022.00-256.0 %ไม่ผ่าน3,738.885,430.97-45.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง23,849.5323,852.00-0.0 %ไม่ผ่าน3,209.942,114.7734.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง14,994.3915,107.00-0.8 %ไม่ผ่าน1,892.581,482.1421.7 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง66,559.7572,261.85-8.6 %ไม่ผ่าน3,529.30411.0888.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง12,275.6224,394.00-98.7 %ไม่ผ่าน1,453.461,238.9614.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง14,553.2215,292.00-5.1 %ไม่ผ่าน1,942.482,592.09-33.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง14,442.1014,943.00-3.5 %ไม่ผ่าน1,892.581,886.080.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง19,091.4712,073.0036.8 %ผ่าน2,072.22626.0569.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง14,542.7815,344.00-5.5 %ไม่ผ่าน1,473.42293.5980.1 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง13,310.9412,303.007.6 %ไม่ผ่าน1,856.93745.2959.9 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 349,609.53311,526.0010.9 %ไม่ผ่าน4,853.102,020.5258.4 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง8,660.805,329.4138.5 %ผ่าน994.26293.5170.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง16,521.339,897.0040.1 %ผ่าน1,858.09905.1051.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง60,449.1133,276.9845.0 %ผ่าน7,413.811,721.1676.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง10,871.364,417.0059.4 %ผ่าน887.22851.214.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง38,630.7538,199.831.1 %ไม่ผ่าน2,371.621,655.8830.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง13,106.6420,356.00-55.3 %ไม่ผ่าน1,712.941,020.9640.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง26,756.3923,619.5911.7 %ไม่ผ่าน1,996.322,970.32-48.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง91,909.60115,661.88-25.8 %ไม่ผ่าน3,001.461,949.4735.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง28,598.0932,187.10-12.5 %ไม่ผ่าน1,857.73938.5649.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง173,737.8184,490.0151.4 %ผ่าน2,282.102,574.38-12.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ166,990.0395,180.0243.0 %ผ่าน2,342.96657.4071.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง239,944.02408,720.00-70.3 %ไม่ผ่าน7,055.381,806.6174.4 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง43,243.86124,789.08-188.6 %ไม่ผ่าน6,041.286,199.32-2.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 13,775.4511,224.0018.5 %ไม่ผ่าน1,702.961,182.1430.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง9,941.124,318.0056.6 %ผ่าน1,174.02607.6148.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง92,337.5550,537.4145.3 %ผ่าน13,916.4711,620.2316.5 %ไม่ผ่าน
รวม 2,397,537 2,125,019 11.37 % ไม่ผ่าน 119,391 85,776 28.15 % ผ่าน