สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม8,254.945,611.0032.0 %ผ่าน757.20239.5068.4 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม17,206.0728,220.34-64.0 %ไม่ผ่าน1,475.76735.1850.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม13,458.4812,403.807.8 %ไม่ผ่าน1,475.76290.6480.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม116,770.67112,977.503.2 %ไม่ผ่าน3,338.151,578.7452.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนทีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน196.62280.25-42.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน364.66299.2517.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา6,487.414,922.0024.1 %ผ่าน310.50380.00-22.4 %ไม่ผ่าน
ด่านศุลกากรแม่กลอง18,753.6331,638.13-68.7 %ไม่ผ่าน3,309.601,611.2351.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม18,441.5125,925.50-40.6 %ไม่ผ่าน1,954.802,330.14-19.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม8,658.686,372.0026.4 %ผ่าน876.96716.2118.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม20,692.428,981.0056.6 %ผ่าน2,493.722,257.199.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม11,293.355,064.0055.2 %ผ่าน1,286.14657.3848.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม74,400.636,366.0091.4 %ผ่าน11,116.441,096.1590.1 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม11,686.048,055.2731.1 %ผ่าน1,346.021,375.19-2.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม20,111.3019,031.925.4 %ไม่ผ่าน3,814.981,341.8564.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม15,250.608,044.0047.3 %ผ่าน1,894.921,061.7244.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม100,276.9548,090.3052.0 %ผ่าน2,912.88616.1778.8 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม15,143.637,409.0051.1 %ผ่าน1,567.84529.0166.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม13,371.025,949.0055.5 %ผ่าน1,595.52380.2876.2 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม11,079.082,879.0074.0 %ผ่าน1,116.48773.6330.7 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม22,092.7218,669.4815.5 %ไม่ผ่าน1,874.9696.5294.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม26,387.2621,443.3018.7 %ไม่ผ่าน3,511.681,969.4243.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม31,898.1316,290.0048.9 %ผ่าน4,409.882,489.6243.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม16,505.769,849.0040.3 %ผ่าน1,834.84315.5982.8 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม30,706.9938,472.00-25.3 %ไม่ผ่าน2,838.18462.5683.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม18,339.779,274.0049.4 %ผ่าน1,296.12797.5338.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม16,227.6313,640.0015.9 %ไม่ผ่าน1,775.161,681.355.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม18,936.3217,767.006.2 %ไม่ผ่าน2,134.44561.7273.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม17,178.4512,187.2029.1 %ผ่าน1,695.32284.8183.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม25,601.6719,705.0023.0 %ผ่าน1,146.42330.6071.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม19,618.3714,972.0023.7 %ผ่าน1,475.76945.2535.9 %ผ่าน
รจก.สมุทรสงคราม 323,029.06104,365.4767.7 %ผ่าน2,731.911,722.0837.0 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม8,324.774,601.0044.7 %ผ่าน757.20673.9811.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม36,741.2925,364.9231.0 %ผ่าน2,324.061,875.1719.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม44,718.5123,760.1046.9 %ผ่าน4,775.20883.5081.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม12,966.648,788.2032.2 %ผ่าน1,475.761,170.6020.7 %ผ่าน
สปส.จ.สมุทรสงคราม32,934.9020,445.0037.9 %ผ่าน2,473.761,123.7454.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม26,499.0911,863.0055.2 %ผ่าน2,387.442,158.149.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม15,741.0315,474.001.7 %ไม่ผ่าน1,595.522,330.24-46.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม97,376.0295,076.682.4 %ไม่ผ่าน2,178.332,285.22-4.9 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม33,417.4621,754.6234.9 %ผ่าน1,595.671,035.8135.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา155,525.0380,971.0047.9 %ผ่าน1,780.021,772.610.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม244,869.63442,773.16-80.8 %ไม่ผ่าน7,578.991,962.0874.1 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม179,569.1452,584.3870.7 %ผ่าน1,429.891,386.233.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม140,799.14119,130.0015.4 %ไม่ผ่าน5,090.883,481.8931.6 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม325,180.09204,830.0037.0 %ผ่าน4,537.602,845.0537.3 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 514,342.9919,176.00-33.7 %ไม่ผ่าน4,682.802,190.0753.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 13,798.0310,835.0021.5 %ผ่าน1,535.64806.4147.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม10,208.484,218.0058.7 %ผ่าน976.76849.9813.0 %ไม่ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม97,307.767,376.3992.4 %ผ่าน16,073.3413,903.6413.5 %ไม่ผ่าน
รวม 2,558,179 1,813,596 29.11 % ผ่าน 133,178 72,941 45.23 % ผ่าน