สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี8,148.854,206.0048.4 %ผ่าน1,725.84696.2359.7 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี100,202.2171,993.8828.2 %ผ่าน474.09248.8147.5 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี30,497.2724,097.0121.0 %ผ่าน2,743.682,126.5522.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 18,109.627,972.0056.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี59,372.1683,376.00-40.4 %ไม่ผ่าน3,515.522,955.7315.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน5,295.113,315.0037.4 %ผ่าน703.68425.6939.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย6,771.334,979.0026.5 %ผ่าน329.28229.7630.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ8,962.755,918.0034.0 %ผ่าน561.78526.276.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง7,219.654,247.0041.2 %ผ่าน526.32257.3751.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด7,175.482,901.0059.6 %ผ่าน297.30342.58-15.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม8,503.276,506.0023.5 %ผ่าน272.64267.621.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี8,474.125,880.0030.6 %ผ่าน478.38205.3257.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง7,317.843,552.0051.5 %ผ่าน696.42368.6947.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรบ้านแหลม10,132.065,861.0142.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี70,627.6237,442.4847.0 %ผ่าน8,691.767,099.9018.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี16,199.886,991.0056.8 %ผ่าน2,721.08813.8770.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี20,695.7913,597.0034.3 %ผ่าน3,502.283,301.885.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี22,160.7221,948.001.0 %ไม่ผ่าน2,921.381,713.6541.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี13,414.727,820.9341.7 %ผ่าน2,444.281,655.4332.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี69,717.7816,288.0076.6 %ผ่าน10,677.905,261.9850.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี14,573.1111,331.0022.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี28,873.6318,408.0036.2 %ผ่าน4,689.784,484.344.4 %ไม่ผ่าน
ส.ป.ก. เพชรบุรี19,866.6916,661.5016.1 %ไม่ผ่าน2,623.921,332.2049.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี93,164.5274,105.1220.5 %ผ่าน5,138.884,565.0111.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)72,574.0494,283.69-29.9 %ไม่ผ่าน9,968.703,622.3563.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี20,486.7916,330.0020.3 %ผ่าน2,743.681,795.4534.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี14,252.996,534.0054.2 %ผ่าน2,733.70334.0287.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี13,790.469,756.0029.3 %ผ่าน2,264.641,161.3048.7 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี24,079.1620,892.7013.2 %ไม่ผ่าน3,182.802,600.2018.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี75,216.4766,407.4911.7 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี29,105.2822,382.4623.1 %ผ่าน4,121.043,941.254.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี18,518.8110,969.0040.8 %ผ่าน2,803.68781.1572.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี107,766.2378,866.5926.8 %ผ่าน9,989.16409.9895.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี15,632.609,321.0040.4 %ผ่าน2,604.081,423.1345.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี27,395.7124,232.7911.5 %ไม่ผ่าน3,312.542,603.4821.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี26,258.4619,788.0024.6 %ผ่าน3,582.002,960.2517.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี23,605.2615,033.4536.3 %ผ่าน3,312.541,185.2464.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี20,635.8914,998.0027.3 %ผ่าน3,700.26475.8087.1 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี20,232.3010,345.2748.9 %ผ่าน2,368.921,223.0848.4 %ผ่าน
เรือนจำกลางเพชรบุรี494,318.47708,253.75-43.3 %ไม่ผ่าน12,349.5011,330.568.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี11,446.676,054.4847.1 %ผ่าน1,845.48746.5659.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี27,458.2920,529.1025.2 %ผ่าน3,821.641,846.8751.7 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี80,876.9523,943.0070.4 %ผ่าน10,387.841,808.7382.6 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี14,879.9211,102.0025.4 %ผ่าน2,384.401,010.9357.6 %ผ่าน
สปส.จ.เพชรบุรี30,781.8433,324.42-8.3 %ไม่ผ่าน3,322.521,550.8153.3 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี24,113.5115,491.5935.8 %ผ่าน2,683.80694.2974.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรี75,770.0649,987.0034.0 %ผ่าน10,582.80808.0092.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1147,577.9186,931.7341.1 %ผ่าน2,620.826,811.43-159.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2107,272.6685,719.8320.1 %ผ่าน4,890.001,842.4662.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี92,362.1273,820.8820.1 %ผ่าน8,251.032,726.7767.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี34,098.6221,369.4737.3 %ผ่าน2,193.143,146.40-43.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย147,451.4779,551.2846.0 %ผ่าน1,414.921,842.96-30.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด242,867.09134,528.0244.6 %ผ่าน5,477.043,396.6538.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี199,098.5949,265.0275.3 %ผ่าน3,262.504,081.05-25.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี275,810.59166,693.7039.6 %ผ่าน6,161.702,480.0859.8 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี193,508.8891,815.0152.6 %ผ่าน2,483.802,758.28-11.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี270,475.47198,886.9826.5 %ผ่าน5,842.182,099.2264.1 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี117,260.1290,093.3223.2 %ผ่าน11,756.559,130.4422.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 19,549.8215,300.0021.7 %ผ่าน5,567.521,847.1366.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี15,895.779,780.0038.5 %ผ่าน2,025.12767.5062.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี266,976.09130,792.0051.0 %ผ่าน35,863.0822,978.3135.9 %ผ่าน
รวม 4,054,878 2,982,770 26.44 % ผ่าน 257,611 149,101 42.12 % ผ่าน