สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,837.275,500.0044.1 %ผ่าน1,740.54704.0559.5 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์65,123.8140,456.6737.9 %ผ่าน396.30781.17-97.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,464.6531,396.62-103.0 %ไม่ผ่าน2,748.521,509.0945.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,526.6211,353.0016.1 %ไม่ผ่าน2,489.0447.6998.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์67,880.9950,959.5624.9 %ผ่าน3,995.826,158.23-54.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี5,410.793,529.0034.8 %ผ่าน471.36194.4758.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก7,158.342,877.0059.8 %ผ่าน409.50513.00-25.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน5,978.424,689.0021.6 %ผ่าน582.78438.7024.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย5,785.582,643.0054.3 %ผ่าน645.48586.159.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี8,069.478,735.00-8.2 %ไม่ผ่าน676.14418.0038.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์9,408.997,941.6015.6 %ไม่ผ่าน621.30264.3957.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด7,447.531,463.0080.4 %ผ่าน486.60445.558.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน9,450.718,759.007.3 %ไม่ผ่าน844.44427.5049.4 %ผ่าน
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์19,540.1045,962.84-135.2 %ไม่ผ่าน3,156.741,312.9058.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์32,152.4532,392.14-0.7 %ไม่ผ่าน4,311.241,527.2264.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน9,729.8410,569.75-8.6 %ไม่ผ่าน1,397.621,230.3612.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน8,619.284,550.0047.2 %ผ่าน1,559.76585.7362.4 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,540.7610,276.9211.0 %ไม่ผ่าน2,279.52772.2866.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์22,736.5311,824.0048.0 %ผ่าน3,766.483,402.589.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,869.157,235.0043.8 %ผ่าน2,528.961,029.4059.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,845.125,265.6055.5 %ผ่าน2,279.521,065.1753.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,689.7119,859.40-12.3 %ไม่ผ่าน3,117.844,003.31-28.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,875.3613,577.30-5.5 %ไม่ผ่าน3,050.76335.8289.0 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,784.2418,193.5412.5 %ไม่ผ่าน3,716.582,301.1338.1 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,363.7611,096.4032.2 %ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์130,125.3774,576.9842.7 %ผ่าน4,764.484,212.5511.6 %ไม่ผ่าน
ท่าอากาศยานหัวหิน518,166.09428,555.0017.3 %ไม่ผ่าน3,341.472,636.3321.1 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)72,352.7878,729.22-8.8 %ไม่ผ่าน13,619.8822,220.60-63.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,996.8816,657.0020.7 %ผ่าน2,998.0221.8799.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,189.679,660.0036.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)10,478.807,638.0027.1 %ผ่าน422.37140.8266.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)29,077.8731,067.00-6.8 %ไม่ผ่าน513.60140.8272.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,147.213,875.0072.6 %ผ่าน2,678.72298.5688.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,247.273,311.0067.7 %ผ่าน2,119.841,571.3025.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,344.2014,844.4919.1 %ไม่ผ่าน2,778.52987.9164.4 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์36,846.1916,075.0056.4 %ผ่าน5,513.042,604.5352.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์37,215.8029,608.0020.4 %ผ่าน5,872.322,038.6365.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,704.057,908.0049.6 %ผ่าน2,899.181,174.2059.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์112,002.0068,935.8038.5 %ผ่าน5,103.86729.7285.7 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์54,266.5060,185.99-10.9 %ไม่ผ่าน5,189.587,185.25-38.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,847.5719,862.00-5.4 %ไม่ผ่าน2,369.281,387.6341.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,944.6620,486.77-20.9 %ไม่ผ่าน3,117.901,966.5936.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,523.4912,787.0012.0 %ไม่ผ่าน2,738.541,475.8346.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,551.2410,812.4225.7 %ผ่าน2,638.801,852.0329.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์21,680.9739,351.00-81.5 %ไม่ผ่าน2,400.18379.0284.2 %ผ่าน
สพ.ประจวบคีรีขันธ์20,320.3912,370.0039.1 %ผ่าน2,519.041,853.1226.4 %ผ่าน
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 326,762.53239,682.3926.6 %ผ่าน4,218.573,767.6310.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,387.654,106.0056.3 %ผ่าน1,920.18926.0451.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์27,965.3720,435.1926.9 %ผ่าน3,765.74674.8282.1 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์71,149.0940,429.0043.2 %ผ่าน5,686.581,141.5279.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,900.549,174.4822.9 %ผ่าน2,229.621,656.0125.7 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์44,534.0932,928.9526.1 %ผ่าน5,373.263,515.2134.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,135.7811,371.166.3 %ไม่ผ่าน2,279.46288.4287.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,965.9710,300.0035.5 %ผ่าน2,519.94152.4594.0 %ผ่าน
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์301,342.94749,345.00-148.7 %ไม่ผ่าน16,325.8811,293.2430.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 188,100.9170,058.0720.5 %ผ่าน3,779.103,879.75-2.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 288,481.6195,645.38-8.1 %ไม่ผ่าน5,039.583,826.4424.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์74,548.6431,909.0057.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์142,415.1739,487.6472.3 %ผ่าน1,599.081,755.69-9.8 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,322.7410,678.5138.4 %ผ่าน2,219.531,447.0034.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน203,646.66105,875.9148.0 %ผ่าน3,331.882,316.1030.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี178,474.3187,316.7851.1 %ผ่าน2,525.542,672.18-5.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล230,470.70154,626.0332.9 %ผ่าน4,351.224,474.29-2.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์1,589,458.40201,581.8487.3 %ผ่าน60,506.081,734.2797.1 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์83,518.98135,571.00-62.3 %ไม่ผ่าน10,372.002,219.3578.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28,315.0920,895.0026.2 %ผ่าน2,578.921,383.6446.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,290.174,312.0053.6 %ผ่าน1,920.30619.6567.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์105,714.5779,065.1325.2 %ผ่าน25,619.1011,905.5953.5 %ผ่าน
รวม 5,290,221 3,493,196 33.97 % ผ่าน 289,033 146,580 49.29 % ผ่าน