สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช9,091.296,192.0031.9 %ผ่าน2,070.42762.5663.2 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช63,075.3635,105.0644.3 %ผ่าน401.16658.42-64.1 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช52,301.8815,706.0070.0 %ผ่าน346.08571.83-65.2 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช138,372.48128,832.156.9 %ไม่ผ่าน3,154.983,624.92-14.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช18,539.7515,184.0018.1 %ไม่ผ่าน3,627.301,072.6170.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช14,563.7112,894.0011.5 %ไม่ผ่าน2,848.86203.8392.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช98,851.7232,065.5367.6 %ผ่าน6,028.985,177.6614.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม5,115.953,348.0034.6 %ผ่าน492.84244.4350.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์5,293.263,655.0030.9 %ผ่าน364.50257.8929.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง6,860.076,030.0012.1 %ไม่ผ่าน690.96144.5679.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,878.493,060.0037.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด5,335.663,826.0028.3 %ผ่าน496.74252.8349.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง5,088.863,241.0036.3 %ผ่าน340.32204.6739.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่5,113.063,667.0028.3 %ผ่าน339.18424.94-25.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา4,624.142,872.0037.9 %ผ่าน355.26259.8926.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา6,181.303,644.0041.0 %ผ่าน407.68205.0049.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง12,809.2811,553.139.8 %ไม่ผ่าน875.52358.9359.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่5,516.742,714.0050.8 %ผ่าน512.46326.4336.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน5,308.281,458.0072.5 %ผ่าน367.20133.3063.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง7,323.994,132.0043.6 %ผ่าน430.26240.7044.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี5,767.102,700.0053.2 %ผ่าน333.48345.55-3.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม5,375.792,885.0046.3 %ผ่าน343.50261.7823.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน4,648.551,545.0066.8 %ผ่าน365.40171.3153.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน699.06360.6548.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์6,668.423,996.0040.1 %ผ่าน392.58162.4158.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา5,066.162,947.2441.8 %ผ่าน301.50298.571.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล6,050.312,799.0053.7 %ผ่าน549.30287.7547.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร5,750.605,502.004.3 %ไม่ผ่าน460.26194.1157.8 %ผ่าน
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช25,453.9930,988.13-21.7 %ไม่ผ่าน3,278.001,167.8564.4 %ผ่าน
ด่านศุลกากรสิชลไม่ครบ38,108.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ245.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช60,800.4246,743.5823.1 %ผ่าน6,501.482,629.6059.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา10,395.2710,303.000.9 %ไม่ผ่าน9,581.121,968.4079.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง12,781.527,400.0042.1 %ผ่าน2,278.621,580.6530.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง12,345.8713,116.30-6.2 %ไม่ผ่าน1,503.001,734.70-15.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,330.081,823.05-37.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,729.101,490.5545.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช52,763.3014,013.0073.4 %ผ่าน4,016.465,364.34-33.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช15,068.538,139.0046.0 %ผ่าน3,218.121,723.8046.4 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 15ไม่ครบ155,382.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ40,251.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 818,676.2511,153.0040.3 %ผ่าน5,575.141,854.8366.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช30,698.178,527.0072.2 %ผ่าน4,964.622,867.1842.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช27,925.8131,762.90-13.7 %ไม่ผ่าน4,645.266,096.68-31.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช38,973.5337,378.134.1 %ไม่ผ่าน4,794.963,021.8137.0 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช41,738.6433,509.9319.7 %ไม่ผ่าน6,880.786,493.985.6 %ไม่ผ่าน
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช21,666.3324,191.13-11.7 %ไม่ผ่าน3,794.941,156.1169.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช492,030.5687,984.4582.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช2,195,507.001,887,231.0014.0 %ไม่ผ่าน10,716.773,896.2563.6 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 16 78,103.9893,922.77-20.3 %ไม่ผ่าน13,401.961,488.0088.9 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช18,955.8816,932.0010.7 %ไม่ผ่าน3,757.042,129.9043.3 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)88,885.1079,313.5510.8 %ไม่ผ่าน15,583.201,571.0889.9 %ผ่าน
สอต.นครศรีธรรมราช22,801.408,046.0064.7 %ผ่าน488.76351.4828.1 %ผ่าน
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)8,657.701,492.0082.8 %ผ่าน459.48164.8464.1 %ผ่าน
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)11,665.027,549.0035.3 %ผ่าน410.58285.0030.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช14,226.708,551.0039.9 %ผ่าน3,046.90521.6082.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช13,110.378,812.5032.8 %ผ่าน2,717.101,817.2133.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช21,926.2725,605.68-16.8 %ไม่ผ่าน3,446.161,268.2263.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช37,167.9039,848.00-7.2 %ไม่ผ่าน5,423.701,356.4575.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช20,162.7314,382.0028.7 %ผ่าน3,806.943,209.9815.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช117,079.1882,166.0029.8 %ผ่าน5,962.57778.1486.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,438.362,286.656.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช22,785.7730,543.77-34.0 %ไม่ผ่าน3,836.86ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช31,766.2716,919.0046.7 %ผ่าน4,645.261,676.5863.9 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช56,234.9618,358.0067.4 %ผ่าน4,918.502,208.8555.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช37,583.1435,581.605.3 %ไม่ผ่าน3,547.46201.2194.3 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช93,737.2923,869.5074.5 %ผ่าน3,321.901,668.3549.8 %ผ่าน
รจก.นครศรีธรรมราช 382,647.53718,761.75-87.8 %ไม่ผ่าน11,009.697,446.9232.4 %ผ่าน
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 307,178.25169,990.7044.7 %ผ่าน3,760.322,887.9923.2 %ผ่าน
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช294,947.8847,628.0083.9 %ผ่าน3,655.98741.2379.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช9,762.899,098.006.8 %ไม่ผ่าน2,349.80655.5072.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช29,255.1922,498.0023.1 %ผ่าน4,395.762,291.0747.9 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช78,299.1742,874.0045.2 %ผ่าน6,258.513,306.8247.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช17,206.82ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,447.66ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช75,249.6962,071.4117.5 %ไม่ผ่าน4,465.563,179.4028.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช22,846.6220,343.0011.0 %ไม่ผ่าน4,226.101,006.0576.2 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช79,868.8928,696.7664.1 %ผ่าน12,914.763,511.6772.8 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช77,452.589,525.2887.7 %ผ่าน5,533.481,148.0479.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช38,010.9746,227.56-21.6 %ไม่ผ่าน3,914.703,798.003.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 190,503.5065,861.5027.2 %ผ่าน2,716.982,090.1623.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 383,718.5369,734.4516.7 %ไม่ผ่าน7,583.462,178.9071.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 82,324.9272,595.4511.8 %ไม่ผ่าน4,018.022,163.2846.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช92,221.9986,952.005.7 %ไม่ผ่าน7,032.774,138.1841.2 %ผ่าน
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล240,685.0030,684.0787.3 %ผ่าน3,325.323,203.803.7 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช39,009.5633,749.2213.5 %ไม่ผ่าน1,763.162,137.33-21.2 %ไม่ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช109,028.6063,703.9141.6 %ผ่าน2,416.283,504.95-45.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช202,075.39162,253.0019.7 %ไม่ผ่าน3,856.773,306.9914.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี158,391.6466,951.0057.7 %ผ่าน2,152.791,518.2729.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร191,041.17112,506.0041.1 %ผ่าน3,331.862,818.8215.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช218,040.47204,553.116.2 %ไม่ผ่าน3,651.887,872.97-115.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง250,171.75237,188.005.2 %ไม่ผ่าน5,880.603,187.7945.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช286,825.56593,736.00-107.0 %ไม่ผ่าน10,223.893,025.8070.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล190,603.08146,637.0023.1 %ผ่าน3,302.821,538.0653.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช202,027.91153,617.7224.0 %ผ่าน4,833.361,476.2069.5 %ผ่าน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช175,629.1381,064.1053.8 %ผ่าน2,829.781,787.7336.8 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช183,634.8898,228.0046.5 %ผ่าน2,873.184,030.35-40.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช359,110.09418,565.03-16.6 %ไม่ผ่าน8,671.984,657.4446.3 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช164,621.05175,345.73-6.5 %ไม่ผ่าน18,204.4410,771.0740.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช97,830.06100,308.57-2.5 %ไม่ผ่าน15,203.3411,681.5123.2 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช397,355.78296,245.5925.4 %ผ่าน12,782.932,360.7581.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 25,738.3020,079.0022.0 %ผ่าน4,046.463,826.965.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช13,562.427,934.0041.5 %ผ่าน2,168.94483.2677.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช268,801.19276,892.00-3.0 %ไม่ผ่าน33,618.6626,287.6421.8 %ผ่าน
รวม 9,783,719 7,838,985 19.88 % ไม่ผ่าน 409,754 225,082 45.07 % ผ่าน