สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่8,488.115,152.0039.3 %ผ่าน1,555.44893.9542.5 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน334.80610.83-82.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่13,086.1320,381.34-55.7 %ไม่ผ่าน1,581.971,021.5735.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่13,819.8017,045.00-23.3 %ไม่ผ่าน2,274.1235.5598.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่45,445.1434,196.0124.8 %ผ่าน3,282.603,672.36-11.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา5,158.192,648.0048.7 %ผ่าน518.34439.4815.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม5,718.023,060.0046.5 %ผ่าน466.80173.1862.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม5,118.934,030.0021.3 %ผ่าน528.66322.3039.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา5,662.894,058.0028.3 %ผ่าน455.40153.9766.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่8,669.976,004.0030.7 %ผ่าน550.80496.339.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง5,403.323,487.0035.5 %ผ่าน346.14112.1567.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก6,425.876,545.00-1.9 %ไม่ผ่าน541.20166.3369.3 %ผ่าน
ด่านศุลกากรกระบี่17,249.1724,214.80-40.4 %ไม่ผ่าน2,573.04293.9788.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่14,244.2918,200.04-27.8 %ไม่ผ่าน1,482.961,199.6519.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม7,598.763,676.0051.6 %ผ่าน1,353.481,605.08-18.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่12,704.029,100.0228.4 %ผ่าน1,258.62984.2421.8 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่19,121.1411,853.0038.0 %ผ่าน3,172.203,552.56-12.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่15,483.6315,393.000.6 %ไม่ผ่าน2,453.642,655.11-8.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่12,324.027,882.0036.0 %ผ่าน2,214.121,052.9652.4 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่15,875.844,815.0069.7 %ผ่าน2,693.261,641.9039.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่22,609.3616,051.7629.0 %ผ่าน3,619.973,640.16-0.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่12,031.058,721.4327.5 %ผ่าน2,837.762,024.4128.7 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่24,638.2231,234.77-26.8 %ไม่ผ่าน4,020.742,274.9343.4 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)19,010.6511,076.0041.7 %ผ่าน2,095.66326.7584.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่633,879.0068,536.1789.2 %ผ่าน3,950.64715.9881.9 %ผ่าน
ท่าอากาศยานกระบี่6,834,505.505,964,913.0012.7 %ไม่ผ่าน37,905.965,530.7885.4 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 17105,509.0189,202.2415.5 %ไม่ผ่าน16,405.6820,708.10-26.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)40,266.6355,023.95-36.6 %ไม่ผ่าน5,680.209,861.55-73.6 %ไม่ผ่าน
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่18,101.099,143.7049.5 %ผ่าน2,743.061,815.6833.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 42,800.1463,546.00-48.5 %ไม่ผ่าน480.54318.2133.8 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่12,988.316,862.0047.2 %ผ่าน2,373.86446.5181.2 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่10,333.535,251.0049.2 %ผ่าน1,914.30645.9866.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่15,107.2517,486.23-15.7 %ไม่ผ่าน2,573.402,126.4017.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจังหวัดกระบี่83,945.1021,625.3374.2 %ผ่าน8,356.567,332.1012.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่32,083.8618,669.0041.8 %ผ่าน4,858.822,631.5045.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่16,983.2812,166.0028.4 %ผ่าน2,812.921,167.0458.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่72,348.2769,363.984.1 %ไม่ผ่าน4,399.80665.5984.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่19,843.1212,349.0037.8 %ผ่าน2,393.761,743.2527.2 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่20,760.3118,426.6911.2 %ไม่ผ่าน2,812.922,006.2428.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่13,850.9715,429.00-11.4 %ไม่ผ่าน2,393.761,632.9331.8 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่21,219.019,666.0054.4 %ผ่าน3,172.201,059.0666.6 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่20,103.9212,898.0035.8 %ผ่าน2,363.881,852.4821.6 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดกระบี่340,399.81145,824.0057.2 %ผ่าน6,453.184,019.3737.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่10,735.488,937.1116.8 %ไม่ผ่าน1,775.00456.8374.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่19,100.2818,301.004.2 %ไม่ผ่าน3,052.441,909.5437.4 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่79,557.9536,416.0154.2 %ผ่าน7,128.171,740.9575.6 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่12,667.2511,566.508.7 %ไม่ผ่าน2,234.321,253.4843.9 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่80,447.2925,823.6467.9 %ผ่าน3,082.441,702.6544.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่13,789.8913,610.001.3 %ไม่ผ่าน2,453.641,030.8058.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่75,460.1125,550.0066.1 %ผ่าน9,759.002,209.5077.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่85,959.9162,879.9126.8 %ผ่าน5,014.863,294.7634.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่35,133.0113,780.7160.8 %ผ่าน2,347.252,392.58-1.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม161,795.7383,717.0048.3 %ผ่าน2,183.212,060.845.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก165,474.22178.0599.9 %ผ่าน2,525.553,477.88-37.7 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่171,832.94176,622.88-2.8 %ไม่ผ่าน2,577.786,771.41-162.7 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่249,801.38177,925.0028.8 %ผ่าน7,733.403,343.1556.8 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่175,101.9185,821.9951.0 %ผ่าน2,094.482,754.86-31.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่233,462.84117,811.1649.5 %ผ่าน85,756.505,910.5193.1 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 13,047.8512,343.035.4 %ไม่ผ่าน2,244.962,704.81-20.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่8,501.084,721.0044.5 %ผ่าน1,675.201,488.4911.1 %ไม่ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่82,842.5376,182.008.0 %ไม่ผ่าน18,888.7812,350.0034.6 %ผ่าน
รวม 10,345,626 7,837,393 24.24 % ผ่าน 318,784 152,481 52.17 % ผ่าน