สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา7,608.254,879.0035.9 %ผ่าน1,488.541,254.1415.7 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา38,209.9625,265.7133.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา187,273.59102,078.2445.5 %ผ่าน1,331.34516.7161.2 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา13,594.9518,094.02-33.1 %ไม่ผ่าน2,067.381,360.6734.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา15,053.216,546.7056.5 %ผ่าน2,237.04366.6083.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา50,496.6480,482.00-59.4 %ไม่ผ่าน3,470.383,173.008.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,659.151,540.0066.9 %ผ่าน360.906.0098.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว1,651.571,849.00-12.0 %ไม่ผ่าน495.48114.0077.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง5,303.871,586.0070.1 %ผ่าน376.92342.769.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า7,213.835,603.7022.3 %ผ่าน493.44106.9978.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด5,340.472,837.0046.9 %ผ่าน328.44335.90-2.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง6,073.182,771.0054.4 %ผ่าน444.54244.2245.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา7,929.556.0099.9 %ผ่าน396.90246.1038.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา27,318.9724,202.0011.4 %ไม่ผ่าน2,666.303,525.52-32.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า7,806.3712,396.00-58.8 %ไม่ผ่าน1,514.341,211.2520.0 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา1,693,856.9038,090.0597.8 %ผ่าน2,790.601,522.8945.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา20,561.3325,613.93-24.6 %ไม่ผ่าน3,344.823,775.30-12.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา11,760.436,523.0044.5 %ผ่าน2,087.461,121.4946.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา13,544.217,952.0041.3 %ผ่าน2,147.34873.1559.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา18,885.0012,762.0032.4 %ผ่าน3,105.302,611.5815.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา27,573.3321,601.0021.7 %ผ่าน5,722.501,410.7575.3 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา23,368.4813,269.6043.2 %ผ่าน3,823.862,319.1339.4 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา12,424.757,644.0038.5 %ผ่าน2,147.34365.1883.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา51,529.7245,035.8512.6 %ไม่ผ่าน3,464.581,057.0269.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา13,830.5614,253.32-3.1 %ไม่ผ่าน2,406.702,057.2514.5 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 7,120.866,507.008.6 %ไม่ผ่าน333.24349.02-4.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา12,441.026,847.0045.0 %ผ่าน2,266.98369.0783.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา9,107.463,462.0062.0 %ผ่าน1,698.121,423.4816.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา18,563.3013,007.0029.9 %ผ่าน2,506.621,457.5341.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดพังงา28,559.13276,642.63-868.7 %ไม่ผ่าน4,063.381,906.4553.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา23,475.1620,081.0014.5 %ไม่ผ่าน3,913.683,780.213.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา15,461.759,850.0036.3 %ผ่าน2,526.46942.6762.7 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา46,000.1130,156.0134.4 %ผ่าน2,034.90666.1867.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา20,426.059,770.0052.2 %ผ่าน2,157.203,203.75-48.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา18,663.3423,028.96-23.4 %ไม่ผ่าน2,965.701,811.0438.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา18,794.0718,210.003.1 %ไม่ผ่าน2,507.16854.0665.9 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา26,489.8311,170.0557.8 %ผ่าน2,526.58649.8974.3 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา13,654.2216,968.81-24.3 %ไม่ผ่าน1,777.96282.3884.1 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา20,205.469,338.0053.8 %ผ่าน2,376.881,924.7919.0 %ไม่ผ่าน
รจจ.พังงา 324,531.13650,079.00-100.3 %ไม่ผ่าน3,805.561,842.4251.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา9,818.275,592.0043.0 %ผ่าน1,668.18803.9851.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา31,955.3316,155.0049.4 %ผ่าน3,883.743,065.9621.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา48,830.3328,561.0141.5 %ผ่าน8,127.783,269.7759.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา13,321.786,780.0049.1 %ผ่าน2,326.981,431.6538.5 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา36,756.5364,563.39-75.7 %ไม่ผ่าน3,165.182,169.5231.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา19,306.7013,398.0030.6 %ผ่าน3,105.301,259.1259.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพังงา220,851.9783,542.9662.2 %ผ่าน8,284.923,571.6956.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา80,904.7262,864.7422.3 %ผ่าน4,589.151,879.7459.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง80,447.2644,497.3044.7 %ผ่าน2,851.563,293.37-15.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา25,902.9819,623.7024.2 %ผ่าน1,581.041,389.9212.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า161,690.6780,083.0150.5 %ผ่าน2,289.722,990.75-30.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง160,065.9772,983.9954.4 %ผ่าน2,251.682,112.756.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา168,217.34108,111.7835.7 %ผ่าน1,631.254,152.55-154.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพังงา207,815.95349,574.31-68.2 %ไม่ผ่าน5,732.924,195.9426.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา84,684.75101,722.29-20.1 %ไม่ผ่าน9,303.6610,382.62-11.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 14,206.439,829.0030.8 %ผ่าน2,015.402,132.85-5.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา8,441.863,903.0053.8 %ผ่าน1,608.30883.1045.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา88,844.6068,615.6922.8 %ผ่าน23,581.7913,964.1640.8 %ผ่าน
รวม 4,338,425 2,728,400 37.11 % ผ่าน 174,171 114,330 34.36 % ผ่าน