สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต9,303.356,055.0034.9 %ผ่าน840.961,157.29-37.6 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต117,564.9955,075.3553.2 %ผ่าน384.72647.39-68.3 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน557.462,395.60-329.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต14,972.1626,690.00-78.3 %ไม่ผ่าน1,619.40697.9656.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต12,462.578,605.0031.0 %ผ่าน1,320.00645.1451.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต134,780.5596,138.8328.7 %ผ่าน5,411.705,474.00-1.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้8,421.368,211.002.5 %ไม่ผ่าน575.76526.248.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง8,817.016,708.0023.9 %ผ่าน580.56493.5615.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 135,560.4825,530.0028.2 %ผ่าน732.48354.4851.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 211,440.2413,149.33-14.9 %ไม่ผ่าน650.65566.2013.0 %ไม่ผ่าน
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,315.98451.8486.4 %ผ่าน
ด่านศุลกากรภูเก็ต20,188.3242,703.00-111.5 %ไม่ผ่าน1,938.761,015.3247.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต26,755.0833,760.00-26.2 %ไม่ผ่าน2,577.484,101.69-59.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต32,407.428,874.0072.6 %ผ่าน2,408.10782.1067.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต23,087.167,991.0065.4 %ผ่าน2,697.242,162.4819.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต13,220.5711,708.1511.4 %ไม่ผ่าน1,489.66736.0950.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต11,858.698,638.0027.2 %ผ่าน1,320.00977.7925.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต14,125.4212,312.0012.8 %ไม่ผ่าน1,479.681,744.86-17.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต11,269.1512,144.00-7.8 %ไม่ผ่าน2,240.32454.0279.7 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต19,960.2711,753.0041.1 %ผ่าน2,457.721,409.9042.6 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต13,954.8213,656.002.1 %ไม่ผ่าน1,569.501,267.8319.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต114,273.41184,823.00-61.7 %ไม่ผ่าน4,553.52724.0084.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต16,860.0018,799.00-11.5 %ไม่ผ่าน1,918.801,141.8340.5 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (จ.ภูเก็ต)19,285.2826,472.00-37.3 %ไม่ผ่าน2,337.963,601.30-54.0 %ไม่ผ่าน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก124,859.18122,985.791.5 %ไม่ผ่าน1,457.10805.1644.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 52,217.555,989.0088.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต13,187.613,341.0074.7 %ผ่าน1,659.32149.1391.0 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต13,116.093,118.3176.2 %ผ่าน1,320.00743.0243.7 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต28,448.4816,663.2341.4 %ผ่าน2,457.72923.4762.4 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต103,052.81361,968.41-251.2 %ไม่ผ่าน3,894.846,777.88-74.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต30,025.1841,222.32-37.3 %ไม่ผ่าน4,134.362,949.3528.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต22,693.184,480.6580.3 %ผ่าน2,936.76820.6372.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต781,137.5687,718.2688.8 %ผ่าน4,014.60521.2987.0 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต11,971.353,511.0070.7 %ผ่าน1,379.88691.6049.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต19,012.4825,577.09-34.5 %ไม่ผ่าน2,158.321,303.4039.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต18,371.725,677.0069.1 %ผ่าน2,337.84882.9862.2 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต17,013.115,759.0066.1 %ผ่าน2,038.56729.6164.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต18,578.1934,514.00-85.8 %ไม่ผ่าน1,858.92462.4075.1 %ผ่าน
สพ.ภูเก็ต59,703.1929,035.4551.4 %ผ่าน3,061.991,000.7167.3 %ผ่าน
รจจ.ภูเก็ต 344,286.19756,626.81-119.8 %ไม่ผ่าน6,999.785,199.4625.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต9,216.762,969.2067.8 %ผ่าน1,020.60563.9744.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต40,563.8542,350.81-4.4 %ไม่ผ่าน4,972.681,839.2263.0 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต87,186.8740,281.0053.8 %ผ่าน10,757.541,308.0087.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต21,200.5615,761.8725.7 %ผ่าน2,337.96891.1061.9 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต75,753.7650,529.5833.3 %ผ่าน3,425.782,166.8936.7 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต22,149.8114,259.6335.6 %ผ่าน2,817.001,176.9658.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต14,007.5915,242.00-8.8 %ไม่ผ่าน1,320.001,047.6420.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต92,738.6684,498.018.9 %ไม่ผ่าน2,019.041,800.6410.8 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต109,505.3319,315.2382.4 %ผ่าน1,640.90511.2068.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต208,054.73245,820.73-18.2 %ไม่ผ่าน4,027.80806.2780.0 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต185,665.8089,778.0051.6 %ผ่าน1,470.14961.1034.6 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต297,351.38380,062.00-27.8 %ไม่ผ่าน6,344.221,869.9970.5 %ผ่าน
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง170,639.31139,724.9118.1 %ไม่ผ่าน2,145.181,265.2241.0 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต83,114.23103,648.07-24.7 %ไม่ผ่าน6,889.567,304.42-6.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 16,384.899,700.0040.8 %ผ่าน1,739.161,431.7017.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต9,020.062,186.0075.8 %ผ่าน930.78819.2712.0 %ไม่ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 8 390,218.19ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ51,235.80ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต228,400.5274,153.3367.5 %ผ่าน12,443.6421,438.05-72.3 %ไม่ผ่าน
รวม 4,019,196 3,478,263 13.46 % ไม่ผ่าน 152,990 104,691 31.57 % ผ่าน