สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง7,433.335,114.4031.2 %ผ่าน1,310.28836.2536.2 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง26,910.011,501.4094.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง85,775.7868,449.3820.2 %ผ่าน329.28435.96-32.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง13,933.8119,385.04-39.1 %ไม่ผ่าน1,256.34890.2329.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ254.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง52,567.0766,414.00-26.3 %ไม่ผ่าน3,147.063,559.94-13.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี6,377.812,314.0063.7 %ผ่าน506.58307.8039.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์5,518.872,439.0055.8 %ผ่าน478.50290.7039.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง8,156.793,542.0056.6 %ผ่าน485.76328.9932.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น5,137.491,460.0071.6 %ผ่าน381.845.7098.5 %ผ่าน
ด่านศุลกากรระนอง28,094.1864,734.10-130.4 %ไม่ผ่าน3,645.6011,410.84-213.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง19,547.9522,490.67-15.1 %ไม่ผ่าน2,907.082,664.708.3 %ไม่ผ่าน
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี8,989.543,156.0064.9 %ผ่าน1,338.54931.5230.4 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง9,109.228,645.505.1 %ไม่ผ่าน808.261,333.39-65.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง19,051.1813,520.4029.0 %ผ่าน3,166.562,506.2820.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง11,994.896,743.8043.8 %ผ่าน1,926.551,135.7541.0 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง12,419.786,791.2045.3 %ผ่าน2,762.261,461.4747.1 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง12,389.434,848.0060.9 %ผ่าน1,909.082,653.17-39.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง13,605.6112,994.004.5 %ไม่ผ่าน2,528.221,300.3148.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองไม่ครบ6,834.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)14,199.75ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,348.26ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองไม่ครบ40,769.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ726.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ท่าอากาศยานระนอง284,685.34273,496.253.9 %ไม่ผ่าน2,254.203,405.65-51.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง10,138.9110,256.00-1.2 %ไม่ผ่าน1,729.44ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 24,717.9437,027.00-49.8 %ไม่ผ่าน373.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง12,848.496,354.8050.5 %ผ่าน2,198.50313.8185.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง10,076.045,804.0042.4 %ผ่าน1,719.46725.6157.8 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง20,976.7012,310.0041.3 %ผ่าน2,328.24528.0777.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดระนอง46,663.01143,269.41-207.0 %ไม่ผ่าน6,773.902,916.9156.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง20,108.4728,621.28-42.3 %ไม่ผ่าน3,266.361,274.0061.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง15,094.625,578.5063.0 %ผ่าน2,368.16450.6881.0 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง26,510.6134,897.77-31.6 %ไม่ผ่าน2,517.86581.1676.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง13,727.7810,753.7021.7 %ผ่าน2,268.362,649.24-16.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง12,450.7021,352.29-71.5 %ไม่ผ่าน1,619.662,665.71-64.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง11,783.4810,405.0011.7 %ไม่ผ่าน1,106.221,221.40-10.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง17,325.729,497.0045.2 %ผ่าน1,833.225.7099.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง11,321.269,023.1020.3 %ผ่าน1,639.62416.2374.6 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง250,586.3611,383.0095.5 %ผ่าน38,076.601,529.7996.0 %ผ่าน
รจจ.ระนอง 385,037.19156,686.9459.3 %ผ่าน11,327.961,635.1185.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง8,074.643,255.9159.7 %ผ่าน647.94230.7764.4 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง41,491.2025,863.2037.7 %ผ่าน5,182.522,414.9153.4 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง97,437.6838,949.7660.0 %ผ่าน4,878.851,974.1059.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง13,608.193,737.0072.5 %ผ่าน2,268.42982.6656.7 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง17,163.7125,321.49-47.5 %ไม่ผ่าน2,288.321,195.0847.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง13,385.5913,787.62-3.0 %ไม่ผ่าน2,208.541,148.2348.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระนอง13,450.1310,314.0423.3 %ผ่าน2,148.602,461.20-14.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง628,284.8871,507.9888.6 %ผ่าน19,827.273,401.9082.8 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง59,462.4918,903.0068.2 %ผ่าน1,701.561,143.8032.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี147,826.5546,209.6368.7 %ผ่าน1,939.781,109.1942.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง167,691.4463,997.9961.8 %ผ่าน1,490.283,189.15-114.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคระนอง197,623.02121,753.0138.4 %ผ่าน4,584.992,788.1139.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองไม่ครบ85,776.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ6,652.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 16,342.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,507.881,558.4937.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง9,831.858,900.009.5 %ไม่ผ่าน1,549.801,063.2731.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 2,936,397 1,553,760 47.09 % ผ่าน 163,411 77,033 52.86 % ผ่าน