สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร8,519.675,488.0035.6 %ผ่าน1,762.74771.6656.2 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร76,186.5816,442.7378.4 %ผ่าน430.5675.8282.4 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร14,780.4723,065.00-56.1 %ไม่ผ่าน2,641.101,100.0258.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร11,314.269,065.0019.9 %ไม่ผ่าน2,251.7634.0898.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร48,806.4663,114.00-29.3 %ไม่ผ่าน2,967.963,387.51-14.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ5,292.192,875.0045.7 %ผ่าน528.24204.7761.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก5,525.693,263.0040.9 %ผ่าน411.18320.0922.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว5,242.78935.0082.2 %ผ่าน427.02246.3142.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ5,056.891,014.0079.9 %ผ่าน637.0875.5088.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร8,596.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ555.82230.8558.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม5,128.202,261.0055.9 %ผ่าน454.20216.9052.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี5,353.232,552.0052.3 %ผ่าน481.50218.4954.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน12,164.166,002.0050.7 %ผ่าน648.18440.2132.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรชุมพร16,360.6944,397.00-171.4 %ไม่ผ่าน2,980.18917.9669.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร25,440.1438,496.51-51.3 %ไม่ผ่าน3,858.544,127.12-7.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร7,199.114,706.0034.6 %ผ่าน761.041,052.72-38.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร18,862.1611,107.0041.1 %ผ่าน3,678.902,623.1128.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร10,655.665,205.0051.2 %ผ่าน2,122.021,486.4829.9 %ผ่าน
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1424,641.3152,501.33-113.1 %ไม่ผ่าน5,120.8813,210.70-158.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร11,008.4810,427.005.3 %ไม่ผ่าน2,171.922,621.98-20.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร31,335.2016,459.0047.5 %ผ่าน5,176.084,184.7519.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร11,617.5118,047.28-55.3 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร21,136.0517,680.0016.4 %ไม่ผ่าน3,798.782,990.6021.3 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร23,416.0019,092.0018.5 %ไม่ผ่าน2,634.302,248.5914.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร51,778.2563,140.01-21.9 %ไม่ผ่าน4,876.503,859.3920.9 %ผ่าน
ท่าอากาศยานชุมพร402,493.22178,026.0255.8 %ผ่าน3,606.112,080.9042.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร15,359.2711,627.0024.3 %ผ่าน2,830.602,140.5724.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร25,196.1735,711.00-41.7 %ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน382.20180.6452.7 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร13,665.606,407.0053.1 %ผ่าน2,601.06253.4190.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร10,937.942,081.0081.0 %ผ่าน2,162.061,897.7712.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร21,040.7016,810.0020.1 %ผ่าน2,744.642,676.092.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจังหวัดชุมพร1,501,246.30297,135.8880.2 %ผ่าน16,253.829,312.6642.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร34,389.9013,021.5062.1 %ผ่าน5,335.703,130.6341.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร16,400.4313,608.0017.0 %ไม่ผ่าน3,040.18758.1375.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร45,796.2973,892.89-61.4 %ไม่ผ่าน4,686.881,071.8877.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร13,203.5114,208.00-7.6 %ไม่ผ่าน2,740.782,731.920.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร13,780.3618,863.57-36.9 %ไม่ผ่าน1,450.862,570.57-77.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร15,019.0412,893.0014.2 %ไม่ผ่าน2,810.641,225.2956.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร16,899.479,081.6046.3 %ผ่าน1,807.351,312.3827.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร15,349.1218,275.34-19.1 %ไม่ผ่าน2,301.66439.7580.9 %ผ่าน
สพ.ชุมพร20,747.3911,888.0042.7 %ผ่าน2,336.771,673.1728.4 %ผ่าน
รจจ.ชุมพร 315,686.19196,028.4737.9 %ผ่าน4,078.741,765.8356.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร8,232.835,790.8329.7 %ผ่าน1,762.74381.1778.4 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร30,959.0122,497.0027.3 %ผ่าน3,330.862,073.8537.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร72,766.4329,787.0159.1 %ผ่าน6,805.511,374.4479.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร15,067.477,894.0047.6 %ผ่าน2,750.881,255.9054.3 %ผ่าน
สปส.จ.ชุมพร38,820.8640,388.00-4.0 %ไม่ผ่าน3,560.961,782.9049.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร13,601.268,795.0035.3 %ผ่าน2,601.18846.2567.5 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร49,906.4315,468.0069.0 %ผ่าน4,697.34690.1985.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร48,164.4229,324.4739.1 %ผ่าน3,671.881,044.4171.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 197,063.0274,156.1523.6 %ผ่าน5,730.841,693.1670.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 279,704.5465,045.1118.4 %ไม่ผ่าน4,350.662,445.3043.8 %ผ่าน
ชุมพรปัญญานุกูล381,091.8479,478.9179.1 %ผ่าน2,550.133,737.20-46.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร15,938.8912,127.2423.9 %ผ่าน1,752.01904.7948.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร180,723.7580,939.8655.2 %ผ่าน2,148.152,996.76-39.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ152,986.5361,354.0059.9 %ผ่าน1,780.023,441.33-93.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน178,262.75103,496.5741.9 %ผ่าน2,715.702,238.9217.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร185,692.19199,752.00-7.6 %ไม่ผ่าน3,745.86706.8081.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร210,219.95223,424.00-6.3 %ไม่ผ่าน4,833.363,099.8535.9 %ผ่าน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์136,729.3673,878.6746.0 %ผ่าน1,278.004,325.78-238.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร118,314.74114,270.493.4 %ไม่ผ่าน15,965.863,319.0079.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 33,328.5411,987.4064.0 %ผ่าน2,640.981,857.8129.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร9,429.193,611.0061.7 %ผ่าน1,882.68ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร155,139.8671,412.0054.0 %ผ่าน24,924.9015,481.6237.9 %ผ่าน
รวม 5,166,176 2,701,771 47.70 % ผ่าน 216,144 137,565 36.36 % ผ่าน