สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้15,062.4621,371.10-41.9 %ไม่ผ่าน5,862.682,007.3365.8 %ผ่าน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา11,055.072,888.7073.9 %ผ่าน2,164.401,630.1224.7 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6597,447.2541,132.0093.1 %ผ่าน2,724.422,351.2013.7 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา154,202.97111,205.9027.9 %ผ่าน577.021,349.65-133.9 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา374,673.03176,046.9853.0 %ผ่าน1,168.622,063.28-76.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา35,984.4373,590.00-104.5 %ไม่ผ่าน4,370.041,660.8562.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา13,393.1114,661.07-9.5 %ไม่ผ่าน2,633.4680.5596.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 12ไม่ครบ223,700.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,262.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 182,262.61151,604.16-84.3 %ไม่ผ่าน5,403.775,079.806.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน7,720.624,594.3540.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง5,657.181,768.0068.7 %ผ่าน244.80240.351.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง4,981.992,432.0051.2 %ผ่าน378.72303.7119.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ6,522.992,929.0055.1 %ผ่าน466.37115.9075.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา5,358.032,177.0059.4 %ผ่าน570.06113.3680.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี6,101.733,361.0044.9 %ผ่าน545.28127.5776.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม5,436.913,816.0029.8 %ผ่าน280.02290.70-3.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ4,885.992,726.0044.2 %ผ่าน301.08323.00-7.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน478.02302.0436.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด6,210.902,830.0054.4 %ผ่าน596.64107.4682.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ5,649.794,084.0027.7 %ผ่าน459.18393.3114.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ5,915.992,740.0053.7 %ผ่าน361.80208.4442.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา8,571.145,765.0032.7 %ผ่าน775.98204.1473.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย5,444.223,124.0042.6 %ผ่าน618.84303.2951.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร5,560.394,400.0020.9 %ผ่าน501.48204.5359.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 111,360.8613,675.00-20.4 %ไม่ผ่าน630.56482.3423.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน543.42316.3541.8 %ผ่าน
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 439,788.9092,373.48-132.2 %ไม่ผ่าน5,228.126,546.29-25.2 %ไม่ผ่าน
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่19,851.9745,052.99-126.9 %ไม่ผ่าน2,774.781,648.8540.6 %ผ่าน
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์1,091,521.90185,139.5283.0 %ผ่าน7,181.641,805.9574.9 %ผ่าน
ด่านศุลกากรสงขลา33,596.78104,664.53-211.5 %ไม่ผ่าน4,800.761,878.4060.9 %ผ่าน
ด่านศุลกากรสะเดา2,224,375.30711,177.0068.0 %ผ่าน6,463.503,269.2849.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 953,606.9571,167.87-32.8 %ไม่ผ่าน6,955.707,581.05-9.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา40,029.9883,814.79-109.4 %ไม่ผ่าน6,491.648,653.55-33.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา25,668.7011,019.4357.1 %ผ่าน4,180.421,253.9270.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา44,086.34ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ7,423.86ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1125,947.6832,400.12-24.9 %ไม่ผ่าน4,985.661,985.6860.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา21,878.8224,202.60-10.6 %ไม่ผ่าน2,557.922,694.23-5.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 16240,277.1982,406.0065.7 %ผ่าน35,240.0429,929.7515.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 917,777.2310,420.0041.4 %ผ่าน4,775.561,066.3277.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา18,819.6215,172.0019.4 %ไม่ผ่าน2,813.103,975.89-41.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 924,191.5120,561.9515.0 %ไม่ผ่าน5,215.144,371.3116.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา19,332.5016,136.0016.5 %ไม่ผ่าน3,591.604,702.45-30.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1227,128.8421,153.9222.0 %ผ่าน6,112.8210,641.03-74.1 %ไม่ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา188,759.7283,646.5655.7 %ผ่าน6,584.959,563.79-45.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา16,472.9323,583.00-43.2 %ไม่ผ่าน3,949.083,680.926.8 %ไม่ผ่าน
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา22,769.4928,864.16-26.8 %ไม่ผ่าน7,130.206,082.4714.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา34,064.8019,530.4142.7 %ผ่าน5,747.289,013.23-56.8 %ไม่ผ่าน
ส.ป.ก. สงขลา19,438.2620,889.15-7.5 %ไม่ผ่าน3,610.801,197.4666.8 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 914,723.5314,977.40-1.7 %ไม่ผ่าน3,941.088,696.28-120.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทางหลวงที่ 18 78,191.0267,840.1513.2 %ไม่ผ่าน13,637.8221,029.35-54.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)35,106.1852,780.00-50.3 %ไม่ผ่าน6,837.004,569.5033.2 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา20,227.9619,197.005.1 %ไม่ผ่าน3,591.543,035.7315.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (จ.สงขลา)18,090.7425,194.66-39.3 %ไม่ผ่าน4,370.583,519.6519.5 %ไม่ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 76,827.2672,782.595.3 %ไม่ผ่าน12,750.608,992.5829.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 876,824.3173,095.824.9 %ไม่ผ่าน12,777.3023,119.82-80.9 %ไม่ผ่าน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก258,808.64195,183.1724.6 %ผ่าน3,083.521,943.7637.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน391.20218.5144.1 %ผ่าน
สอต.สงขลา(สะเดา)11,833.574,538.0161.7 %ผ่าน435.7875.7082.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา17,693.2311,397.0035.6 %ผ่าน3,351.90409.0587.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา14,578.475,887.0059.6 %ผ่าน2,573.642,068.4819.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา23,172.0319,549.7915.6 %ไม่ผ่าน3,352.081,885.7543.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา20,242.5713,784.7931.9 %ผ่าน2,491.441,746.3229.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา80,696.8589,679.39-11.1 %ไม่ผ่าน10,368.021,642.4784.2 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน8,340.862,661.9068.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา15,211.6518,358.74-20.7 %ไม่ผ่าน2,992.741,333.0755.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา20,539.6013,490.0034.3 %ผ่าน3,651.423,632.610.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา22,421.8017,926.1720.1 %ผ่าน3,950.881,605.5059.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา28,012.3316,685.0040.4 %ผ่าน4,250.221,482.0065.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา160,184.2093,826.0041.4 %ผ่าน3,665.822,880.8921.4 %ผ่าน
ทสญ.สงขลา 319,018.94163,638.3448.7 %ผ่าน4,334.731,885.0856.5 %ผ่าน
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา335,239.50445,499.00-32.9 %ไม่ผ่าน6,372.303,222.2849.4 %ผ่าน
เรือนจำกลางสงขลา338,743.41ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ6,787.25ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เรือนจำจังหวัดสงขลา 317,553.22319,324.22-0.6 %ไม่ผ่าน4,511.703,415.1124.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 960,416.1192,245.59-52.7 %ไม่ผ่าน6,993.862,566.5363.3 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา10,718.756,509.0039.3 %ผ่าน2,254.281,023.6354.6 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาไม่ครบ9,455.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,124.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา184,508.0892,126.0150.1 %ผ่าน13,459.003,709.7572.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา56,008.6741,536.9725.8 %ผ่าน5,108.503,973.2622.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา30,541.6520,689.1932.3 %ผ่าน5,148.421,264.6675.4 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา56,119.5729,125.6848.1 %ผ่าน3,096.998,259.55-166.7 %ไม่ผ่าน
สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้20,478.7340,865.99-99.6 %ไม่ผ่าน6,622.40388.5094.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา (สำนักงาน สกร.จังหวัดสงขลา)21,138.8748,854.44-131.1 %ไม่ผ่าน3,471.845,245.26-51.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 288,494.5162,829.9229.0 %ผ่าน3,747.032,262.2639.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 192,156.6167,284.5327.0 %ผ่าน3,002.402,150.2928.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3104,039.8457,577.2844.7 %ผ่าน5,132.495,417.66-5.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล81,628.2255,802.7431.6 %ผ่าน182,656.0264,685.9564.6 %ผ่าน
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา108,377.59122,917.73-13.4 %ไม่ผ่าน2,338.411,396.5540.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา288,230.8454,755.3981.0 %ผ่าน1,818.081,086.3440.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี202,119.59110,245.8045.5 %ผ่าน3,970.866,014.38-51.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ179,057.5292,929.6348.1 %ผ่าน2,921.101,946.0633.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา177,569.05136,255.8023.3 %ผ่าน2,054.161,402.3831.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ206,658.11135,977.0034.2 %ผ่าน4,320.783,634.7715.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสงขลา191,838.88156,500.0918.4 %ไม่ผ่าน3,463.922,873.0317.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์186,539.56206,223.02-10.6 %ไม่ผ่าน2,959.154,010.65-35.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา277,297.94177,129.0036.1 %ผ่าน6,549.642,652.1059.5 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้9,164.499,309.30-1.6 %ไม่ผ่าน4,956.54654.5586.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา116,716.92232,215.48-99.0 %ไม่ผ่าน14,707.0217,116.67-16.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา55,943.2279,998.00-43.0 %ไม่ผ่าน10,274.4811,517.65-12.1 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา184,488.58213,211.80-15.6 %ไม่ผ่าน4,278.523,286.7223.2 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1219,693.535,823.0070.4 %ผ่าน4,219.261,136.9473.1 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 18,593.3317,215.297.4 %ไม่ผ่าน2,288.421,985.3013.2 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)47,480.9737,429.0021.2 %ผ่าน7,282.981,181.8083.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา25,235.1228,632.48-13.5 %ไม่ผ่าน5,282.20626.2088.1 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)14,894.0313,472.009.5 %ไม่ผ่าน2,478.73223.1491.0 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา11,009.954,410.0059.9 %ผ่าน2,274.241,189.4047.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 9308,425.31268,185.0313.0 %ไม่ผ่าน57,710.6420,985.0063.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา171,116.39166,255.782.8 %ไม่ผ่าน37,892.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 11,148,936 6,990,875 37.30 % ผ่าน 689,635 437,334 36.58 % ผ่าน