สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล8,224.395,211.0036.6 %ผ่าน1,393.38799.3042.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล187,388.2863,005.9066.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล13,019.2825,323.54-94.5 %ไม่ผ่าน1,952.261,162.8040.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล11,845.057,424.0037.3 %ผ่าน1,212.66170.4285.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล38,179.8141,253.82-8.1 %ไม่ผ่าน2,785.442,090.0025.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง5,353.753,621.0032.4 %ผ่าน421.50408.503.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดนไม่ครบ3,484.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ5,945.552,588.0056.5 %ผ่าน251.76456.00-81.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า5,385.472,977.0044.7 %ผ่าน452.16197.6056.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน456.12298.3034.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู5,874.823,791.0035.5 %ผ่าน423.12456.00-7.8 %ไม่ผ่าน
ด่านศุลกากรวังประจัน26,995.0827,113.00-0.4 %ไม่ผ่าน2,108.521,464.9030.5 %ผ่าน
ด่านศุลกากรสตูลไม่ครบ40,859.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,725.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล16,621.2526,232.01-57.8 %ไม่ผ่าน2,461.243,052.96-24.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล11,888.698,047.2032.3 %ผ่าน1,662.841,382.5216.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล30,121.7713,489.0055.2 %ผ่าน4,417.324,323.732.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล12,262.998,429.0031.3 %ผ่าน1,912.34873.9754.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล13,321.137,167.0046.2 %ผ่าน1,962.242,503.00-27.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล13,262.2810,871.0018.0 %ไม่ผ่าน2,082.003,379.13-62.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล14,666.9012,653.4513.7 %ไม่ผ่าน3,208.641,696.2447.1 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล21,903.7213,133.0040.0 %ผ่าน3,339.482,736.0018.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล12,627.246,212.0050.8 %ผ่าน1,961.22807.5058.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล37,451.2357,111.80-52.5 %ไม่ผ่าน3,764.462,095.8044.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล15,261.8712,564.0017.7 %ไม่ผ่าน2,281.602,244.851.6 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 13,261.834,599.0065.3 %ผ่าน270.24138.7548.7 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล13,396.373,849.0071.3 %ผ่าน2,181.80388.1882.2 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล12,060.056,874.0043.0 %ผ่าน1,842.48692.0162.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล17,031.8519,330.21-13.5 %ไม่ผ่าน2,491.181,017.4559.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่ครบ111,229.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,858.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล22,515.5612,888.0042.8 %ผ่าน3,519.121,930.4045.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล13,840.708,575.0038.0 %ผ่าน2,201.761,074.7851.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล43,690.1750,406.96-15.4 %ไม่ผ่าน3,568.14555.6284.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล18,679.529,635.0048.4 %ผ่าน1,942.28941.0251.6 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล16,050.6018,152.00-13.1 %ไม่ผ่าน2,501.163,017.41-20.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล13,357.169,841.2026.3 %ผ่าน2,101.961,894.399.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล20,790.757,671.0063.1 %ผ่าน2,511.80376.6885.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล11,240.4912,441.00-10.7 %ไม่ผ่าน1,483.20363.3775.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล66,208.3741,202.9737.8 %ผ่าน2,010.321,903.325.3 %ไม่ผ่าน
รจจ.สตูล 303,416.50195,771.9835.5 %ผ่าน3,030.481,997.6334.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล8,045.277,059.0012.3 %ไม่ผ่าน1,293.58630.7351.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล17,285.2210,195.0041.0 %ผ่าน2,141.881,337.5237.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจสตูล85,485.9137,769.0555.8 %ผ่าน7,379.791,243.5583.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล11,417.697,068.0038.1 %ผ่าน1,722.721,156.1532.9 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล25,750.8819,224.5425.3 %ผ่าน2,880.401,553.4046.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล15,213.3015,509.59-1.9 %ไม่ผ่าน2,261.64756.4166.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล18,030.4920,532.69-13.9 %ไม่ผ่าน2,941.762,219.0024.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล78,524.6052,457.0733.2 %ผ่าน3,685.622,851.4022.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล26,833.8124,671.138.1 %ไม่ผ่าน2,514.962,533.39-0.7 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพละงู193,869.25127,775.0034.1 %ผ่าน3,514.441,817.2948.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล173,131.23120,995.3430.1 %ผ่าน2,577.785,319.47-106.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสตูล216,568.61184,788.0014.7 %ไม่ผ่าน5,907.422,756.2553.3 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล60,210.4986,749.34-44.1 %ไม่ผ่าน7,935.767,121.7510.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 13,856.048,045.5141.9 %ผ่าน2,072.02426.2979.4 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล6,782.442,563.0062.2 %ผ่าน1,363.44603.0755.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล204,742.0361,578.3369.9 %ผ่าน14,919.0611,524.4522.8 %ผ่าน
รวม 2,248,888 1,546,436 31.24 % ผ่าน 137,278 92,741 32.44 % ผ่าน