สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง8,522.815,276.0038.1 %ผ่าน1,507.92790.9547.5 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง56,901.4910,244.2382.0 %ผ่าน376.26452.44-20.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง18,812.3931,168.56-65.7 %ไม่ผ่าน2,166.66640.5470.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง13,168.2310,920.0017.1 %ไม่ผ่าน2,156.74200.0490.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง54,343.6848,439.8610.9 %ไม่ผ่าน3,792.943,793.27-0.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน5,445.803,176.0041.7 %ผ่าน331.62134.4559.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 5,847.972,827.0051.7 %ผ่าน383.76164.3157.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด5,514.063,065.0044.4 %ผ่าน354.10304.8013.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว5,026.831,812.0064.0 %ผ่าน212.10141.4433.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน5,331.762,772.0048.0 %ผ่าน426.48195.5954.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน5,362.571,500.0072.0 %ผ่าน408.72330.8119.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม5,035.262,810.0044.2 %ผ่าน265.98345.82-30.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต5,419.352,035.0062.4 %ผ่าน719.52262.2863.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง22,909.0339,149.23-70.9 %ไม่ผ่าน2,882.423,045.70-5.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด9,223.034,485.0051.4 %ผ่าน1,259.942,117.55-68.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง 10,053.527,829.0022.1 %ผ่าน940.681,176.66-25.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง23,111.2315,807.0031.6 %ผ่าน2,643.822,521.894.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง14,857.926,845.0053.9 %ผ่าน2,096.801,616.6222.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง16,996.727,456.0056.1 %ผ่าน2,406.121,367.3943.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง23,807.6014,609.0038.6 %ผ่าน3,094.803,926.35-26.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง11,689.1314,899.00-27.5 %ไม่ผ่าน2,732.522,299.3215.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง31,167.6527,484.0011.8 %ไม่ผ่าน4,381.746,225.77-42.1 %ไม่ผ่าน
ส.ป.ก. พัทลุง19,056.1018,602.702.4 %ไม่ผ่าน1,993.102,086.23-4.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง62,160.4053,965.0613.2 %ไม่ผ่าน4,062.861,177.4071.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง16,082.3319,522.50-21.4 %ไม่ผ่าน2,406.182,958.87-23.0 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง11,402.038,324.0027.0 %ผ่าน273.24204.2225.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง9,090.482,052.0077.4 %ผ่าน1,627.74260.4684.0 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง16,661.667,192.9456.8 %ผ่าน1,857.281,179.0536.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง18,821.6618,693.570.7 %ไม่ผ่าน2,645.70945.2564.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดพัทลุง25,548.8930,000.00-17.4 %ไม่ผ่าน3,261.186,846.89-110.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง26,290.9426,040.001.0 %ไม่ผ่าน3,870.901,544.1460.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง18,503.057,439.0059.8 %ผ่าน2,437.321,822.4325.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง75,533.2561,563.8518.5 %ไม่ผ่าน4,382.16365.6791.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง16,788.163,570.0078.7 %ผ่าน2,795.401,848.7033.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง19,736.0619,554.000.9 %ไม่ผ่าน3,044.902,471.9118.8 %ไม่ผ่าน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง17,692.5927,148.00-53.4 %ไม่ผ่าน2,585.821,197.2553.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง21,042.0014,014.0033.4 %ผ่าน2,975.04962.4567.6 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง30,798.4826,828.3112.9 %ไม่ผ่าน2,665.66193.0992.8 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง21,214.9611,621.0045.2 %ผ่าน11,156.462,204.0280.2 %ผ่าน
ทสป.บ้านนาวง 293,060.0668,450.0476.6 %ผ่าน3,814.832,083.8545.4 %ผ่าน
เรือนจำกลางพัทลุง 311,215.50188,972.3439.3 %ผ่าน3,800.821,248.3667.2 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง8,002.044,867.0039.2 %ผ่าน1,448.10398.5472.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง15,747.5115,519.391.4 %ไม่ผ่าน2,306.381,022.4155.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง74,705.5439,403.0147.3 %ผ่าน8,326.441,923.7576.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง13,848.006,230.4055.0 %ผ่าน1,885.64600.5068.2 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง90,981.1925,695.4271.8 %ผ่าน2,851.361,114.0760.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง12,874.054,810.0062.6 %ผ่าน2,166.661,716.3720.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 185,713.6965,575.4523.5 %ผ่าน4,444.731,959.2955.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 277,301.7169,348.0110.3 %ไม่ผ่าน3,173.842,241.4529.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง75,722.7222,501.0070.3 %ผ่าน2,587.03599.7076.8 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง185,927.9224,014.1987.1 %ผ่าน1,903.732,052.84-7.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน139,863.191,756.3898.7 %ผ่าน1,506.182,633.17-74.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 169,778.5279,949.0152.9 %ผ่าน2,487.502,844.88-14.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง315,995.0675,671.7976.1 %ผ่าน28,194.604,670.0483.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม188,062.8698,018.0047.9 %ผ่าน2,698.621,314.2151.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง268,086.47468,036.00-74.6 %ไม่ผ่าน9,633.151,191.3387.6 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง225,406.5361,294.6672.8 %ผ่าน1,691.70837.5250.5 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง72,057.93123,444.90-71.3 %ไม่ผ่าน12,392.588,946.0027.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 13,982.999,881.1229.3 %ผ่าน2,247.64475.3378.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง10,112.516,403.0036.7 %ผ่าน1,733.641,319.4523.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง171,134.8180,138.0053.2 %ผ่าน37,489.9813,188.9064.8 %ผ่าน
รวม 3,604,552 2,160,719 40.06 % ผ่าน 228,368 114,704 49.77 % ผ่าน