สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี8,550.462,260.0073.6 %ผ่าน1,268.341,121.0011.6 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี81,075.7737,782.8553.4 %ผ่าน429.54121.7171.7 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี18,409.1024,655.95-33.9 %ไม่ผ่าน2,266.341,609.0629.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี14,377.6413,629.005.2 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี73,237.1873,542.80-0.4 %ไม่ผ่าน4,348.201,800.2558.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ4,512.181,342.0070.3 %ผ่าน295.80833.15-181.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์5,225.193,404.0034.9 %ผ่าน346.86362.90-4.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง4,522.331,550.0065.7 %ผ่าน256.38760.00-196.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ5,143.492,143.0058.3 %ผ่าน293.16456.00-55.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ4,983.181,754.0064.8 %ผ่าน288.90513.00-77.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี7,599.888,565.00-12.7 %ไม่ผ่าน353.88327.757.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน5,383.71983.0081.7 %ผ่าน240.96342.00-41.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น4,479.611,234.0072.5 %ผ่าน267.84912.00-240.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง5,619.152,685.0052.2 %ผ่าน276.96397.10-43.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง4,835.313,100.0035.9 %ผ่าน250.38371.45-48.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี5,269.252,072.0060.7 %ผ่าน349.98908.20-159.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก5,380.501,590.0070.4 %ผ่าน277.74342.00-23.1 %ไม่ผ่าน
ด่านศุลกากรปัตตานี13,107.4525,443.41-94.1 %ไม่ผ่าน2,027.081,207.2140.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี18,507.2512,247.0033.8 %ผ่าน2,456.022,778.75-13.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ9,967.445,703.0042.8 %ผ่าน1,297.921,177.059.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี12,665.3210,071.0520.5 %ผ่าน1,687.621,221.1227.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี37,407.5913,540.0063.8 %ผ่าน4,419.687,199.10-62.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี12,379.496,255.0049.5 %ผ่าน1,867.201,809.753.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี14,943.974,101.0072.6 %ผ่าน1,937.062,228.70-15.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี18,212.8015,669.0014.0 %ไม่ผ่าน2,695.482,707.35-0.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี20,586.0819,232.426.6 %ไม่ผ่าน2,978.441,786.8640.0 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี28,143.3824,875.3311.6 %ไม่ผ่าน4,012.903,725.557.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี15,451.8012,428.8119.6 %ไม่ผ่าน2,326.221,689.3627.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี207,740.3669,530.0166.5 %ผ่าน4,322.28757.8982.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี19,085.4213,097.9531.4 %ผ่าน2,905.06208.2692.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี8,617.664,662.0045.9 %ผ่าน207.06233.26-12.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี13,858.328,180.0041.0 %ผ่าน2,106.72385.3681.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี11,390.473,707.0067.5 %ผ่าน1,717.56476.7372.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี21,664.0622,807.07-5.3 %ไม่ผ่าน2,485.901,317.8447.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดปัตตานี60,082.59220,903.03-267.7 %ไม่ผ่าน4,442.0413,786.05-210.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี33,803.1621,095.0037.6 %ผ่าน4,801.263,884.5019.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี18,800.072,920.0084.5 %ผ่าน2,835.262,076.2426.8 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี74,576.4483,456.45-11.9 %ไม่ผ่าน6,118.68956.4384.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี18,528.6917,465.005.7 %ไม่ผ่าน1,787.301,901.95-6.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี18,786.174,580.0075.6 %ผ่าน2,825.283,291.75-16.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี25,517.508,200.0067.9 %ผ่าน3,184.501,479.1553.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี23,221.6116,117.0030.6 %ผ่าน3,103.281,618.1147.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี14,195.2415,905.40-12.0 %ไม่ผ่าน1,687.56762.0854.8 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี133,647.6656,582.0057.7 %ผ่าน2,664.431,200.8154.9 %ผ่าน
เรือนจำกลางปัตตานี324,909.78387,117.00-19.1 %ไม่ผ่าน4,089.932,737.4033.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี12,395.6815,530.00-25.3 %ไม่ผ่าน1,787.301,170.1134.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี22,934.9415,879.1130.8 %ผ่าน3,294.341,806.6345.2 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี85,496.2640,116.0053.1 %ผ่าน9,502.382,240.7576.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี17,079.827,314.7957.2 %ผ่าน2,196.48922.5558.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี38,183.7536,267.725.0 %ไม่ผ่าน3,903.121,951.3050.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี21,100.508,799.0058.3 %ผ่าน3,204.52394.2987.7 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี45,092.4516,542.4463.3 %ผ่าน6,285.342,123.2366.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี24,611.2330,545.60-24.1 %ไม่ผ่าน3,124.682,541.7318.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 198,369.8461,572.3337.4 %ผ่าน2,213.161,713.3822.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 290,635.2165,881.4827.3 %ผ่าน2,670.243,201.77-19.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 394,142.4160,441.3335.8 %ผ่าน2,363.702,430.95-2.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี69,466.3813,698.0280.3 %ผ่าน3,190.952,888.809.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี40,757.9841,910.87-2.8 %ไม่ผ่าน3,653.952,519.4531.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี248,933.06106,409.6357.3 %ผ่าน5,613.981,550.4472.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี182,448.9877,259.0257.7 %ผ่าน3,103.651,362.2456.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี202,273.36160,362.0220.7 %ผ่าน3,705.603,966.25-7.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี199,575.5568,147.3265.9 %ผ่าน2,618.103,887.65-48.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี199,681.25130,246.2034.8 %ผ่าน3,141.667,304.77-132.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี242,520.36207,620.0014.4 %ไม่ผ่าน5,431.381,562.3071.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี78,227.3785,325.86-9.1 %ไม่ผ่าน8,821.209,604.82-8.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 13,718.8112,803.136.7 %ไม่ผ่าน1,607.88492.4369.4 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี8,384.664,812.0042.6 %ผ่าน1,208.461,283.40-6.2 %ไม่ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี287,486.0381,553.8571.6 %ผ่าน41,855.8217,400.0058.4 %ผ่าน
รวม 3,811,918 2,637,221 30.82 % ผ่าน 215,299 150,101 30.28 % ผ่าน